Realizácia úvodnej mediálnej kampane v rámci komunikačnej stratégie OP TP pre Partnerskú dohodu na programové obdobie 2014-2020Údaje o realizovanom projekte technickej pomoci z OPTP

Názov a sídlo prijímateľa:Úrad vlády SR, Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava – mestská časť Staré Mesto, Slovenská republika
Konajúci: Ing. Igor Federič, vedúci Úradu vlády SR
IČO: 00 151 513
DIČ: 2020845057
Názov projektu:„Realizácia úvodnej mediálnej kampane v rámci komunikačnej stratégie OP TP pre Partnerskú dohodu na programové obdobie 2014-2020“;
Miesto realizácie projektu:Bratislavský kraj, Banskobystrický kraj, Žilinský kraj, Košický kraj, Prešovský kraj, Nitriansky kraj, Trenčiansky kraj, Trnavský kraj;
Výška poskytnutého NFP: 4 250 000,00 EUR;

Stručný opis projektu

Nové programové obdobie 2014-2020 predstavuje pre Slovenskú republiku príležitosť čerpať finančné prostriedky z fondov EÚ, ktoré môže v nadväznosti na uplynulé roky použiť na zlepšovanie kvality života obyvateľov jednotlivých regiónov.

Komunikačná stratégia Operačného programu Technická pomoc pre Partnerskú dohodu na programové obdobie 2014-2020 obsahuje aktivity v súlade s relevantnou národnou a európskou legislatívou vo vzťahu k širokej verejnosti a prijímateľom s cieľom kvalitnejšej, efektívnejšej a transparentnejšej implementácie pomoci z EŠIF a zdôraznenia príspevku EÚ a jej politiky súdržnosti na podporu ekonomického rastu, zamestnanosti a odstraňovania regionálnych rozdielov.

Projekt predstavuje súhrn mediálnych aktivít, ktoré svojím zameraním povedú k zvýšeniu informovanosti obyvateľov o európskych štrukturálnych a investičných fondov nového programového obdobia. Zvýšená informovanosť obyvateľstva prispieva k vytváraniu priaznivého informačného prostredia pre čerpanie európskych štrukturálnych a investičných fondov. 
23304