Riadiaci orgán pre OP TP

Uznesením vlády č. 832 zo dňa 8. 10. 2006 bolo Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR (MVRR SR) schválené vládou SR ako riadiaci orgán pre operačný program Technická pomoc a Ministerstvo financií SR ako certifikačný orgán a orgán auditu.
V súvislosti s delimitáciou MVRR SR podľa zákona č. 37/2010 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 575/2001 Z.z. o organizácii činnosti vlády a organizácií ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov, prešli kompetencie v oblasti koordinácie využívania finančných prostriedkov z fondov EÚ a riadenia operačného programu Technická pomoc od 1. 7. 2010 z MVRR SR na Úrad vlády SR.
V zmysle zákona č. 403/2010 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 575/2001 Z.z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov prešli od 1. 1. 2011 kompetencie v oblasti koordinácie využívania finančných prostriedkov z ÚV SR na Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja  SR.
Na základe zmeny kompetenčného zákona č. 60/2013 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 575/2001 Z.z. o organizácií činností vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov prešiel RO OP TP od 1. 4. 2013 v rámci svojej pôsobnosti a pracovnej agendy v oblasti riadenia a implementácie OP TP zo služobného úradu Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR na služobný úrad Úradu vlády SR.
Funkcie riadiaceho orgánu v súčasnosti zabezpečuje na ÚV SR, sekcia operačných programov, odbor implementácie operačného programu Technická pomoc. << Späť 11127