Rozpočet Úradu vlády na rok 2009

Rozpis záväzných ukazovateľov štátneho rozpočtu na rok 2009

pre kapitolu Úrad vlády Slovenskej republiky

v eurách
 
Príjmy
829 018
Výdavky
 z toho:
33 731 468
 
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania:
5 762 134
Kapitálové výdavky
5 709 354
Počet zamestnancov
612 osôb
366