Sekcia štátnej služby a verejnej služby


Nový zákon o štátnej službe, ktorý nahradil zákon č. 400/2009 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, predstavuje reformovanú právnu úpravu v oblasti štátnozamestnaneckých vzťahov. Cieľom tohto zákona je zabezpečiť reformu štátnej služby v súlade s princípmi štátnej služby a súčasne eliminovať nedostatky a problémy identifikované prostredníctvom odporúčaní Rady Európskej únie, ktorými sa zabezpečuje úzka koordinácia hospodárskych politík členských štátov na vnútornom trhu za účelom dosiahnutia spoločných cieľov v zmysle článkov 121 a 148 Zmluvy o fungovaní Európskej únie a odporúčaní uvedených v Pozičnom dokumente Európskej komisie pre Slovenskú republiku k vypracovaniu Partnerskej dohody a programov na Slovensku na roky 2014 – 2020.

Prijatím nového zákona o štátnej službe došlo k naplneniu strategického cieľa „zjednotiť pravidlá vykonávania štátnej služby na služobných úradoch a nastaviť minimálne štandardy pre oblasti štátnej služby“, ktorý stanovila Stratégia riadenia ľudských zdrojov v štátnej službe na roky 2015 – 2020 prijatá uznesením vlády Slovenskej republiky č. 548/2015 zo dňa 7. októbra 2015. Uvedený krok prispel taktiež k naplneniu vízie štátnej služby v roku 2020 vyplývajúcej z tejto stratégie, a to vytvorenie profesionálnej štátnej služby, ktorá zabezpečí schopnosť ľudského kapitálu adaptovať sa na zmeny vyplývajúce z nových podmienok ekonomického a spoločenského charakteru v 21. storočí v záujme kvalitne a dôveryhodne slúžiť občanom.

Nový zákon o štátnej službe je založený na princípoch politickej neutrality, zákonnosti, transparentného zamestnávania, efektívneho riadenia štátnych zamestnancov, nestrannosti, profesionality, transparentného a rovnakého odmeňovania, stability a rovnakého zaobchádzania.

Úrad vlády Slovenskej republiky v zmysle § 21 písm. a) nového zákona o štátnej službe v spojení s § 24 ods. 1 písm. a) zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov zabezpečuje jednotný postup pri uplatňovaní nového zákona o štátnej službe prostredníctvom poskytovania metodických usmernení, organizáciou školení k novému zákonu o štátnej službe a taktiež zriadením Rady pre štátnu službu ako nezávislého koordinačného a monitorovacieho orgánu. Základnou úlohou tohto orgánu je ochrana princípov, na ktorých je štátna služba budovaná a tiež dohľad nad dodržiavaním etického kódexu štátneho zamestnanca.

Legislatíva

Iné

Dátum poslednej aktualizácie: 08.09.2023

Na pracovnoprávne vzťahy zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme sa ako hmotnoprávny predpis vzťahuje zákon č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 552/2003 Z. z.“). Odmeňovanie týchto zamestnancov sa riadi zákonom č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon „č. 553/2003 Z. z.“). Tieto právne predpisy nadobudli účinnosť v roku 2004 a nahradili dovtedajší zákon č. 313/2001 Z. z. o verejnej službe v znení neskorších predpisov.

Pracovnoprávne vzťahy pri výkone práce vo verejnom záujme sú špecifické a odlišné od súkromnoprávnych vzťahov. Táto špecifickosť, ktorá je determinovaná hlavným cieľom právnej úpravy pri výkone práce vo verejnom záujme – zabezpečiť ochranu verejného záujmu -  spočíva predovšetkým v tom, že podmienky odmeňovania zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme sú upravené zákonom č. 553/2003 Z. z., títo zamestnanci majú ďalej okrem povinností stanovených v Zákonníku práce aj povinnosti určené v zákone č. 552/2003 Z. z. Odchýlky sú zrejmé taktiež pri obsadzovaní miest vedúcich zamestnancov výberovým konaním, ale napríklad aj v tom, že osoby blízke nie je možné zaradiť do priamej podriadenosti alebo nadriadenosti alebo tak, aby jeden z nich podliehal pokladničnej alebo účtovnej kontrole toho druhého. Prostriedkom takejto ochrany je v neposlednom rade aj povinnosť podávať majetkové priznanie, ktorá sa viaže na vedúcich zamestnancov.

Zákon č. 552/2003 Z. z. vytvára podmienky zamestnávania vo verejnom sektore tak, aby zohľadňovali sledovaný cieľ, ktorým je ochrana verejného záujmu pri vykonávaní a zabezpečovaní vecí vo verejnom záujme, profesionalita a efektívne vykonávanie práce vo verejnom záujme za účelom skvalitnenia verejnej správy. Tento zákon ustanovuje práva, povinnosti a obmedzenia zamestnancov a zamestnávateľov pri výkone práce vo verejnom záujme. Zákon č. 552/2003 Z. z. ďalej upravuje predpoklady, ktoré musí fyzická osoba splniť, ak sa má stať zamestnancom pri výkone práce vo verejnom záujme. Uvedený zákon sa neuplatní u zamestnancov, ktorí vykonávajú remeselné, manuálne alebo manipulačné pracovné činnosti s prevahou fyzickej práce, aj napriek tomu, že by boli zamestnancami zamestnávateľov uvedených v pôsobnosti tohto zákona.

Zákon č. 553/2003 Z. z. upravuje podmienky odmeňovania niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a určuje pôsobnosť tohto zákona. Tento zákon vymedzuje záväzné kvalifikačné predpoklady, plat zamestnanca a jeho zložky (tarifný plat a jednotlivé príplatky vrátane ich výpočtu), platové triedy a platové stupne, zaraďovanie zamestnancov do platových tried. Kvalifikačné predpoklady na vykonávanie pracovných činností sú jednak uvedené v prílohách č. 1 a č. 2 k tomuto zákonu v rámci charakteristík platových tried a pre jednotlivé pracovné činnosti taktiež v katalógoch pracovných činností. Tieto katalógy sú ustanovené nariadením vlády SR č. 341/2004 Z. z., ktorým sa ustanovujú katalógy pracovných činností pri výkone práce vo verejnom záujme a o ich zmenách a dopĺňaní v znení neskorších predpisov.

Legislatíva

Analytické listy platné od 1.1.2019

Analytické listy platné do 31.12.2018

Dátum poslednej aktualizácie: 20.11.2023
Počas predsedníctva SR v Rade Európskej únie a pracovných zasadnutí Európskej siete verejnej správy (EUPAN), ktoré boli venované problémom verejnej správy s cieľom zvyšovania jej výkonnosti, konkurencieschopnosti a kvality, sekcia štátnej služby a verejnej služby Úradu vlády SR zrealizovala v spolupráci s akademickou obcou rozsiahly prieskum.

Prieskumu sa zúčastnili zástupcovia inštitúcií verejnej správy členských štátov EÚ, Európskej komisie, ale aj Nórska, Švajčiarska a Srbska ako štátov so statusom pozorovateľa v sieti EUPAN. Cieľom prieskumu bolo zhromaždiť údaje o súčasnom stave a nových trendoch hodnotenia výkonnosti a odmeňovania štátnych zamestnancov pracujúcich v ústrednej štátnej správe. Údaje boli prezentované aj v rámci workshopov na zasadnutiach EUPAN, ktoré sa konali v októbri a decembri 2016 v Bratislave. Výsledkom sú dva samostatné odborné výstupy, pričom jeden sa zameriava na oblasť hodnotenia výkonnosti a druhý na systém finančných a nefinančných prvkov odmeňovania štátnych zamestnancov v jednotlivých krajinách a v Európskej komisii.

Zosumarizované a analyticky spracované výsledky predstavujú dôležitú úlohu v rámci rozvoja riadenia ľudského kapitálu v štátnej správe, nakoľko hodnotenie výkonnosti a odmeňovanie patria medzi významné faktory ovplyvňujúce kariéru štátnych zamestnancov, ale aj výkonnosť a efektivitu organizácii štátnej správy. Prepojenie praxe a skúseností členských a pozorovateľských štátov EUPAN prispieva k rozvoju vedomostnej spoločnosti a poznatkovo orientovanej tvorbe verejnej politiky v oblasti riadenia ľudského kapitálu.
 
Odborné výstupy sú zverejnené na oficiálnej web stránke siete EUPAN:
Performance Appraisal in the EU Member States and the European Commission“.
http://eupan.eu/en/documents/show/&tid=1120
 
“Remuneration and Benefits in Central Government Civil Service in the EU Members States and European Commission”.
http://eupan.eu/en/documents/show/&tid=1127
European Public Administration Employers (EUPAE) je medzinárodná pracovná skupina zložená zo zástupcov ústredných orgánov štátnej správy jednotlivých členských štátov Európskej únie. Bola založená v roku 2010, pričom Slovenská republika je jej členom od roku 2012.

EUPAE je súčasťou Výboru pre sociálny dialóg v ústrednej štátnej správe, v ktorom majú zastúpenie aj zástupcovia odborových zväzov v rámci Európskeho združenia zástupcov odborových zväzov verejnej správy (Trade Union's National and European Administration Delegation). Výbor pre sociálny dialóg v ústrednej štátnej správe zasadá v Bruseli a je jedným zo sektorových výborov, ktoré zastrešuje Európska Komisia v rámci Európskeho sociálneho modelu. Úlohou výboru je prispievať k zlepšovaniu štandardov poskytovania verejných služieb širokej verejnosti, prispievať k zlepšovaniu pracovného prostredia zamestnancov verejnej správy v členských krajinách Európskej únie a posilňovať význam sociálneho dialógu na národnej úrovni členských štátov.

SDC CGA statement on Covid-19 pandemic and its aftermath: investing in state sector personnel

Európsky výbor pre sociálny dialóg v ústrednej štátnej správe

Vplyv digitalizácie na zamestnancov verejného sektora v EÚ

Výbor pre sociálny dialóg v ústrednej štátnej správe, na činnosti ktorého sa Slovenská republika aktívne podieľa od roku 2012, pripravil projekt týkajúci sa zlepšovania rovnováhy medzi súkromným a pracovným životom zamestnancov verejného sektora štátov Európskej únie. Oficiálny názov projektu je „Improving work-life balance: opportunities and risks coming from digitalization“, pričom téma je venovaná vplyvu digitalizácie na činnosť dotknutých zamestnancov v kontexte s rovnováhou medzi ich pracovným a súkromným životom. Predmetný projekt je financovaný zo zdrojov Európskej komisie a jeho výstupy sú voľne dostupné v anglickom jazyku na webovom sídle Úradu vlády Slovenskej republiky.
14089

Dátum poslednej aktualizácie: 16.12.2021