Služby zamerané na rozvoj Manažérskeho informačného systému III.Názov a sídlo prijímateľa: Úrad vlády SR, Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava
Názov projektu: Služby zamerané na rozvoj Manažérskeho informačného systému  III.
Miesto realizácie projektu: územie Slovenskej republiky
Hlavný cieľ projektu: 301010031- 3. Implementovať správny a transparentný systém riadenia, kontroly a auditu EŠIF
Číslo projektu: 301011AKU2
Výška  poskytnutého NFP: 646 886, 40  €
 

Stručný popis projektu

Projekt je zameraný na návrh aktualizácií aktuálne používaných funkcionalít v rámci Manažérskeho informačného systému v jednotlivých oblastiach v rámci plnenia úloh RO OP TP v oblasti riadenia OP TP a implementácie projektov OP TP a rozšírenie na ostatné oprávnené útvary SFP. Sekcia finančných programov (ďalej aj ,,SFP“), ktorá plní úlohu Riadiaceho orgánu pre Operačný program Technická pomoc (ďalej aj ,,RO OP TP“) využíva pre skvalitnenie činností, procesov a riadenia úloh Manažérsky informačný systém RO OP TP (ďalej aj ,,MIS“),ktorého cieľom je elektronizácia a zefektívnenie pracovných postupov so zreteľom na zníženie administratívnej záťaže a zvýšenie efektívnosti poskytovania finančných prostriedkov z OP TP. V dôsledku pomerne častých aktualizácií riadiacich procesov vyplývajúcich z usmernení CKO, aktualizácií Systému riadenia EŠIF, Systému finančného riadenia a ostatných záväzných dokumentov, je potrebné tieto dôležité zmeny implementovať aj v Manažérskom informačnom systéme RO OP TP.

Poradenské služby budú predovšetkým zamerané na návrh zmien v oblasti aktualizácie riadiacich a kontrolných procesov v zmysle aktuálneho Interného manuálu procedúr RO OP TP ako aj jeho príloh v podobe tlačových zostáv, ktoré MIS generuje. Predmetom podpory pri aktualizácii MIS by mali byť aj poradenské služby súvisiace s rozšírením MIS na ostatné oprávnené útvary Sekcie finančných programov. Projekt plynule nadväzuje na predchádzajúci projekt „Služby podpory pre rozvoj manažérskych nástrojov OP TP II.“

Inovácia súčasného stavu manažérskeho nástroja MIS prispeje k jeho skvalitneniu, rozvoju a rozšíreniu na ďalšie oprávnené útvary SFP, čo zabezpečí účinné a efektívne riadenie a implementáciu OP TP. Návrh aktualizácie a rozšírenia funkcionalít MIS v jednotlivých oblastiach zabezpečí skvalitnenie systému a prehľad v oblasti plnenia úloh a spracovaní podkladov voči ostatným subjektom.

27825