Smernice

  Smernica vedúceho Úradu vlády Slovenskej republiky číslo 6/2021 zo dňa 16. marca 2021 o implementácii Spoločného rámca hodnotenia na Úrade vlády Slovenskej republiky | Stiahnuť PDF - 191.97 kB
  Smernica vedúceho Úradu vlády Slovenskej republiky č. 30/2018 zo dňa 31. decembra 2018 o režimových opatreniach v objekte Úradu vlády Slovenskej republiky v znení smernice č. 9/2019 zo dňa 5. apríla 2019, smernice č. 18/2019 zo dňa 31. októbra 2019, smernice č. 5/2020 zo dňa 28. júla 2020, smernice č. 16/2020 zo dňa 1. decembra 2020, smernice č. 9/2021 zo dňa 16. apríla 2021, smernice č. 12/2021 zo dňa 16. júla 2021, smernice č. 5/2022 zo dňa 1. apríla 2022 a smernice č. 12/2022 zo dňa 14. septembra 2022 | Stiahnuť PDF - 2.26 MB
  Smernica vedúceho Úradu vlády Slovenskej republiky č. 18/2018 zo dňa 5. septembra 2018 o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Úradu vlády Slovenskej republiky v znení smernice vedúceho Úradu vlády Slovenskej republiky č. 21/2018 zo dňa 24. septembra 2018 | Stiahnuť PDF - 9.67 kB
  Smernica vedúceho Úradu vlády Slovenskej republiky číslo 16/2017 zo dňa 31. mája 2017 o obehu účtovných dokladov a neúčtovných dokladov | Stiahnuť PDF - 545.1 kB
  Smernica vedúceho Úradu vlády Slovenskej republiky č. 27/2017 zo dňa 17.júla 2017
  o verejnom obstarávaní | Stiahnuť PDF - 868.61 kB
  Pokyn vedúceho Úradu vlády Slovenskej republiky č. 1/2014 zo dňa 20. júna 2014, ktorým sa upravujú podrobnosti výberového konania na obsadenie voľného miesta vedúceho zamestnanca, ktorý bude vykonávať funkciu štatutárneho orgánu v príspevkovej organizácii, ktorej zriaďovateľom je Úrad vlády Slovenskej republiky | Stiahnuť PDF - 372.8 kB
  Smernica vedúceho Úradu vlády Slovenskej republiky č. 16 zo dňa 28. novembra 2012 o postupe pri vydávaní rozhodnutí v správnych konaniach na Úrade vlády Slovenskej republiky | Stiahnuť PDF - 256.96 kB
  Smernica vedúceho Úradu vlády Slovenskej republiky číslo 13/2011 zo dňa 20. decembra 2011 o systéme kontroly na Úrade vlády Slovenskej republiky v znení smernice číslo 2/2013 zo dňa 14. februára 2013 | Stiahnuť PDF - 293.26 kB
  Koordinačná smernica pre realizáciu programov PHARE a Prechodný fond (Transition Facility) | Stiahnuť RTF - 528.79 kB
  Služobný predpis Úradu vlády Slovenskej republiky č. 2/2010 z 1. decembra 2010,ktorým sa mení služobný predpis Úradu vlády Slovenskej republiky č. 3/2009 z 2. novembra 2009, ktorým sa ustanovujú podrobnosti výberového konania na voľné štátnozamestnanecké miesto vedúceho štátneho zamestnanca v služobnom úrade Úrad vlády Slovenskej republiky v znení služobného predpisu Úradu vlády Slovenskej republiky č. 1/2010 z 29. októbra 2010 | Stiahnuť PDF - 210.95 kB
  Služobný predpis ÚV SR č. 1/2010 z 29. októbra 2010, ktorým sa mení služobný predpis ÚV SR č. 3/2009 z 2. novembra 2009, ktorým sa ustanovujú podrobnosti výberového konania na voľné štátnozamestnanecké miesto vedúceho štátneho zamestnanca v služobnom úrade ÚV SR | Stiahnuť PDF - 206.24 kB
  Smernica vedúceho Úradu vlády Slovenskej republiky číslo 3/2010 zo dňa 23.augusta 2010 o vybavovaní sťažností | Stiahnuť PDF - 191.28 kB
  Služobný predpis Úradu vlády Slovenskej republiky č. 2/2009 z 2. novembra 2009 ktorým sa ustanovujú podrobnosti výberu na voľné štátnozamestnanecké miesta
  v služobnom úrade Úrad vlády Slovenskej republiky | Stiahnuť PDF - 298.2 kB
  Služobný predpis Úradu vlády Slovenskej republiky č. 3/2009 z 2. novembra 2009 ktorým sa ustanovujú podrobnosti výberového konania na voľné štátnozamestnanecké miesto vedúceho štátneho zamestnanca v služobnom | Stiahnuť PDF - 299.2 kB
257

Dátum poslednej aktualizácie: 12.06.2017