Špecifické vzdelávanie a pracovné cesty AK EŠIF Inštitútu pre stratégie a analýzyNázov a sídlo prijímateľa: Úrad vlády SR, námestie slobody 1, 813 70 Bratislava, SR
Konajúci:Ing. Igor Federič, vedúci Úradu vlády SR
IČO:00 151 513
DIČ:2020845057
Názov projektu : „Špecifické vzdelávanie a pracovné cesty AK EŠIF Inštitútu pre stratégie a analýzy“
Miesto realizácie projektu: Bratislavský, Banskobystrický, Žilinský, Košický, Prešovský, Nitriansky, Trenčiansky a Trnavský kraj
Výška poskytnutého NFP: 78 500,00 €
 

Stručný opis projektu

Projekt je zameraný na financovanie aktivít súvisiacich so zvyšovaním kvalifikácie, praktických zručností a vedomostí oprávnených administratívnych kapacít (AK) zapojených do riadenia, kontroly a auditu EŠIF. Realizácia projektu je uskutočňovaná prostredníctvom tuzemských, zahraničných, ako aj organizačne zabezpečených školení, kurzov, seminárov, konferencií, sympózií, workshopov, účasťou na rôznych rokovaniach a pracovných skupinách EŠIF, odborných stážach, akciách zameraných na výmenu skúseností v rámci členských štátov EÚ  či prostredníctvom zahraničných a tuzemských pracovných ciest.

Zodpovednosti Inštitútu pre stratégie a analýzy (ISA) sú popísané v dodatku č.6 k Organizačnému poriadku ÚV SR. Jedna z hlavných funkcií ISA spočíva v zabezpečení analytických podkladov v rámci zefektívňovania čerpania finančných prostriedkov Európskej únie v rámci Operačného programu Technická pomoc v súlade so zákonom č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Realizácia uvedených aktivít je podmienená kvalitou analytických kapacít,   čoho podmienkou je zabezpečenie adekvátneho vzdelania zamestnancov ISA.
23349