Špičkové vzdelávanie pre zamestnancov analytických útvarovŠpičkové vzdelávanie pre zamestnancov analytických útvarov

Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu prostredníctvom
Operačného programu Efektívna verejná správa (OP EVS).
Informácie o operačnom programe Efektívna verejná správa nájdete na http://www.opevs.eu/.
 

Prijímateľ: Ministerstvo financií Slovenskej republiky, Štefanovičova 5, 817 82 Bratislava
Miesto realizácie projektu: Slovenská republika
Výška poskytnutého NFP: 2 321 479,07
Obdobie realizácie projektu: máj 2016 – december 2020
Kód projektu: 314011D977
Zmluva: CRZ
Hlavná stránka projektu: http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatID=10637

Predpokladom efektívnej tvorby kvalitných verejných politík je vysoko odborná činnosť analytických útvarov inštitúcií verejnej správy, ktorá si vyžaduje kvalitné ľudské zdroje. Analytické útvary predstavujú relatívne úzky tím špecialistov, predovšetkým s ekonomickým vzdelaním, ktorí ovládajú problematiku príslušného rezortu na úrovni tvorcu hospodárskej politiky. Ich úlohou je analytické spracovanie navrhovaných opatrení v gescii príslušného ministerstva, ich monitorovanie a hodnotenie.

Cieľom projektu je posilnenie analytických kapacít a zvyšovanie kvality ľudských zdrojov v štátnej správe pre tvorbu verejných politík prostredníctvom získavania odborných poznatkov a skúseností na medzinárodnej úrovni. Tento cieľ projektu je realizovaný zabezpečením špičkového vzdelávania a stáží v oblasti analýz verejných politík.

Do vzdelávacích aktivít sa môžu zapojiť analytickí zamestnanci ministerstiev a niektorých orgánov štátnej správy, zapojených do projektu ako partneri podľa zoznamu nižšie.

Vzdelávanie je realizované formou účasti zamestnancov na krátkych kurzoch (väčšinou 1 týždeň) organizovaných najlepšími inštitúciami v zahraničí. Kritériom pre výber inštitúcie je umiestnenie na popredných miestach v rebríčkoch Shanghai Academic Ranking of World Universities  a RePEc - ekonomické inštitúcie alebo inštitúcia ponúka kvalitné vzdelávanie v oblasti analýz. Stáže v dĺžke trvania 1 až 4 mesiace môžu byť organizované v popredných medzinárodných a medzivládnych inštitúciách alebo v inštitúciách verejnej správy krajiny dosahujúcej excelentné výsledky.

Realizované môžu byť len vzdelávania alebo stáže spĺňajúce kritériá, ktorých cieľom je zabezpečiť využiteľnosť nadobudnutých vedomostí a skúseností v práci analytika. Pri výbere vhodných podujatí budú zohľadnené predovšetkým nasledovné požiadavky:

 • Vzdelávanie alebo stáž je v súlade s požiadavkami na budovanie kapacít analytických zamestnancov žiadateľa a partnerov vyplývajúcich z ich poslania a činností.
 • Zameranie a obsah podujatí korešponduje s potrebami analytických útvarov z hľadiska budovania odborných kapacít so zameraním na zvyšovanie kvality služieb poskytovaných verejnou správou.
 • Vybrané vzdelávacie podujatia sú vysoko odborné na medzinárodnej úrovni a sú zabezpečované renomovanými inštitúciami v rámci EÚ a mimo EÚ.
 • Účasť na identifikovaných podujatiach a stážach podporí medzinárodný aspekt a možnosti spolupráce na medzinárodnej úrovni.

Partneri

 1. Finančné riaditeľstvo SR
 2. Kancelária prezidenta SR
 3. Kancelária Rady pre rozpočtovú zodpovednosť
 4. Ministerstvo dopravy a výstavby SR
 5. Ministerstvo financií SR (hlavný partner)
 6. Ministerstvo hospodárstva SR
 7. Ministerstvo kultúry SR
 8. Ministerstvo obrany SR
 9. Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
 10. Ministerstvo práce sociálnych vecí a rodiny SR
 11. Ministerstvo školstva vedy, výskumu a športu SR
 12. Ministerstvo vnútra SR
 13. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
 14. Ministerstvo zdravotníctva SR
 15. Ministerstvo životného prostredia SR
 16. Najvyšší kontrolný úrad SR
 17. Protimonopolný úrad SR
 18. Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
 19. Úrad pre verejné obstarávanie
 20. Úrad vlády SR
 21. Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
23165

Dátum poslednej aktualizácie: 23.01.2018