Splnomocnenci vlády Slovenskej republiky

Andrea Bučková

Splnomocnenkyňa vlády SR pre rómske komunity

Sídlo: Úrad vlády SR
Email:
Web: https://www.romovia.vlada.gov.sk
Tel.: +421 2 209 25 429

Branislav Žec

Splnomocnenec vlády SR v Spoločnej organizácii INTEROCEANMETAL

Sídlo: Štátny geologický ústav Dionýza Štúra v Spišskej Novej Vsi
Email: branislav.zec@geology.sk
Tel.: 053/419 0116

Ing. Stanislav Fialík

Splnomocnenec vlády SR pre výstavbu a prevádzku Sústavy vodných diel Gabčíkovo-Nagymaros

Sídlo: Ministerstvo dopravy a výstavby SR
Námestie slobody č. 6, 810 05 Bratislava, Slovenská republika
Email: stanislav.fialik@mindop.sk
Web: http://www.gabcikovo.gov.sk
Tel.: +421 2 594 94 419

Karol Kučera

Splnomocnenec vlády SR pre mládež a šport

Sídlo: Úrad vlády Slovenskej republiky
Email:
Web: http://www.sport.vlada.gov.sk
Tel.:

László Bukovszky

splnomocnenec vlády SR pre národnostné menšiny

Sídlo: Úrad vlády Slovenskej republiky
Email: splnomocnenec_nm@vlada.gov.sk
Web: http://www.narodnostnemensiny.gov.sk
Tel.: 02/209 25 165

Ľuboš Jančík

splnomocnenec pre Národný fond pre predvstupové nástroje PHARE, SAPARD a Prechodný fond

Sídlo: Ministerstvo financií SR
Email:
Tel.:

Martin Giertl

Splnomocnenec vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti

Sídlo: Ministerstvo vnútra SR
Email: splnomocnenec_ros@minv.sk
Web: http://www.minv.sk/?ros
Tel.: 02/509 44 990

Metod Špaček

Splnomocnenec vlády SR v konaní pred Medzinárodným súdnym dvorom v Haagu vo veci Sústavy vodných diel Gabčíkovo-Nagymaros

Sídlo: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Odbor medzinárodného práva, Hlboká cesta 2, 833 36 Bratislava 37

Email: metod.spacek@mzv.sk
Web: http://www.mzv.sk/ | http://www.vvb.sk/gabcikovo.gov.sk/
Tel.: 02/597 83 711 | Fax: 02/597 83 729

Stanislav Dubnička

Splnomocnenec vlády SR v Spojenom ústave jadrových výskumov v Dubne

Sídlo: Fyzikálny ústav SAV, Bratislava
Email: stanislav.dubnicka@savba.sk
Tel.: 02/5941 0504 | Fax: 02/5477 6085

Vladimír Novák

Splnomocnenec vlády SR pre vodohospodárske otázky na hraničných vodách s Rakúskou republikou
Splnomocnenec vlády SR pre vodohospodárske otázky na hraničných vodách s Maďarskou republikou
Splnomocnenec vlády SR pre vodohospodárske otázky na hraničných vodách s Ukrajinou
Splnomocnenec vlády SR pre vodohospodárske otázky na hraničných vodách s Českou republikou


Sídlo: Ministerstvo životného prostredia SR
Email: vladimir.novak@enviro.gov.sk
Tel.: 02/5980 6101

 
95

Dátum poslednej aktualizácie: 19.04.2016