Splnomocnenkyňa vlády SR pre rómske komunity otvorila nový školský rok na Základnej škole vo Zvolene

02.09.2021

Splnomocnenkyňa vlády Slovenskej republiky pre rómske komunity Andrea Bučková sa zúčastnila slávnostného otvorenia nového školského roku 2021/2022 na Základnej škole Petra Jilemnického vo Zvolene.  Stretla sa s vedením školy, jej žiakmi i pedagógmi. Zaujímala sa o prácu s rómskymi deťmi v triedach s nultými ročníkmi a o vzdelávacie programy na základnej škole, ktoré majú zlepšiť školské vzdelávacie výsledky žiakov pochádzajúcich zo sociálne znevýhodneného prostredia.
„Nulté ročníky plnili svoju úlohu v regiónoch, kde je nízka účasť detí na predprimárnom  vzdelávaní a nedostatočná dostupnosť materských škôl. Nepovažujem ich ale za systémové riešenie.  Ak chceme zlepšiť prístup detí zo sociálne znevýhodneného prostredia ku kvalitnému vzdelávaniu, je nevyhnutné začať už v ranom detstve.  Programy ranej starostlivosti a predškolské vzdelávanie vytvárajú priaznivejšie a efektívnejšie zázemie preto, aby mali deti zo sociálne znevýhodneného prostredia  rovnaké štartovacie podmienky ako ich rovesníci. Čaká nás prvý rok povinnej predškolskej dochádzky. Verím, že toto je jeden z pozitívnych krokov v príprave predškolákov, ktorý napomôže tomu, aby boli deti lepšie pripravené na vstup do školského procesu. Verím, že Slovensku sa podarí v najbližšom období využiť dostupné finančné prostriedky pre skvalitnenie vzdelávacích zariadení, najmä materských škôl tak, aby sme boli pripravení na zavedenie povinného predškolského vzdelávania pre deti od 3 rokov,“ povedala Andrea Bučková, splnomocnenkyňa vlády SR pre rómske komunity.

Úrad splnomocnenkyne vlády SR pre rómske komunity bude  aktívne participovať aj na realizovaní Plánu obnovy a odolnosti, v rámci ktorého sú vyčlenené finančné prostriedky na zvýšenie kapacít v materských a základných školách. Z dát Úradu splnomocnenkyne vlády SR pre rómske komunity vyplýva, že máme minimálne 45 základných škôl, kde sa   vyučuje v dvojzmennej prevádzke, čo má negatívny dopad na vzdelávacie výsledky žiakov.
Súčasne Úrad splnomocnenkyne vlády SR pre rómske komunity spolupracuje s rezortom školstva na dôležitej téme týkajúcej sa desegregácie. V rámci tejto spolupráce sa rieši aj otázka zlyhávania žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia vo vzdelávacom procese a intervencie, aby sa prepadávaniu vyhýbalo. 
“Je dôležité podotknúť, že ak nastane ďalšia vlna pandémie a budú sa zatvárať školy, bude potrebné zabezpečiť, aby žiaci z rómskych komunít a všetky deti zo sociálne znevýhodneného prostredia mali zabezpečenú kvalitnú výučbu. V posledných dvoch vlnách epidémie sa bohužiaľ nepodarilo nastaviť podmienky v rámci dištančného vzdelávania tak, aby všetky deti mali prístup k vzdelávaniu. V novom školskom roku želám všetkým žiakom a študentom, aby sa mohli učiť a tešili sa zo svojich vzdelávacích   výsledkov. Zároveň všetkým pedagogickým i nepedagogickým zamestnancom škôl prajem najmä veľa zdravia a tvorivej energie, ktorú budú môcť odovzdať svojim žiakom,” uviedla Andrea Bučková, splnomocnenkyňa vlady SR pre rómske komunity.

Michal Šľachta 
Kancelária Úradu splnomocnenkyne vlády SR pre rómske komunity

Úrad vlády Slovenskej republiky
Úrad splnomocnenkyne vlády SR pre rómske komunity
28814