SPOLOČENSKÁ STABILITA A ISTOTY PRE ĽUDÍ

 Vláda má všetky predpoklady prekonať súčasné turbulentné vonkajšie prostredie, chce byť vládou istôt pre občanov a vytvoriť nevyhnutné podmienky na zvýšenie kvality života.
 
      Stabilita súčasnej vládnej moci vychádza z kvalifikovaných a praxou potvrdených schopností strany SMER - SD a jej vysokej dôvery u občanov. Je založená na demokratickom a humánnom prístupe k trvalo udržateľnej kvalite života, garantuje sociálnu, hospodársku a ekologickú stabilitu. Len tak môže byť Slovenská republika vnímaná ako dôveryhodný partner v Európskej únii a vo svete.
 
STABILITU vláda nechápe ako nemennú nedemokratickú vládnu výkonnú moc, ale ako schopnosť:
  • predvídať vonkajšie a vnútorné zmeny na základe kvalifikovaného poznania života spoločnosti doma a v zahraničí,
  • pružne a efektívne reagovať na zmeny a obnoviť rovnováhu medzi hospodárskym, sociálnym, politickým a environmentálnym rozvojom spoločnosti,
  • byť zodpovedným, vedieť ako konať a vládnuť tak, aby kvalita života v Slovenskej republike bola trvalo udržateľná,
  • vrátiť ľuďom nádej, že žijú v spravodlivej a bezpečnej spoločnosti, kde sú občania nositeľmi humánnych a demokratických princípov vládnutia a rešpektuje sa zákonnosť a zásady právneho štátu.
 
Vývoj za posledné obdobie ukázal, že globalizácia nielen urýchľuje rozvoj národných ekonomík, ale ho aj komplikuje. Kladie to zvýšené nároky na prehlbovanie hospodárskej, sociálnej, environmentálnej a územnej súdržnosti Slovenska. Preto politika štátu bude na jednej strane vychádzať z konsolidovaných a dlhodobo udržateľných verejných financií a na druhej strane zabezpečí efektívne využitie a formovanie rozvojového potenciálu štátu. Výsledkom bude hospodársky a spoločenský pokrok, prehĺbenie súdržnosti a upevňovanie životných istôt občanov. Okrem osvedčených postupov ako zvládnuť nové výzvy stojace pred slovenskou spoločnosťou, vláda svoju politiku založí najmä na tvorivosti a pružnosti pri aplikovaní najnovších svetových poznatkov a skúseností.
 
Modernizácia štátu pre všestranný rozvoj spoločnosti bude vychádzať z členstva Slovenskej republiky v Európskej únii. Je nevyhnutné dosiahnuť vyvážený stav medzi spoločnými záujmami Európskej únie, jej členských štátov a obhajobou národných a štátnych záujmov Slovenskej republiky.
 
Základné prístupy k dosiahnutiu programových cieľov:
 
Východiskom činnosti vlády bude zabezpečiť jednotu ekonomického, sociálneho, politického a environmentálneho rozvoja Slovenska. Zároveň aj neustálu obnovu rovnováhy medzi týmito štyrmi zložkami.
 
Vláda Slovenskej republiky posilní miesto Slovenska v Európskej únii a vo svete. Podporí širokú diskusiu o priblížení politiky EÚ a rozhodovacej činnosti jej inštitúcií k občanom. Rovnako vláda podporí úsilie Európskej únie o udržateľný rozvoj, založený na vyváženom hospodárskom raste a na cenovej stabilite, ako aj snahu o sociálne trhové hospodárstvo. Presadí vyváženú zahraničnú politiku s dôrazom na obhajobu národných a štátnych záujmov a posilňovanie ekonomického rozmeru diplomacie. 
 
Vláda Slovenskej republiky podporí všestranný trvalo udržateľný hospodársky rozvoj Slovenska ako predpoklad tvorby kvalitných pracovných miest a zlepšovania materiálnych podmienok každej spoločenskej činnosti. Vláda určí základné smerovanie ako zo Slovenska urobiť konkurencieschopný hospodársky priestor založený na znalostiach, spoločenskej súdržnosti a environmentálnom rozvoji. Vytvoria sa tým predpoklady pre rýchlejší a udržateľný ekonomický rast a dosiahnutie vyššej úrovne zamestnanosti a sociálneho pokroku. Vláda považuje za potrebné vytvoriť ucelený systém podpory zeleného rastu tak, aby sa stal transformujúcou hybnou silou výrobných procesov a spotrebiteľského správania sa ako predpokladu vzniku modernej spoločnosti.
 
Vláda Slovenskej republiky posilní rozsah, obsah a intenzitu činnosti štátu, ktorého funkcie boli v nedávnej minulosti neprimerane oslabované. Nanovo definuje priestor na intervenciu štátu, jeho nezastupiteľné miesto pri zabezpečení verejnoprospešných služieb, prekonávaní krízy a zvyšovaní kvality života na Slovensku. Vláda vytvorí podmienky na dôsledné rešpektovanie princípov právneho štátu, dodržiavanie zákonov, upevňovanie právnej istoty na boj proti organizovanej kriminalite.
 
Vláda Slovenskej republiky všestranne podporí rozvoj znalostnej spoločnosti a vzdelávania a kultúry. Nepôjde pritom len o zachytenie „módneho trendu,“ ale o reagovanie na skutočné potreby, nevyhnutné pre dynamiku rozvoja slovenskej spoločnosti.
 
Vláda Slovenskej republiky posilní súdržnosť spoločnosti ako základný predpoklad rastu kvality života ľudí. Navrhne orientáciu najmä na také hodnoty ako je rodina, práca, ktorá je zdrojom zabezpečenia prostriedkov pre život, na starostlivosť o zdravie, kvalitu života starších ľudí, výchovu detí, bývanie a sociálnu politiku.
 
Vláda Slovenskej republiky vytvorí podmienky na ďalší rozvoj regiónov a odstraňovanie rozdielov medzi nimi, a to najmä budovaním infraštruktúry a posilnením regiónov cez produkčné investície. Znižovanie regionálnych rozdielov v zjednotenej Európe podporí aj hospodárnym, účinným a účelným využívaním zdrojov z fondov Európskej únie.
7613