Spoločné vyhlásenie - zasadnutie vlád Slovenskej republiky a Českej republiky

29.10.2012

Vlády Slovenskej republiky a Českej republiky sa dňa 29. októbra 2012 zišli v Uherskom Hradišti a Trenčíne na prvom spoločnom zasadnutí.
 
Predsedovia vlád Slovenskej republiky a Českej republiky Robert Fico a Petr Nečas  zdôraznili symboliku tohto zasadnutia, ktoré sa uskutočňuje v čase osláv výročia založenia spoločného štátu Čechov a Slovákov a nadchádzajúceho pripomenutia si 20-tich rokov od rozdelenia Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a následného vzniku dvoch samostatných štátov.
 
Predsedovia vlád s uspokojením konštatovali, že vzťahy medzi oboma štátmi a ich občanmi sú mimoriadne dobré a vďaka spoločnej historickej skúsenosti, jazykovej a kultúrnej blízkosti, intenzívnej hospodárskej spolupráci, rovnako ako zdieľaným záujmom a hodnotám v Európskej únii a Severoatlantickej aliancii budú mať aj v budúcnosti výnimočný charakter.
 
Predsedovia vlád potvrdili záujem na prehlbovaní slovensko-českej spolupráce v oblastiach strategického záujmu. Zároveň vyjadrili podporu projektom napomáhajúcim ďalší rozvoj občianskych kontaktov, vyslovili poďakovanie všetkým, ktorí sa aktívne podieľajú na posilňovaní väzieb medzi oboma štátmi a oznámili zámer udeľovať takýmto osobnostiam každoročne spoločné ocenenie.
 
Rozhovorov sa zúčastnili nasledovní vládni predstavitelia:
 
Na strane Slovenskej republiky:
 
predseda vlády Robert Fico
podpredseda vlády a minister vnútra Robert Kaliňák
podpredseda vlády a minister financií Peter Kažimír
podpredseda vlády a minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Miroslav Lajčák
minister hospodárstvaTomáš Malatinský
minister dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Ján Počiatek
minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Ľubomír Jahnátek
minister obrany Martin Glváč
minister spravodlivosti Tomáš Borec
minister práce, sociálnych vecí a rodiny Ján Richter
minister životného prostredia Peter Žiga 
minister školstva, vedy, výskumu a športu Dušan Čaplovič
minister kultúry Marek Maďarič 
ministerka zdravotníctva Zuzana Zvolenská
 
 
Na strane Českej republiky:
 
predseda vlády Petr Nečas
prvý podpredseda vlády a minister zahraničných vecí Karel Schwarzenberg
podpredsedníčka vlády Karolína Peake
minister financií Miroslav Kalousek
minister obrany Alexandr Vondra
minister vnútra Jan Kubice  
minister priemyslu a obchodu Martin Kuba
minister spravodlivosti Pavel Blažek
minister práce a sociálnych vecí Jaromír Drábek
minister dopravy Pavel Dobeš  
minister poľnohospodárstva Petr Bendl
minister zdravotníctva Leoš Heger
minister školstva, mládeže a telovýchovy Petr Fiala
minister životného prostredia Tomáš Chalupa  
ministerka kultúry Alena Hanáková  
minister pre miestny rozvoj Kamil Jankovský
 
Zahraničné veci
 
Vlády Slovenskej republiky a Českej republiky zdôraznili záujem naďalej úzko spolupracovať a koordinovať svoje postoje v oblasti zahraničných vecí a európskych záležitostí bilaterálne, regionálne, predovšetkým v rámci Vyšehradskej skupiny, ako aj multilaterálne, predovšetkým na pôde EÚ, NATO, OSN, OBSE a RE.
 
Vyjadrili podporu činnosti Česko-slovenského diskusného fóra a odporučili pokračovať v pravidelnom dialógu o výzvach medzinárodnej politiky v tomto formáte aj v budúcnosti.
 
Obe vlády ocenili široké spektrum spolupráce vo formáte Vyšehradskej skupiny (V4) a zhodli sa na potrebe naďalej úzko koordinovať pozície krajín V4 v oblastiach dlhodobých a strategických záujmov, zvlášť pokiaľ ide o európsku, transatlantickú a energetickú spoluprácu. Sú presvedčené, že ďalšie prehĺbenie spolupráce medzi krajinami V4, a najmä medzi ich občanmi, povedie k posilneniu vnútornej súdržnosti regiónu. Dôležitou výzvou pre budúcu spoluprácu s významnými partnermi v Európe a vo svete je veľký záujem mnohých krajín o rozvoj vzťahov vo formáte V4+.
 
Vlády potvrdili dôležitosť upevňovania transatlantických vzťahov a napĺňania záverov ostatného samitu NATO v Chicago, ako aj aktívnej angažovanosti a spolupráce v rámci Spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politiky EÚ pre posilnenie ich bezpečnosti. Posilňovaním vlastných obranných spôsobilostí krajiny posilnia aj akcieschopnosť a kredibilitu oboch zoskupení.
 
Európske záležitosti
 
EÚ v súčasnosti čelí bezprecedentnej ekonomickej a sociálnej kríze a preto, vlády oboch krajín považujú za veľmi zásadnú debatu o budúcnosti EÚ a eurozóny a chcú k nej aktívne prispievať a viesť o nej trvalý vzájomný dialóg. V kontexte debaty o bankovej únii a v nadväznosti na uskutočnené rokovanie Európskej rady a jej záverov obe vlády vítajú úsilie o zlepšenie fungovania bankového dohľadu v eurozóne. Zároveň zdôrazňujú, že diskutované vzájomne súvisiace opatrenia majú spoločný zmysel a cieľ, tvoria jeden celok a majú byť prerokované spoločne. Tieto opatrenia nesmú viesť k narušeniu vnútorného trhu s finančnými službami. Rovnako tak musia poskytovať dostatočné garancie pre zachovanie vyváženého vzťahu medzi materskými a dcérskymi bankami a pre stabilitu našich bankových sektorov. Je predovšetkým nutné vyjasniť fiškálne dopady systému jednotného dohľadu a zabrániť tomu, aby boli náklady na záchranu bánk v konečnom dôsledku prenášané na daňových poplatníkov. Zároveň je potrebné zaistiť rovné podmienky medzi štátmi participujúcimi a neparticipujúcimi na novom systéme.
 
Vlády vidia ako kľúčovú úlohu obnovu hospodárskeho rastu, zvýšenie konkurencieschopnosti a tvorbu pracovných miest pri súčasnom dodržaní cieľov fiškálnej konsolidácie. Za jeden z významných nástrojov pre dosiahnutie týchto cieľov považujú dokončenie vnútorného trhu EÚ, od vzniku ktorého si v tomto roku pripomíname 20 rokov, a vyvážené odstránenie pretrvávajúcich prekážok vo svetovom obchode.
 
Vlády Slovenskej republiky a Českej republiky plne podporujú ambíciu cyperského predsedníctva dokončiť rokovania o viacročnom finančnom rámci EÚ na roky 2014-2020 do konca roku 2012. Najmä v čase ekonomického útlmu je potrebné mobilizovať všetky dostupné zdroje na podporu obnovy hospodárskeho rastu, konkurencieschopnosti a tvorby pracovných miest.
 
Kľúčová úloha tu v prvom rade prináleží hospodárskej politike, sociálnej politike a územnej súdržnosti EÚ. Vďaka svojmu zameraniu na menej rozvinuté členské štáty a regióny Únie, ktoré by nemalo byť oslabované, predstavuje jeden zo základných stimulov zvyšovanie konkurencieschopnosti ekonomík oboch krajín napomáhajúce vytváraniu potrebnej infraštruktúry a modernizácie trhu práce. Tomu by malo zodpovedať aj silné postavenie kohéznej politiky v rámci viacročného finančného rámca.
 
V súvislosti s diskusiou o príjmovej stránke európskeho rozpočtu obe vlády plne podporujú jednoduchý, transparentný a občanom zrozumiteľný systém vlastných zdrojov. Obe krajiny zároveň podporujú lepšiu efektivitu a zvýšenie kvality vynakladania prostriedkov z rozpočtu EÚ.
 
Obe strany vyjadrili svoju podporu úsiliu krajín západného Balkánu o integráciu do euroatlantických štruktúr. Pokračovanie rozširovania EÚ považujú za významný faktor stabilizácie celého regiónu a Európy a osobitne sa tešia blížiacemu sa vstupu Chorvátska do EÚ. Vlády budú presadzovať zachovanie hodnovernosti rozširovacieho procesu, ako aj dôsledné plnenie stanovených podmienok uchádzačmi o členstvo v EÚ.
 
Vlády vyjadrili podporu rozvoju projektu Východného partnerstva EÚ, ktoré slúži ďalšiemu prehlbovaniu spolupráce členských krajín Východného partnerstva a EÚ, najmä prostredníctvom rokovaní o asociačných dohodách a dohodách o voľnom obchode medzi EÚ a partnerskými krajinami. Obe krajiny tiež podporujú rokovania o vízovej liberalizácii s krajinami Východného partnerstva a považujú za nevyhnutné pokračovať v pravidelnom politickom dialógu na vysokej úrovni s krajinami Východného partnerstva a rozvíjať dialóg o sektorálnej spolupráci.
 
V budúcej možnej spolupráci pri poskytovaní rozvojovej pomoci vidia vítanú možnosť sústrediť sa na väčšie projekty a efektívnejšie využitie finančných zdrojov.
 
Obrana
 
Vlády oboch krajín považujú za prioritu spolupráce v oblasti obrany spoločnú angažovanosť v projektoch, ktoré rozvíjajú vojenské spôsobilosti, tak v bilaterálnom, ako aj multilaterálnom rámci. Prediskutovali možnosť uzatvorenia novej medzivládnej dohody o vzájomnej spolupráci v oblasti obrany.
 
Vlády sa dohodli, že budú venovať zvýšenú pozornosť oblasti logistiky a výcviku personálu vrtuľníkového letectva. Ako prvé, okrem diskusie o rozpracovaných projektoch, odsúhlasili spoločný postup pri prezentácii a propagácii medzinárodného logistického cvičenia Capable Logistician 2013, ktoré obe krajiny spoločne organizujú. V rámci stretnutia slovenská strana tiež potvrdila svoje rozhodnutie o hlbšom zapojení do projektu Multinational Aviation Training Centre(MATC).
 
Vlády sa zhodli na tom, že v budúcnosti by veľká pozornosť mala byť venovaná prihraničnej spolupráci pri krízovom riadení a vzájomnej pomoci pri operáciách nevojenského charakteru a súčinnosti pri zaistení vzdelávania a výcviku. Ministri obrany zároveň podpísali Vykonávací protokol medzi Ministerstvom obrany Slovenskej republiky a Ministerstvom obrany Českej republiky k Dohode medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Českej republiky o spolupráci v oblasti  zabezpečenia vojenskej letovej prevádzky, ktorý v rámci vytvoreného cezhraničného vzdušného priestoru umožňuje plnenie úloh v rámci NATO, spoločný výcvik a prípadnú asistenciu v núdzi. Vlády tiež privítali možnosti prehĺbenia spolupráce v modernizačných projektoch zacielených na výzbroj a výstroj ozbrojených síl a v oblasti výskumu a vývoja. Jedným z aktuálnych plánov na posilnenie špecializovaných kapacít ozbrojených síl oboch štátov je zámer spoločného obstarávania rádiolokačnej techniky a možnosť zdieľania radarového pokrytia.
 
Vlády zdôraznili nevyhnutnosť zdieľania informácií v oblasti obranného plánovania a zintenzívnenia spolupráce vo formáte V4, predovšetkým s ohľadom na výstavbu spoločného bojového zoskupenia EÚ (V4 EÚ BG).
 
Vlády sa zhodli na tom, že budú pracovať na vytvorení možnosti recipročného akreditovaného štúdia vo vzdelávacích zariadeniach svojich rezortov a využívania vzdelávacích a výcvikových kapacít.
 
Vlády potvrdili záujem na vzájomnej súčinnosti v oblasti vojenského zdravotníctva, zvlášť pokiaľ ide o vzdelávanie a výmenné stáže vojenských lekárov a výmenu skúseností z realizácie zdravotníckeho zabezpečenia v operáciách vrátane možnej kooperácie v tejto oblasti.
 
Za dôležitú súčasť vzájomnej relácie vlády označili aj možnosť podpory spoločných aktivít subjektov obranného priemyslu.
 
Vnútro
 
Obe vlády potvrdili podporu rozvoja vzájomnej spolupráce a výmeny skúseností v oblasti práce polície v sociálne vylúčených lokalitách, pri prevencii rasovo motivovaných sporov a extrémistických prejavov a ďalej v oblasti boja proti obchodovaniu s ľuďmi.
 
Vlády oboch krajín ocenili spoluprácu záchranárskych zložiek pri spoločnom zvládaní mimoriadnych situácií a vyslovili sa za posilnenie a rozvoj vzájomných intervenčných kapacít záchranárskych zložiek v pohraničných regiónoch s cieľom spoločne zabezpečiť rýchlejšiu a efektívnejšiu reakciu na krízové udalosti.
 
Spravodlivosť
 
V rámci spoločného zasadnutia vlád podpísali minister spravodlivosti Slovenskej republiky a minister spravodlivosti Českej republiky dodatkový Protokol k zmluve medzi Slovenskou republikou aČeskou republikou o právnej pomoci poskytovanej justičnými orgánmi a o úprave niektorých právnych vzťahov v občianskych a trestných veciach z 29. októbra 1992 a jej Záverečného protokolu. Obe strany sa uistili o záujme pokračovať v prehlbovaní spolupráce aj v ďalších oblastiach rezortu justície.
 
Priemysel a obchod
 
Vlády oboch krajín vyslovili spokojnosť s vývojom vzájomného obchodu s tovarmi. Obchodný obrat za rok 2011 po prvýkrát presiahol hranicu 400 mld. CZK (16 mld. EUR). Vývoj obchodu v tomto roku naznačuje, že uvedená čiastka bude prekonaná. Obe krajiny sú navzájom druhými najväčšími obchodnými partnermi, vzájomné hospodárske vzťahy sú v dôsledku tradičných väzieb veľmi intenzívne.  
 
Vlády prerokovali celý rad aktuálnych tém v oblasti spoločnej obchodnej politiky i otázky spojené s inováciami, technickým vzdelaním, jednotným digitálnym trhom, spoločnými aktivitami investičných agentúr oboch krajín a ďalšie témy. Dohodli sa, že námety z rokovaní o vzájomnej spolupráci ďalej rozpracuje Medzirezortná konzultačná komisia Ministerstva hospodárstva SR a Ministerstva priemyslu a obchodu ČR, ktorá sa uskutoční v dohodnutom termíne.   
 
Energetika
 
Vlády sa zhodli v tom, že energetická problematika je v popredí záujmov oboch strán. Potvrdené bolo ďalšie pokračovanie úzkej spolupráce na únijnej úrovni. Vlády sa budú spoločne zasadzovať za vyvážený európsky prístup ku všetkým energetickým zdrojom a budú presadzovať nákladovo efektívne opatrenia, ktoré nebudú ohrozovať konkurencieschopnosť slovenskej a českej ekonomiky. Spoločné úsilie bude taktiež venované otázke dokončenia vnútorného trhu s energiami  a odstráneniu všetkých existujúcich bariér na trhu i rizík, ako sú napr. kruhové toky elektriny v dôsledku nekoordinovaného rozvoja obnoviteľných zdrojov energie, resp. nedostatočnej infraštruktúry. Obe strany chcú aj naďalej úzko spolupracovať a podporovať ďalšie aktivity Európskeho jadrového fóra.         
 
Obe vlády považujú jadrovú energiu za významný energetický zdroj a to nielen v súčasnosti, ale aj v budúcnosti. Budú spolupracovať pri presadzovaní svojich politík v oblasti jadrovej energetiky predovšetkým v rámci EÚ a pokračovať v dlhodobo obojstranne prínosnej spolupráci zameranej predovšetkým na udržiavanie už dosiahnutej vysokej úrovne bezpečnosti prevádzky jadrových elektrární a jej ďalšie zvyšovanie vo svetle nových poznatkov.   
 
Práca a sociálne veci
 
Vlády sa zhodli, že vzájomná pomoc a spolupráca v oblasti práce a sociálnych vecí je na veľmi dobrej úrovni. Výmena skúseností medzi príslušnými rezortmi je prínosom pre občanov obidvoch štátov. Problematika dôchodkových nárokov niektorých skupín poistencov bude prerokovávaná aj naďalej na expertnej úrovni. Obe krajiny budú pokračovať v intenzívnej spolupráci za účelom zlepšovania sociálnej situácie obyvateľstva a znižovania nezamestnanosti.
 
Doprava
 
Vlády sa dohodli na pokračovaní úzkej a intenzívnej spolupráce, diskutovali hlavne o aktuálnom stave a súčasných problémoch Operačných programov doprava v oboch krajinách, spolufinancovaní dopravnej infraštruktúry z prostriedkov EÚ a o príprave nových národných dopravných stratégií.
 
Na spoločnom zasadnutí vlád minister životného prostredia Slovenskej republiky a minister dopravy Českej republiky podpísaliDohodu medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Českej republiky o dočasnom užívaní časti štátneho územia a majetku Slovenskej republiky pre výstavbu a prevádzku stavby „Predĺženie splavnosti vodnej cesty Otrokovice – Rohatec“  na hraničnom vodnom toku Radejovka (Radějovka) v katastrálnych územiach obcí Sudoměřice, Rohatec a mesta Skalica.       
 
Regionálny rozvoj
 
Vlády konštatovali, že prioritou programového obdobia 2014 – 2020 je silná a efektívna kohézna politika, ktorej podmienky musia umožniť členskému štátu realizovať také prorastové opatrenia, ktoré najlepšie odrážajú špecifické potreby každého členského štátu.
 
Obidve strany sa zhodli v tom, že na medzinárodnej úrovni prebieha spolupráca  úspešne, najmä v oblasti cezhraničnej spolupráce a cestovného ruchu a spoločnou prioritou je príprava. spoločného Operačného programu cezhraničnej spolupráce  na programové obdobie 2014 – 2020.
 
Vlády podporili činnosť spoločnej pracovnej komisie v oblasti územného plánovania a stavebného  poriadku.
 
Poľnohospodárstvo
 
Vlády sa zhodli v tom, že narastajúca závažnosť problematiky straty konkurencieschopnosti domácej poľnohospodárskej produkcie oboch štátov, či už z dôvodu dotačnej politiky, alebo v dôsledku niektorých ustanovení legislatívy EÚ, vyžaduje spoločný postup, ako v oblasti poľnohospodárstva, tak aj v sektore výroby potravín. Spoločnými problémami sú aj falšovanie potravín, predaj nekvalitných potravín a klamanie spotrebiteľa.
Obe strany budú prehlbovať vzájomnú spoluprácu medzi partnerskými dozorujúcimi orgánmi, a to hlavne pri aplikácii potravinového práva, zdokonalení a zefektívnení úradných kontrol, riešení negatívnych javov pri uvádzaní potravín na trh a v prístupe k prerokovaniu legislatívy na úrovni EÚ s cieľom presadzovania spoločných záujmov.
 
Obe strany budú taktiež prehlbovať vzájomnú spoluprácu pri realizácii opatrení národných akčných plánov pre zabezpečenie udržateľného používania pesticídov.
 
Životné prostredie
 
V rámci problematiky ochrany ovzdušia česká strana predstavila systém zavádzania nízkoemisných zón v Českej republike. Česká republika považuje zavádzanie nízkoemisných zón za účinný nástroj na reguláciu dopravného toku smerujúci k obmedzeniu znečistenia ovzdušia v mestách.
Slovenská strana vyjadrila na rokovaní vlád podporu českému návrhu na začatie diskusie na európskej úrovni o výmene skúseností členských štátov so zavádzaním nízkoemisných zón a o možnostiach vzájomného uznávania emisných plakiet pre vjazd do nízkoemisných zón.
 
V oblasti zmeny klímy vlády Slovenskej i Českej republiky chápu snahu Európskej komisie o získanie možnosti reagovať na aktuálnu situáciu pre zabezpečenie efektívneho fungovania systému emisného obchodovania. Avšak obe krajiny trvajú na splnení podmienky, že Európska komisia najskôr predloží podrobnú analýzu dopadov zameranú na dopad návrhu na cenu povolenky, ako aj na ekonomiku jednotlivých členských štátov. Až po posúdení konkrétneho návrhu úpravy aukčného harmonogramu a analýzy dopadov bude možné zaujať stanovisko k návrhu nariadenia.
 
V oblasti vodného hospodárstva vlády konštatovali, že stav realizácie opatrení pri aglomeráciách a konkrétne plnenie požiadaviek stanovených smernicou o čistení mestských odpadových vôd v Slovenskej i Českej republike sa významne zlepšuje.
 
V oblasti ochrany prírody vlády Slovenskej a Českej republiky podporujú spoluprácu pri ochrane cezhraničných lokalít sústavy Natura 2000 a prípravu slovensko-českých projektov, ktoré zlepšia čerpanie financií z európskych programov pre podporu ochrany biodiverzity v oboch krajinách. Obe krajiny budú aj naďalej spolupracovať pri výmene skúseností s implementáciou sústavy Natura 2000.
    
Zdravotníctvo
 
V záujme trvalého zlepšovania kvality, bezpečnosti a dostupnosti prednemocničnej neodkladnej zdravotnej starostlivosti v prihraničnom území sa vlády zhodli na potrebe prehĺbenia a uľahčenia cezhraničnej spolupráce v oblasti zdravotnej záchrannej služby oboch štátov. K tomuto účelu bude potrebné rokovať o možnosti uzatvorenia medzinárodnej zmluvy, ktorá vymedzí základný právny rámec tejto spolupráce a umožní zodpovedným subjektom na regionálnej úrovni dohodnúť jej konkrétnu podobu.
 
Vzdelávanie
 
S cieľom odstránenia administratívnych bariér pre študujúcich, zníženia administratívnej záťaže slovenských i českých správnych úradov a vzdelávacích inštitúcií, ale aj uľahčenia mobility na trhu práce pre občanov oboch republík, vlády prerokovali tzv. ekvivalenčnú dohodu. Táto medzinárodná zmluva zavedie spoločný vzdelávací priestor založený na koordinácii vzdelávacích štandardov pre jednotlivé úrovne vzdelávacieho systému, ako aj  princíp automatického uznania dosiahnutých kvalifikácií a posilní spoluprácu v oblasti akreditácie vysokých škôl.
 
Obe vlády sa zhodli na posilnení podpory v oblasti udeľovania vysokoškolských akreditácií a na rozšírení spolupráce akreditačných komisií. Diskutovali aj o možnostiach spolupráce národných akreditačných komisií. Zmyslom týchto opatrení je zabezpečenie vyššej kvality vzdelávania pre občanov oboch štátov.  Obe vlády sa vzájomne informovali o skúsenostiach s realizáciou štátnej maturitnej skúšky a s rozvojom technického odborného vzdelávania.
 
Kultúra
 
Obe vlády budú aj naďalej podporovať pravidelné konanie Mesiaca českej a slovenskej vzájomnosti, pretože projekty realizované českými a slovenskými subjektmi považujú za príležitosť k systematickej výmene kultúrnych hodnôt a udržania tradície úzkych kultúrnych vzťahov.
 
Vlády potvrdili vôľu spoločne systematicky spolupracovať pri starostlivosti o pavilón Českej republiky a Slovenskej republiky v talianskych Benátkach ako o materiálny základ prezentácie domáceho výtvarného umenia oboch krajín na jednej z najprestížnejších medzinárodných prehliadok.
 
Vlády oboch krajín vnímajú návrh na zápis pamiatok Veľkej Moravy Slovanského hradiska v Mikulčiciach a kostola sv. Margity Antiochijskej v Kopčanoch na Zoznam svetového dedičstva UNESCO ako prejav svojej spoločnej vôle ďalej posilňovať starostlivosť o spoločné kultúrne dedičstvo, jeho medzinárodnú prezentáciu a nadväzujúci kultúrny turizmus. Budú primerane svojim možnostiam podporovať starostlivosť územne príslušných orgánov verejnej správy o tieto pamiatky a ich spoluprácu.

Vlády sú presvedčené o tom, že plánovaná spolupráca medzi slovenskými a českými  verejnoprávnymi médiami prinesie verejnosti oboch štátov kultúrne a jazykové obohatenie, ktoré nadviaže na dlhoročnú tradíciu v celej kultúrnej oblasti.
 
Záver
 
Predsedovia vlád zdôraznili zásadný význam úzkych vzťahov oboch krajín a potvrdili, že sa vlády Slovenskej republiky a Českej republiky zídu v roku 2013 na ďalšom spoločnom zasadnutí.
 
 
 
----------------------------------------------             ----------------------------------------------
          Jeho Excelencia                                                Jeho Excelencia
              Robert Fico                                                       Petr Nečas
predseda vlády Slovenskej republiky                  redseda vlády Českej republiky
9816