Spoločné vyhlásenie zo zasadnutia predstaviteľov vlád Slovenskej republiky a Poľskej republiky (Poprad, 27. marca 2013)

27.03.2013

Dňa 27. marca 2013 sa v Poprade pod vedením predsedu vlády Slovenskej republiky R. Fica a predsedu vlády Poľskej republiky D. Tuska uskutočnilo prvé spoločne zasadnutie predstaviteľov vlád SR a PR. Predstavitelia obidvoch vlád prerokovali súčasný stav dvojstrannej spolupráce, stanovili priority a identifikovali výzvy pre jej ďalší rozvoj.

Obe strany potvrdili strategický význam a vynikajúcu úroveň vzájomných vzťahov, ako výsledok dvadsaťročnej dobro-susedskej spolupráce založenej na ústretovom partnerstve a vzájomnej otvorenosti. Slovensko-poľské vzťahy predstavujú dôležitý pilier stability v regióne a pozitívny príspevok v celoeurópskom zväzku.

Obe strany zdôraznili totožnosť zahraničnopolitických a bezpečnostných priorít obidvoch krajín a záujem naďalej koordinovať svoje pozície bilaterálne, v rámci zoskupenia V4 ako aj na európskej úrovni.  Znovu potvrdili svoje odhodlanie aktívne pracovať na posilňovaní európskeho obranného potenciálu v rámci spoločnej bezpečnostnej a obrannej politiky (SBOP) a NATO. V záujme upevnenia stability a prosperity európskeho kontinentu obidve strany budú venovať mimoriadnu pozornosť predovšetkým politike Východného partnerstva a procesu rozširovania EÚ.

Predstavitelia vlád venovali veľkú pozornosť súčasnému vývoju v rámci EÚ v kontexte riešenia hospodárskej a finančnej krízy. Zhodli sa, že je nevyhnutné hľadať rovnováhu medzi opatreniami realizovanými v záujme fiškálnej konsolidácie a opatreniami podporujúcimi rast a zamestnanosť. Osobitne budú podporovať prijatie opatrení nasmerovaných na zníženie nezamestnanosti, predovšetkým mladých ľudí. Privítali schválenie Viacročného finančného rámca 2014-2020 Európsku radou, aj ako výsledok spoločného úsilia v rámci skupiny priateľov kohézie. Vyjadrili silné presvedčenie, že bude nájdený medzi - inštitucionálny kompromis pre jeho definitívne schválenie v prvej polovici 2013 a spoločne sa budú o to usilovať. Zhodli sa na nutnosti zvýšenia úsilia zameraného na maximálne efektívne využitie fondov Európskej únie.

V súčasnosti prechádza architektúra HMÚ významnými zmenami. Obe strany podporujú transparentnosť a integráciu a súhlasia s tým, aby do tohto procesu boli zahrnuté všetky členské krajiny, ktoré sú ochotné podieľať sa na hlbšej integrácii. V súvislosti so záujmom vlády PR o vstup do eurozóny v budúcnosti, slovenská strana vyjadrila pripravenosť zdieľať skúsenosti z prijatia európskej meny.

Konštatujúc úspešný vývoj vzájomnej spolupráce, obidve strany prerokovali ďalšie možnosti hospodárskej, obchodnej a investičnej výmeny, opatrení na zvyšovanie konkurencieschopnosti a hospodárskeho rastu. Potvrdili záujem ďalej spolupracovať v oblasti energetickej bezpečnosti. V nadväznosti na politickú podporu poskytnutú na výstavbu poľsko-slovenského plynového prepojenia, boli vyzvaní príslušní prevádzkovatelia prenosných sústav, aby sa najneskôr do apríla 2013 dohodli na výsledku štúdie realizovateľnosti. Štúdia realizovateľnosti by mala tvoriť základ pre medzivládnu dohoduo spolupráci medzi Slovenskom a Poľskom vo veci vybudovania plynového prepojenia, ktorú by ministri hospodárstva mali podpísať do konca júna 2013. Tento vývoj by mal preukázať, že poľsko – slovenský interkonektor, spolu s so súvisiacimi domácimi projektmi (severo-južné prepojenie vo východnom Poľsku) sú oprávnené žiadať finančnú pomoc z EÚ v rámci nástroja na prepojenie Európy.

Obe strany znovu potvrdili svoju pripravenosť vybudovať cezhraničnú infraštruktúru ako dôležitý faktor pre rozvoj hospodárskych vzťahov, zvyšovania rastu turizmu a budovania kontaktov. Zhodli sa na tom, že budú monitorovať pokrok v tejto oblasti.

V oblasti poľnohospodárstva prejavili záujem na úzkej spolupráci v oblasti spoločnej poľnohospodárskej politiky a rozvoja vidieka a venovali sa aj otázke spoločného postupu a koordinácie kontroly bezpečnosti a kvality potravín.

V oblasti životného prostredia zástupcovia prerokovali dôležitosť ochrany cezhraničných chránených území a zachovanie druhov vyskytujúcich sa v chránených oblastiach.

Tak slovenskí ako aj poľskí predstavitelia potvrdili podporu spoločnému organizovaniu zimných olympijských a paraolympijských hier 2022 a vyjadrili pripravenosť vynaložiť maximálne úsilie v záujme úspešného presadenia kandidatúry. Obe krajiny posúdia všetky relevantné aspekty organizácie tohto športového podujatia svetového významu tak, aby prispelo k zviditeľneniu regiónu, k rozvoju športovej, dopravnej a turistickej infraštruktúry, ako aj k vytvoreniu nových pracovných miest.

Spoločná kandidatúra na organizovanie zimných olympijských hier a XIII. paraolympijských hier je jedinečnou príležitosťou ako spojiť úsilie miestnych komunít, samospráv, orgánov verejnej správy a rovnako ide o vynikajúcu platformu na posilnenie spolupráce medzi mestami, regiónmi a štátmi. Spoločné usporiadanie zimných olympijských hier obe krajiny chápu ako šancu na ďalší rozvoj  vzájomných vzťahov, porozumenia a dôvery.

Obe strany potvrdili efektívnosť tejto formy rokovaní  a dohodli sa udržiavať tento formát aj v budúcnosti.

10828