Štátna služba

Nový zákon o štátnej službe, ktorý nahradil zákon č. 400/2009 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, predstavuje reformovanú právnu úpravu v oblasti štátnozamestnaneckých vzťahov. Cieľom tohto zákona je zabezpečiť reformu štátnej služby v súlade s princípmi štátnej služby a súčasne eliminovať nedostatky a problémy identifikované prostredníctvom odporúčaní Rady Európskej únie, ktorými sa zabezpečuje úzka koordinácia hospodárskych politík členských štátov na vnútornom trhu za účelom dosiahnutia spoločných cieľov v zmysle článkov 121 a 148 Zmluvy o fungovaní Európskej únie a odporúčaní uvedených v Pozičnom dokumente Európskej komisie pre Slovenskú republiku k vypracovaniu Partnerskej dohody a programov na Slovensku na roky 2014 – 2020.

Prijatím nového zákona o štátnej službe došlo k naplneniu strategického cieľa „zjednotiť pravidlá vykonávania štátnej služby na služobných úradoch a nastaviť minimálne štandardy pre oblasti štátnej služby“, ktorý stanovila Stratégia riadenia ľudských zdrojov v štátnej službe na roky 2015 – 2020 prijatá uznesením vlády Slovenskej republiky č. 548/2015 zo dňa 7. októbra 2015. Uvedený krok prispel taktiež k naplneniu vízie štátnej služby v roku 2020 vyplývajúcej z tejto stratégie, a to vytvorenie profesionálnej štátnej služby, ktorá zabezpečí schopnosť ľudského kapitálu adaptovať sa na zmeny vyplývajúce z nových podmienok ekonomického a spoločenského charakteru v 21. storočí v záujme kvalitne a dôveryhodne slúžiť občanom.

Nový zákon o štátnej službe je založený na princípoch politickej neutrality, zákonnosti, transparentného zamestnávania, efektívneho riadenia štátnych zamestnancov, nestrannosti, profesionality, transparentného a rovnakého odmeňovania, stability a rovnakého zaobchádzania.

Úrad vlády Slovenskej republiky v zmysle § 21 písm. a) nového zákona o štátnej službe v spojení s § 24 ods. 1 písm. a) zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov zabezpečuje jednotný postup pri uplatňovaní nového zákona o štátnej službe prostredníctvom poskytovania metodických usmernení, organizáciou školení k novému zákonu o štátnej službe a taktiež zriadením Rady pre štátnu službu ako nezávislého koordinačného a monitorovacieho orgánu. Základnou úlohou tohto orgánu je ochrana princípov, na ktorých je štátna služba budovaná a tiež dohľad nad dodržiavaním etického kódexu štátneho zamestnanca.

Legislatíva

Iné

22721

Dátum poslednej aktualizácie: 08.09.2023