Strategický plán boja proti korupcii v Slovenskej republike

02.01.2012

Dňa 10. augusta 2011 vláda SR prijala uznesenie č. 517, ktorým schválila Strategický plán boja proti korupcii v Slovenskej republike (ďalej len „strategický plán“), ktorý bol vypracovaný Ministerstvom vnútra SR v spolupráci s Úradom vlády SR.
 
Strategický plán, ktorý nahrádza Národný program boja proti korupcii Slovenskej republiky,charakterizuje a definuje oblasti najčastejšieho výskytu trestnej činnosti korupcie, poskytuje stručný prehľad protikorupčných aktivít vlády Slovenskej republiky, štátnych inštitúcií, činnosť mimovládnych organizácií, analyzuje trestnoprávnu úpravu korupcie v Slovenskej republike a identifikuje oblasti, ktoré je potrebné rozpracovať na podmienky jednotlivých rezortov a inštitúcií, s cieľom stanovenia konkrétnych úloh a termínov ich plnenia.
 
Dňa 31. augusta 2011 bola zriadená medzirezortná pracovná skupina expertov pre monitorovanie, priebežné kontrolovanie a vyhodnocovanie plnenia úloh vyplývajúcich zo strategického plánu.
 
Predsedom pracovnej skupiny je minister vnútra SR a podpredsedom je vedúci Úradu vlády SR. Členmi expertnej skupiny sú dvaja zástupcovia Ministerstva vnútra SR, jeden zástupca z každého ministerstva, Úradu vlády SR, Generálnej prokuratúry SR a Združenia miest a obcí Slovenska. Pozorovateľmi expertnej skupiny sú zástupcovia Transparency International Slovensko a Aliancia Fair-Play.
 
Dňa 27.septembra 2011 sa uskutočnilo prvé zasadnutie pracovnej skupiny,               z ktorej záverov vyplynula úloha rozpracovať strategický plán vo forme tzv. rezortných vnútornýchanalýz, v ktorých budú identifikované konkrétne oblasti, subjekty a procesy, kde existuje určitý stupeň rizika korupcie a zároveň  zadefinované opatrenia na ich  zníženie, resp. elimináciu.
 
Dňa 29. novembra 2011 sa uskutočnilodruhé zasadnutie pracovnej skupiny za účelom prerokovania zaslaných rezortných vnútorných analýz, ktoré boli vyhodnotené na úrovni Úradu vlády SR a Ministerstva vnútra SR a spracované do  súhrnu rezortných vnútorných analýz.
 
Zo záverov druhého zasadnutia pracovnej skupiny vyplynula členom úloha v termíne do 30. marca 2012 a následne do 30. novembra 2012 predložiť odpočet plnenia úloh (opatrení) vyplývajúcich zo schválených rezortných vnútorných analýz.
 

5635