Stretnutie sekcie regionálneho rozvoja Úradu vlády SR a sekcie riadenia investícií Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu s vyššími územnými celkami

14.08.2018
Vo štvrtok 9. augusta 2018 zorganizovala sekcia regionálneho rozvoja (SRR) v Banskej Bystrici pracovné stretnutie so zástupcami vyšších územných celkov (VÚC) za účasti zástupcov sekcie riadenia investícií (SRIN) Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu (ÚPPVII), aby spoločne diskutovali o pripravovanom strategickom dokumente „Vízia a Stratégia Slovenska do roku 2030“. Na základe rozhodnutia vlády SR bude jeho súčasťou Národná stratégia regionálneho a územného rozvoja SR do roku 2030. Zástupcovia sekcie riadenia investícií predstavili šesť cieľov udržateľného rozvoja SR, ktoré schválila vláda SR v rámci návrhu národnej implementácie dokumentu Agenda 2030, ktoré budú súčasne aj cieľmi Stratégie Slovenska do roku 2030. SRR informovala zástupcov VÚC o záveroch analytickej časti, ktorou sa ukončila prvá fáza prípravy návrhu Stratégie regionálneho a územného rozvoja Slovenska do roku 2030. Hlavným bodom prezentácie bol návrh modelu viacstupňového strategického plánovania a manažmentu regionálneho rozvoja. K jednotlivým bodom programu stretnutia prebehla živá diskusia, v ktorej zazneli návrhy týkajúce sa potreby dlhodobého plánovania, vertikálnej a horizontálnej koordinácie pri tvorbe a realizácii strategických dokumentov, potreby viaczdrojového financovania oblasti regionálneho rozvoja tak zo strany štátu,ako aj nevyhnutnosti navýšenia súkromných zdrojov cez participatívne rozpočty a posilnenia úlohy samosprávnych krajov a ich plánovacích a implementačných nástrojov.   
 
Zástupcovia samosprávnych krajov boli vyzvaní na predkladanie podnetov v rámci prípravy dokumentu „Vízia a Stratégia Slovenska do roku 2030“, pri zohľadnení 6 schválených prioritných cieľov implementácie Agendy 2030 a návrhy k viacúrovňovému modelu strategického plánovania a manažmentu regionálneho rozvoja.
 
Prezentácie zo stretnutia si môžete stiahnúť TU.