Technická pomoc 2021 - 2027Názov a sídlo prijímateľa: Úrad vlády SR, Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava
Názov projektu: Technická pomoc 2021 - 2027  
Miesto realizácie projektu: územie Slovenskej republiky
Hlavný cieľ projektu: 301010031- 3. Implementovať správny a transparentný systém riadenia, kontroly a auditu EŠIF
Číslo projektu: 301011ADX4
Výška  poskytnutého NFP: 333 550, 80  €
  

Stručný popis projektu

Projekt je zameraný na získanie poznatkov o prístupe k využívaniu technickej pomoci vo vybraných členských štátoch EÚ (Česká republika, Poľsko, Portugalsko), poskytovanie služieb a odborného poradenstva pri realizácii porovnávacej analýzy a pri príprave technickej pomoci pre programové obdobie 2021 - 2027.

Plnohodnotná príprava na efektívne využívanie horizontálnej technickej pomoci v novom programovom období, v súlade s ustanoveniami nariadení a nastavením systému implementácie v Slovenskej republike zabezpečí optimálne nastavenie podmienok realizácie technickej pomoci.
 
Výsledkom realizácie projektu budú vstupy pre ďalšie programovanie využívania prostriedkov technickej pomoci v programovom období 2021 – 2027. Výsledky prvej fázy projektu, porovnanie technických pomocí, môžu priniesť inovatívne prvky do riadenia a využívania technickej pomoci v SR. V druhej fáze bude mať RO OP TP v zmysle platnej legislatívy k dispozícií návrh využívania technickej pomoci, ktorý bude môcť ďalej rozvíjať na základe budúcich rokovaní so subjektmi na národnej úrovni a na základe negociácií s EK.

27828