Technické vybavenie na zabezpečenie činností zamestnancov ISA pre programové obdobie 2014-2020Názov a sídlo prijímateľa: Úrad vlády SR, námestie slobody 1, 813 70 Bratislava, SR
Konajúci:Ing. Igor Federič, vedúci Úradu vlády SR
IČO:00 151 513
DIČ:2020845057
Názov projektu : „Technické vybavenie na zabezpečenie činností zamestnancov ISA pre programové obdobie 2014-2020“
Miesto realizácie projektu: Bratislavský, Banskobystrický, Žilinský, Košický, Prešovský, Nitriansky, Trenčiansky a Trnavský kraj
Výška poskytnutého NFP: 30 193,00 €

Stručný opis projektu

Projekt je zameraný na zabezpečenie technického vybavenia v rámci podpory Inštitútu pre stratégie a analýzy ( ISAv oblasti výkonu svojich kompetencií za účelom naplnenia stanovených špecifických cieľov jednotlivých prioritných osí OP TP 2014 – 2020.

Zodpovednosti ISA sú popísané v dodatku č.6 k Organizačnému poriadku ÚV SR. Primárna funkcia ISA spočíva v zabezpečení analytických podkladov v rámci zefektívňovania čerpania finančných prostriedkov Európskej únie v rámci Operačného programu Technická pomoc v súlade so zákonom č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Realizácia uvedených aktivít je podmienená optimálnym a kvalitným fungovaním ISA, ktoré si vyžaduje potrebu zabezpečenia adekvátneho technického vybavenia pre skvalitnenie výkonu činností zamestnancov ISA. Zdokonalenie technického vybavenia kapacít je nevyhnutnou podmienkou pre efektívne fungovanie ISA.
23350