Telefónny zoznam vedúcich predstaviteľov ÚV SR

Korešpondenčná adresa všetkých organizačných útvarov Úradu vlády SR je:
Úrad vlády Slovenskej republiky
Námestie slobody 1
813 70 Bratislava

Predseda vlády SR

Nám. slobody 1, 81370 Bratislava
Peter Pellegrini - predseda vlády SR
premiervlada.gov.sk
Telefón: 02/20925393
Fax: 02/54415484

Kancelária predsedu vlády SR

Nám. slobody 1, 81370 Bratislava
vlada.gov.sk
Telefón: 02/20925393

Tlačový a informačný odbor

Nám. slobody 1, 81370 Bratislava
Patrícia Macíková - poverená riadením odboru
patricia.macikovavlada.gov.sk
Telefón: 02/20925351
Fax: 02/52497625

Odbor protokolu

Nám. slobody 1, 81370 Bratislava
Mgr. Denisa Ďurišová - riaditeľka odboru
denisa.durisovavlada.gov.sk
Telefón: 02/ 20925191
Fax: 02/ 52492795

Implementačná jednotka

Nám. slobody 1, 81370 Bratislava
Miriama Letovanec - riaditeľka
miriama.letovanecvlada.gov.sk
Telefón: 02/ 20925267

Oddelenie styku predsedu vlády s verejnosťou

Nám. slobody 1, 81370 Bratislava
Mgr. Nikola Makkiová - vymenovaná na zastupovanie vedúceho oddelenia
nikola.makkiovavlada.gov.sk
Telefón: 02/ 20925393

Oddelenie zahraničných činností

Nám. slobody 1, 81370 Bratislava
JUDr. Peter Kmec - vedúci oddelenia
vlada.gov.sk
Telefón: 02/ 20925

Kancelária zboru poradcov

Nám. slobody 1, 81370 Bratislava
PaedDr. Ján Kubík - riaditeľ kancelárie
jan.kubikvlada.gov.sk
Telefón: 02/ 20925193, 02/ 20925192

Vedúci Úradu vlády SR

Nám. slobody 1, 81370 Bratislava
Matúš Šutaj Eštok - vedúci úradu vlády
sekretariat.vuvvlada.gov.sk
Telefón: 02/ 20925131, 02/ 20925196
Fax: 02/ 52492603

Kancelária vedúceho Úradu vlády SR

Nám. slobody 1, 81370 Bratislava
PhDr. Juraj Kormuth - riaditeľ kancelárie
sekretariat.vuvvlada.gov.sk
Telefón: 02/ 20925131, 02/ 20925196
Fax: 02/ 52492603

Odbor informovanosti a publicity

Štefánikova 2, 811 05 Bratislava
Mgr. Mária Brhlovič Cacáková - riaditeľka odboru
maria.cacakovavlada.gov.sk
Telefón: 02/ 20925295

Inštitút pre stratégie a analýzy

Štefánikova 2, 811 05 Bratislava
JUDr. Áč Marián, PhD. - riaditeľ odboru
marian.acvlada.gov.sk
Telefón: 02/ 20925923

Zástupca vedúceho úradu vlády

Nám. slobody 1, 81370 Bratislava
JUDr. Tkačivský Igor - zástupca vedúceho Úradu vlády SR
igor.tkacivskyvlada.gov.sk
Telefón: 02/ 20925131, 02/ 20925196

Sekcia ekonomiky

Nám. slobody 1, 81370 Bratislava
Ing. Norbert Part - generálny riaditeľ sekcie
norbert.partvlada.gov.sk
Telefón: 02/ 20925185, 02/ 20925222

Odbor financovania a rozpočtu

Nám. slobody 1, 81370 Bratislava
vlada.gov.sk
Telefón: 02/ 20925185
Fax: 02/ 52494158

Odbor projektovej podpory

Nám. slobody 1, 81370 Bratislava
Mgr. Matea Bucalo - riaditeľka odboru
matea.bucalovlada.gov.sk
Telefón: 02/ 20925692
Fax: 02/ 52494158

Sekcia pre verejné obstarávanie

Nám. slobody 1, 81370 Bratislava
Ing. Mgr. Martin Hasay - generálny riaditeľ sekcie
martin.hasayvlada.gov.sk
Telefón: 02/ 20925106, 02/ 20925750

Odbor realizácie verejného obstarávania

Nám. slobody 1, 81370 Bratislava
Ing. Renáta Hajko Remeňová - poverená riadením odboru
renata.remenovavlada.gov.sk
Telefón: 02/ 20925765

Odbor kontroly verejného obstarávania

Nám. slobody 1, 81370 Bratislava
Ing. Eleonora Kovácsová - riaditeľka odboru
eleonora.kovacsovavlada.gov.sk
Telefón: 02/ 20925585
Fax: 02/ 57295530

Právny odbor

Nám. slobody 1, 81370 Bratislava
JUDr. Peter Ševcech - riaditeľ odboru
peter.sevcechvlada.gov.sk
Telefón: 02/ 20925995

Generálna tajomníčka služobného úradu

Nám. slobody 1, 81370 Bratislava
Ing. Mgr. Tatiana Janečková - generálna tajomníčka služobného úradu
kvsuvlada.gov.sk
Telefón: 02/ 20925181, 02/ 20925473

Kancelária generálnej tajomníčky služobného úradu

Nám. slobody 1, 81370 Bratislava
Mgr. Barbora Kostolianska - riaditeľka kancelárie
barbora.kostolianskavlada.gov.sk
Telefón: 02/ 20925204

Osobný úrad

Nám. slobody 1, 81370 Bratislava
Ing. Tatiana Palková - riaditeľka odboru
tatiana.palkovavlada.gov.sk
Telefón: 02/ 20925349, 02/ 20925150
Fax: 02/ 57295290

Sekcia štátnej služby a verejnej služby

Hlavné námestie 8, 81101 Bratislava
JUDr. Zuzana Dzurendová - generálna riaditeľka sekcie
sssvsmailvlada.gov.sk
Telefón: 02/20925636

Odbor štátnej služby

Hlavné námestie 8, 81101 Bratislava
Mgr. Monika Krajčírová - riaditeľka odboru
monika.krajcirovavlada.gov.sk
Telefón: 02/ 20925642

Odbor verejnej služby

Hlavné námestie 8, 81101 Bratislava
Mgr. Juraj Fíba - riaditeľ odboru
juraj.fibavlada.gov.sk
Telefón: 02/ 20925632

Centrum vzdelávania a hodnotenia

Hlavné námestie 8, 81101 Bratislava
doc. PhDr. Eva Letovancová. PhD. - riaditeľka
eva.letovancovavlada.gov.sk
Telefón: 02 /209 25 637

Odbor monitoringu a kontroly štátnej služby

Hlavné námestie 8, 81101 Bratislava
Ing. Adriana Lužicová - riaditeľka odboru
adriana.luzicovavlada.gov.sk
Telefón: 02/ 20925757

Odbor vnútorného auditu

Nám. slobody 1, 81370 Bratislava
Ing. Zuzana Bátovská - riaditeľka odboru
zuzana.batovskavlada.gov.sk
Telefón: 02/ 20925846

Expozitúra Prešov

Kúpeľná 3, 080 01 Prešov
JUDr. Helena Bissová - vedúca expozitúry
helena.bissovavlada.gov.sk
Telefón: 02/ 20925844

Splnomocnenec vlády SR pre mládež a šport

Nám. slobody 1, 81370 Bratislava
Dušan Galis - splnomocnenec vlády SR
dusan.galisvlada.gov.sk
Telefón: 02/ 20925114

Splnomocnenec vlády SR pre národnostné menšiny

Dunajská 68, 81108 Bratislava
PhDr. László Bukovszky - splnomocnenec vlády SR
splnomocnenec_nm@vlada.gov.skvlada.gov.sk
Telefón: 02/ 20925165

Sekcia vládnej legislatívy

Nám. slobody 1, 81370 Bratislava
JUDr. Peter Rohaľ, PhD. - generálny riaditeľ sekcie
peter.rohalvlada.gov.sk
Telefón: 02/ 20925460, 02/ 20925462

Legislatívny odbor

Nám. slobody 1, 81370 Bratislava
JUDr. Pavel Kanka - riaditeľ odboru
pavel.kankavlada.gov.sk
Telefón: 02/ 20925213

Odbor aproximácie práva

Nám. slobody 1, 81370 Bratislava
JUDr. Ľubica Wirghová - poverená riadením odboru
lubica.wirghovavlada.gov.sk
Telefón: 02/ 20925605

Odbor vládnej agendy

Nám. slobody 1, 81370 Bratislava
JUDr. Peter Kukliš, CSc. - riaditeľ odboru
peter.kuklisvlada.gov.sk
Telefón: 02/ 20925130, 02/ 20925170

Oddelenie SOLVIT centrum

Nám. slobody 1, 81370 Bratislava
Mgr. Ľubomír Stipovič - poverený riadením odboru
lubomir.stipovicvlada.gov.sk
Telefón: 02/ 209 25

Sekcia kontroly

Štefánikova 2, 811 05 Bratislava
JUDr. Martin Vojtašovič - generálny riaditeľ sekcie
sekretariat.skvlada.gov.sk
Telefón: 02/ 20925544

Odbor kontroly

Štefánikova 2, 811 05 Bratislava
Ing. Richard Horský - riaditeľ odboru
sekretariat.skvlada.gov.sk
Telefón: 02/ 20925589, 02/ 20925568

Odbor petícií, sťažností a ostatných podaní

Štefánikova 2, 811 05 Bratislava
Ing. Rudolf Mozolík - riaditeľ odboru
sekretariat.skvlada.gov.sk
Telefón: 02/ 20925561, 02/ 20925539
Fax: 02/ 57295530

Odbor Centrálny kontaktný útvar pre OLAF

Štefánikova 2, 811 05 Bratislava
Ing. Želmíra Hybská - riaditeľka odboru
sekretariat.skvlada.gov.sk
Telefón: 02/ 20925689, 02/ 20925562
Fax: 02/ 57295530

Oddelenie koordinácie ochrany finančných záujmov EÚ v SR

Štefánikova 2, 811 05 Bratislava
Ing. Peter Antalík - vedúci oddelenia
peter.antalikvlada.gov.sk
Telefón: 02/ 20925580

Oddelenie kontroly ochrany finančných záujmov EÚ v SR

Štefánikova 2, 811 05 Bratislava
Ing. Jozef Ulrich - vedúci oddelenia
jozef.ulrichvlada.gov.sk
Telefón: 02/ 20925702

Sekcia finančných programov

Radlinského 13, 81107 Bratislava
Ing. Peter Kostolný - generálny riaditeľ sekcie
peter.kostolnyvlada.gov.sk
Telefón: 02/ 20925946

Odbor riadenia OPTP

Radlinského 13, 81107 Bratislava
Ing. Tomáš Niňaj - riaditeľ odboru
tomas.ninajvlada.gov.sk
Telefón: 02/ 20925729

Odbor implementácie projektov OPTP

Radlinského 13, 81107 Bratislava
Ing. Magdaléna Chropovská - riaditeľka odboru
magdalena.chropovskavlada.gov.sk
Telefón: 02/ 20925797

Odbor administratívnych kapacít EŠIF

Radlinského 13, 81107 Bratislava
Ing. Marcela Malatinská - riaditeľka odboru
marcela.malatinskavlada.gov.sk
Telefón: 02/ 20925748

Odbor programov nadnárodnej spolupráce

Nám. slobody 1, 81370 Bratislava
Ing. Michal Blaško - riaditeľ odboru
michal.blaskovlada.gov.sk
Telefón: 02/ 20925952

Odbor grantov EHP a Nórska

Štefánikova 2, 811 05 Bratislava
Ing. Jaroslav Mojžiš - riaditeľ odboru
jaroslav.mojzisvlada.gov.sk
Telefón: 02/ 20925527
Fax: 02/ 54430056

Oddelenie strategických činností grantov EHP a Nórska

Štefánikova 2, 811 05 Bratislava
PhDr. Boris Striženec - vedúci oddelenia
boris.strizenecvlada.gov.sk
Telefón: 02/ 20925576

Oddelenie správy programov grantov EHP a Nórska

Štefánikova 2, 811 05 Bratislava
Ing. Jana Dacková -
jana.dackovavlada.gov.sk
Telefón: 02/ 20925555

Odbor riadenia a kontroly bilaterálnych finančných nástrojov

Štefánikova 2, 811 05 Bratislava
Ing. Ján Krak - riaditeľ odboru
jan.krakvlada.gov.sk
Telefón: 02/ 20925528, 02/ 20925515
Fax: 02/ 54430056

Oddelenie riadenia a implementácie ŠFM

Štefánikova 2, 811 05 Bratislava
Ing. Ivan Ivančin - vedúci oddelenia
ivan.ivancinvlada.gov.sk
Telefón: 02/ 20925920, 02/ 20925917

Oddelenie finančného riadenia

Štefánikova 2, 811 05 Bratislava
Ing. Šimon Borišek - vedúci oddelenia
simon.borisekvlada.gov.sk
Telefón: 02/ 20925534

Oddelenie platobnej jednotky

Radlinského 13, 81107 Bratislava
Mgr. Lucia Stredná - vedúca oddelenia
lucia.strednavlada.gov.sk
Telefón: 02/ 20925629

Sekcia prevencie korupcie a krízového manažmentu

Nám. slobody 1, 81370 Bratislava
plk. Mgr. Ing. Peter Kovařík - generálny riaditeľ sekcie
peter.kovarikvlada.gov.sk
Telefón: 02/ 20925615

Odbor prevencie korupcie

Nám. slobody 1, 81370 Bratislava
JUDr. Alexandra Kapišovská, PhD. - poverená riadením odboru
alexandra.kapisovskavlada.gov.sk
Telefón: 02/ 20925122

Odbor krízového manažmentu

Nám. slobody 1, 81370 Bratislava
vlada.gov.sk
Telefón: 02/ 20925136

Oddelenie krízového manažmentu a kontroly bezpečnosti štátu

Nám. slobody 1, 81370 Bratislava
Ing. Peter Maroš - vedúci oddelenia
peter.marosvlada.gov.sk
Telefón: 02/ 20925445

Oddelenie ochrany utajovaných skutočností

Nám. slobody 1, 81370 Bratislava
Ing. Ivan Mičian - vedúci oddelenia
ivan.micianvlada.gov.sk
Telefón: 02/ 20925146

Kancelária bezpečnostnej rady

Nám. slobody 1, 81370 Bratislava
vlada.gov.sk
Telefón: 02/ 20925136

Situačné centrum

Nám. slobody 29, 811 06 Bratislava
Ing. Pavel Baláž - riaditeľ odboru
pavel.balazvlada.gov.sk
Telefón: 02/ 20925

Sekcia technickej správy

Nám. slobody 1, 81370 Bratislava
Ing. Peter Davidov - poverený riadením sekcie
peter.davidovvlada.gov.sk
Telefón: 02/ 20925229

Odbor informatiky a elektronických služieb

Nám. slobody 1, 81370 Bratislava
Mgr. Peter Daňko - riaditeľ odboru
peter.dankovlada.gov.sk
Telefón: 02/ 20925251

Odbor účelových zariadení

Nám. slobody 1, 81370 Bratislava
Peter Tóth, MBA - riaditeľ odboru
peter.tothvlada.gov.sk
Telefón: 02/ 20925201

Odbor hospodárskej správy

Nám. slobody 1, 81370 Bratislava
Ing. Andrea Kotrádyová - riaditeľka odboru
andrea.kotradyovavlada.gov.sk
Telefón: 02/ 20925134

Oddelenie autodopravy

Nám. slobody 1, 81370 Bratislava
Bohuslav Erben - vedúci oddelenia
bohuslav.erbenvlada.gov.sk
Telefón: 02/ 57295270

Oddelenie stravovacích služieb

Nám. slobody 1, 81370 Bratislava
Milan Uhlík - vedúci oddelenia
milan.uhlikvlada.gov.sk
Telefón: 02/ 20925387

Oddelenie prevádzkovo-technické

Nám. slobody 1, 81370 Bratislava
Miroslav Štefánek - vedúci oddelenia
miroslav.stefanekvlada.gov.sk
Telefón: 02/ 20925471

Oddelenie správy majetku štátu

Nám. slobody 1, 81370 Bratislava
Danica Vassová - vedúca oddelenia
danica.vassovavlada.gov.sk
Telefón: 02/ 20925466

Investičné oddelenie

Nám. slobody 1, 81370 Bratislava
Ing. Martin Kolesár - vedúci oddelenia
martin.kolesarvlada.gov.sk
Telefón: 02/ 20925465

26079

Dátum poslednej aktualizácie: 08.01.2019