Telefónny zoznam vedúcich predstaviteľov ÚV SR

Korešpondenčná adresa všetkých organizačných útvarov Úradu vlády SR je:
Úrad vlády Slovenskej republiky
Námestie slobody 1
813 70 Bratislava
Predseda vlády SR
Nám. slobody 1, 81370 Bratislava
Ľudovít Ódor - predseda vlády SR
premier@vlada.gov.sk

Kancelária predsedu vlády SR

Nám. slobody 1, 81370 Bratislava
Veronika Gulášová - riaditeľka kancelárie
veronika.gulasova@vlada.gov.sk
Telefón: 02/ 20925981

Tlačový a informačný odbor

Nám. slobody 1, 81370 Bratislava
Mgr. Simona Mikušová, PhD. - poverená zastupovaním riaditeľa odboru
simona.mikusova@vlada.gov.sk
Telefón: 02/20925248

Odbor protokolu

Nám. slobody 1, 81370 Bratislava
Mgr. Denisa Ďurišová - riaditeľka odboru
denisa.durisova@vlada.gov.sk
Telefón: 02/ 20925191
Fax: 02/ 52492795

Oddelenie styku predsedu vlády s verejnosťou

Nám. slobody 1, 81370 Bratislava

Telefón: 02/ 20925336

Oddelenie európskych záležitostí

Nám. slobody 1, 81370 Bratislava
Ing. master Ľubica Karvašová - vedúca oddelenia, diplomatická poradkyňa PV SR pre záležitosti EÚ
lubica.karvasova@vlada.gov.sk
Telefón: 02/ 20925219

Podpredsedníčka vlády SR
Nám. slobody 1, 81370 Bratislava
Lívia Vašáková - podpredsedníčka vlády SR
podpredsednicka@vlada.gov.sk
Telefón: 02/ 209 25 199

Kancelária podpredsedníčky vlády

Nám. slobody 1, 81370 Bratislava
Adrián Staňo, Dott. - generálny riaditeľ kancelárie
adrian.stano@vlada.gov.sk
Telefón: 02/ 209 25 850

Hovorkyňa podpredsedníčky vlády SR

Nám. slobody 1, 81370 Bratislava
Mgr. Barbora Belovická - hovorkyňa podpredsedníčky vlády SR
barbora.belovicka@vlada.gov.sk
Telefón: 02/ 209 25 832
0908 860 574

Štátna tajomníčka podpredsedníčky vlády SR

Nám. slobody 1, 81370 Bratislava
Mgr. et Mgr. Edita Pfundtner - štátna tajomníčka
statny.tajomnik@vlada.gov.sk
Telefón: 02 / 209 25 218

Kancelária štátnej tajomníčky

Lakeside Park 02, Tomášikova 6, 83104 Bratislava-Nové Mesto
Martin Tokár - generálny riaditeľ
martin.tokar@vlada.gov.sk
Telefón: 02/20925965

Odbor právnych a konzultačných služieb

Lakeside Park 02, Tomášikova 6, 83104 Bratislava-Nové Mesto
Viktor Klincko - riaditeľ odboru
viktor.klincko@vlada.gov.sk
Telefón: 02/20925943

Odbor programov a služieb

Lakeside Park 02, Tomášikova 6, 83104 Bratislava-Nové Mesto
Ivan Jamnický - riaditeľ odboru
ivan.jamnicky@vlada.gov.sk
Telefón: 02/20925860

Oddelenie elektronizácie procesov verejného obstarávania

Lakeside Park 02, Tomášikova 6, 83104 Bratislava-Nové Mesto


Oddelenie vývoja a podpory systémov

Lakeside Park 02, Tomášikova 6, 83104 Bratislava-Nové Mesto


Odbor verejného obstarávania

Lakeside Park 02, Tomášikova 6, 83104 Bratislava-Nové Mesto
Rudolf Link - riaditeľ odboru
rudolf.link@vlada.gov.sk
Telefón: 02/20925432

Oddelenie rozpočtu a účtovníctva

Lakeside Park 02, Tomášikova 6, 83104 Bratislava-Nové Mesto
Margita Füleova - vedúca oddelenia
kristina.vavrikova@vlada.gov.sk
Telefón: 02/20925714

Personálne oddelenie

Lakeside Park 02, Tomášikova 6, 83104 Bratislava-Nové Mesto
Kristína Vavríková - vedúca oddelenia
kristina.vavrikova@vlada.gov.sk
Telefón: 02/20925407

Sekcia vládnej legislatívy

Nám. slobody 1, 81370 Bratislava
JUDr. Peter Rohaľ, PhD. - generálny riaditeľ sekcie
peter.rohal@vlada.gov.sk
Telefón: 02/ 209 25 460, 02/ 209 25 462

Legislatívny odbor

Nám. slobody 1, 81370 Bratislava
JUDr. Michal Malatinský, PhD. - poverený vykonávaním funkcie riaditeľa odboru
michal.malatinsky@vlada.gov.sk
Telefón: 02/ 209 25 389

Odbor aproximácie práva

Nám. slobody 1, 81370 Bratislava
JUDr. Ľubica Wirghová - poverená vykonávaním funkcie riaditeľky odboru
lubica.wirghova@vlada.gov.sk
Telefón: 02/ 209 25 605

Oddelenie SOLVIT centrum

Nám. slobody 1, 81370 Bratislava
Mgr. Ľubomír Stipovič - poverený riadením odboru
lubomir.stipovic@vlada.gov.sk
Telefón: 02/ 209 25 643

Odbor legislatívy ostatných ústredných orgánov štátnej správy

Nám. slobody 1, 81370 Bratislava
Mgr. Lucia Held - riaditeľka odboru
lucia.held@vlada.gov.sk
Telefón: 02/ 209 25 406

Redakcia Slov-Lex

Nám. slobody 1, 81370 Bratislava
JUDr. Miloš Matúšek, PhD. - riaditeľ odboru
milos.matusek@vlada.gov.sk
Telefón: 02/ 209 25 271

Kancelária zboru poradcov
Nám. slobody 1, 81370 Bratislava
Telefón: 02/ 20925192

Vedúci Úradu vlády SR
Nám. slobody 1, 81370 Bratislava
Michal Luciak - vedúci Úradu vlády SR
sekretariat.vuv@vlada.gov.sk
Telefón: 02/ 20925131
Fax: 02/ 52492603

Kancelária vedúceho Úradu vlády SR

Nám. slobody 1, 81370 Bratislava

Telefón: 02/ 20925196
Fax: 02/ 52492603

Inštitút pre stratégie a analýzy

Štefánikova 2, 811 05 Bratislava


Zástupca vedúceho úradu vlády
Nám. slobody 1, 81370 Bratislava
Mgr. Pavol Kuljovsky -
pavol.kuljovsky@vlada.gov.sk
Telefón: 02/20925262

Generálny tajomník služobného úradu
Nám. slobody 1, 81370 Bratislava
Marek Vandrák - generálny tajomník služobného úradu
kvsu@vlada.gov.sk
Telefón: 02/ 20925181, 02/ 20925473

Kancelária generálneho tajomníka služobného úradu

Nám. slobody 1, 81370 Bratislava
Mgr. Monika Krajčírová - riaditeľka kancelárie
monika.krajcirova@vlada.gov.sk
Telefón: 02/ 20925642

Osobný úrad

Nám. slobody 1, 81370 Bratislava
Mgr. Veronika Bede - riaditeľka odboru
veronika.bede@vlada.gov.sk
Telefón: 02/ 20925764

Sekcia štátnej služby a verejnej služby

Park One, Nám. 1. mája 18, 811 06 Bratislava
JUDr. Zuzana Dzurendová - generálna riaditeľka sekcie
sssvsmail@vlada.gov.sk
Telefón: 02/20925636

Odbor štátnej služby

Park One, Nám. 1. mája 18, 811 06 Bratislava
JUDr. Peter Arendárik - poverený riadením odboru
peter.arendarik@vlada.gov.sk
Telefón: 02/ 20925816

Odbor verejnej služby

Park One, Nám. 1. mája 18, 811 06 Bratislava
PhDr. Gabriel Forgáč - poverený riadením odboru
gabriel.forgac@vlada.gov.sk
Telefón: 02/ 20925638

Centrum vzdelávania a hodnotenia

Park One, Nám. 1. mája 18, 811 06 Bratislava
doc. PhDr. Eva Letovancová. PhD. - riaditeľka
eva.letovancova@vlada.gov.sk
Telefón: 02 /209 25 637

Odbor monitoringu a kontroly štátnej služby

Park One, Nám. 1. mája 18, 811 06 Bratislava
Ing. Adriana Lužicová - riaditeľka odboru
adriana.luzicova@vlada.gov.sk
Telefón: 02/ 20925757

Legislatívno-právny odbor
Nám. slobody 1, 81370 Bratislava
JUDr. Michal Grobarčík - poverený vykonávaním funkcie riaditeľa
michal.grobarcik@vlada.gov.sk
Telefón: 02/ 20925995

Odbor verejného obstarávania
Nám. slobody 1, 81370 Bratislava
Ing. Renáta Hajko Remeňová - riaditeľka odboru
renata.remenova@vlada.gov.sk
Telefón: 02/ 20925765

Odbor vládnej agendy
Nám. slobody 1, 81370 Bratislava
Ing. Lucia Greškovitsová, MBA - riaditeľka odboru
lucia.greskovitsova@vlada.gov.sk
Telefón: 02/ 20925130, 02/ 20925170

Odbor vnútorného auditu
Nám. slobody 1, 81370 Bratislava
Ing. Zuzana Bátovská - riaditeľka odboru
zuzana.batovska@vlada.gov.sk
Telefón: 02/ 20925846

Expozitúra Prešov

Kúpeľná 3, 080 01 Prešov
JUDr. Helena Bissová - vedúca expozitúry
helena.bissova@vlada.gov.sk
Telefón: 02/ 20925844

Sekcia informačných technológií
Nám. slobody 1, 81370 Bratislava
Bc. Ján Bučkuliak - generálny riaditeľ sekcie
jan.buckuliak@vlada.gov.sk
Telefón: 02/ 20925251

Odbor kybernetickej bezpečnosti

Nám. slobody 1, 81370 Bratislava
Jakub Kapuš - riaditeľ odboru
jakub.kapus@vlada.gov.sk
Telefón: 02 /209 25 251

Odbor prevádzky

Nám. slobody 1, 81370 Bratislava
Mgr. Marian Németh - riaditeľ odboru
marian.nemeth@vlada.gov.sk
Telefón: 02 /209 25 251

Odbor projektového riadenia

Nám. slobody 1, 81370 Bratislava
Mgr. Ján Krajči - riaditeľ odboru
jan.krajci@vlada.gov.sk
Telefón: 02 / 209 25 251

Odbor vývoja a architektúry

Nám. slobody 1, 81370 Bratislava
Bc. Ján Benjamín Svrček - riaditeľ odboru
jan.svrcek@vlada.gov.sk
Telefón: 02 / 209 25 251

Sekcia kontroly
Park One, Nám. 1. mája 18, 811 06 Bratislava
Mgr. Andrej Fatyka - generálny riaditeľ sekcie
sekretariat.sk@vlada.gov.sk
Telefón: 02/ 20925544

Odbor kontroly

Park One, Nám. 1. mája 18, 811 06 Bratislava
Ing. Richard Horský - riaditeľ odboru
sekretariat.sk@vlada.gov.sk
Telefón: 02/ 20925589, 02/ 20925568

Odbor petícií, sťažností a ostatných podaní

Park One, Nám. 1. mája 18, 811 06 Bratislava
Ing. Rudolf Mozolík - riaditeľ odboru
sekretariat.sk@vlada.gov.sk
Telefón: 02/ 20925561, 02/ 20925539

Národný úrad pre OLAF

Park One, Nám. 1. mája 18, 811 06 Bratislava
Ing. Mgr. Jana Chocholáčková, LL.M. - poverená vykonávaním funkcie riaditeľa
sekretariat.sk@vlada.gov.sk
Telefón: 02/ 20925562

Oddelenie metodickej činnosti OLAF

Park One, Nám. 1. mája 18, 811 06 Bratislava

Telefón: 02/ 20925562

Oddelenie kontroly a projektovej činnosti OLAF

Park One, Nám. 1. mája 18, 811 06 Bratislava
JUDr. Boris Mucha, PhD. - vedúci oddelenia

Telefón: 02/ 20925269

Sekcia prevencie korupcie a krízového manažmentu
Nám. slobody 1, 81370 Bratislava
pplk. Mgr. Ing. Pavel Franko - generálny riaditeľ sekcie
pavel.franko@vlada.gov.sk
Telefón: 02/ 20925772

Odbor prevencie korupcie

Nám. slobody 1, 81370 Bratislava
Mgr. Marcel Vereš - riaditeľ odboru
marcel.veres@vlada.gov.sk
Telefón: 02/ 20925543

Odbor krízového manažmentu

Nám. slobody 1, 81370 Bratislava
Ing. Pavel Turek - riaditeľ odboru
pavel.turek@vlada.gov.sk
Telefón: 02/ 20925189

Oddelenie krízového manažmentu a kontroly bezpečnosti štátu

Nám. slobody 1, 81370 Bratislava
Ing. Peter Maroš - vedúci oddelenia
peter.maros@vlada.gov.sk
Telefón: 02/ 20925445

Oddelenie ochrany utajovaných skutočností

Nám. slobody 1, 81370 Bratislava
Ing. Ivan Mičian - vedúci oddelenia
ivan.mician@vlada.gov.sk
Telefón: 02/ 20925146

Kancelária Bezpečnostnej rady Slovenskej republiky

Nám. slobody 1, 81370 Bratislava
pplk. Mgr. Ing. Pavel Franko - riaditeľ kancelárie
pavel.franko@vlada.gov.sk
Telefón: 02/ 20925772

Situačné centrum Slovenskej republiky

Nám. slobody 1, 81370 Bratislava
Mgr. Iveta Kupková - riaditeľka
iveta.kupkova@vlada.gov.sk

Odbor pre strategickú komunikáciu

Nám. slobody 1, 81370 Bratislava
Miroslava Sawiris, M.A. - riaditeľka odboru
miroslava.sawiris@vlada.gov.sk

Sekcia technickej správy
Nám. slobody 1, 81370 Bratislava
PhDr. Iveta Kuzmová - generálna riaditeľka sekcie
iveta.kuzmova@vlada.gov.sk
Telefón: 02/ 20925229

Odbor účelových zariadení

Nám. slobody 1, 81370 Bratislava

Telefón: 02/ 20925201

Odbor hospodárskej správy

Nám. slobody 1, 81370 Bratislava
Bc. Miroslav Bujalka - riaditeľ odboru
miroslav.bujalka@vlada.gov.sk
Telefón: 02/20925622

Oddelenie autodopravy

Nám. slobody 1, 81370 Bratislava
Bohuslav Erben - vedúci oddelenia
bohuslav.erben@vlada.gov.sk
Telefón: 02/ 20925246

Oddelenie stravovacích služieb

Nám. slobody 1, 81370 Bratislava
Adam Křeček -
adam.krecek@vlada.gov.sk
Telefón: 02/ 20925264

Oddelenie správy budov

Nám. slobody 1, 81370 Bratislava

Telefón: 02/ 20925471

Oddelenie správy majetku štátu

Nám. slobody 1, 81370 Bratislava
Blažena Fuňáková - poverená vykonávaním funkcie vedúcej oddelenia
blazena.funakova@vlada.gov.sk
Telefón: 02/ 20925273

Oddelenie prevádzkové

Nám. slobody 1, 81370 Bratislava
Ing. Rastislav Varchol - vedúci oddelenia
rastislav.varchol@vlada.gov.sk
Telefón: 02 / 209 25 144

Sekcia výskumu, vývoja a inovácií
Park One, Nám. 1. mája 18, 811 06 Bratislava
Michaela Kršková - generálna riaditeľka sekcie
michaela.krskova@vlada.gov.sk

Sekcia plánu obnovy
Park One, Nám. 1. mája 18, 811 06 Bratislava
Lívia Vašáková - generálna riaditeľka sekcie
livia.vasakova@vlada.gov.sk
Telefón: 02 /209 25 829

Odbor koordinácie a komunikácie

Park One, Nám. 1. mája 18, 811 06 Bratislava
Adrián Staňo - riaditeľ odboru
adrian.stano@vlada.gov.sk
Telefón: 02 / 209 25 850

Odbor metodicko - právny

Park One, Nám. 1. mája 18, 811 06 Bratislava
Lenka Gabrhelová - riaditeľka odboru
lenka.gabrhelova@vlada.gov.sk
Telefón: 02 / 209 25 890

Odbor zelená ekonomika

Park One, Nám. 1. mája 18, 811 06 Bratislava


Odbor efektívna verejná správa a digitalizácia

Park One, Nám. 1. mája 18, 811 06 Bratislava
Patrik Kováč - riaditeľ odboru
patrik.kovac@vlada.gov.sk
Telefón: 02 / 209 25 834

Odbor vzdelávanie, inovácie a verejné financie

Park One, Nám. 1. mája 18, 811 06 Bratislava
Peter Goliaš - riaditeľ odboru
peter.golias@vlada.gov.sk
Telefón: 02 / 209 25 905

Odbor zdravotníctva

Park One, Nám. 1. mája 18, 811 06 Bratislava


Sekcia európskych programov
Nám. slobody 1, 81370 Bratislava
Ing. Richard Švirk - generálny riaditeľ sekcie
richard.svirk@vlada.gov.sk; sep@vlada.gov.sk
Telefón: 02/20925513

Odbor informovanosti a publicity

Štefánikova 2, 811 05 Bratislava
Mgr. Mária Brhlovič Cacáková - riaditeľka odboru
maria.cacakova@vlada.gov.sk
Telefón: 02/ 20925295

Sekcia ekonomiky
Nám. slobody 1, 81370 Bratislava
Ing. Peter Orolín - generálny riaditeľ sekcie
peter.orolin@vlada.gov.sk
Telefón: 02/ 20925185, 02/ 20925222

Odbor financovania a rozpočtu

Nám. slobody 1, 81370 Bratislava

Telefón: 02/ 20925185
Fax: 02/ 52494158

Odbor projektovej podpory

Nám. slobody 1, 81370 Bratislava
Mgr. Matea Bucalo - riaditeľka odboru
matea.bucalo@vlada.gov.sk
Telefón: 02/ 20925692
Fax: 02/ 52494158

Odbor investícií

Park One, Nám. 1. mája 18, 811 06 Bratislava
Ing. Peter Ochodničan - riaditeľ odboru
peter.ochodnican@vlada.gov.sk
Telefón: 02/20925109

Splnomocnenec vlády SR pre národnostné menšiny
Park One, Nám. 1. mája 18, 811 06 Bratislava
PhDr. László Bukovszky - splnomocnenec vlády SR
splnomocnenec_nm@vlada.gov.sk
Telefón: 02/ 20925165

Sekretariát splnomocnenca vlády SR pre národnostné menšiny

Park One, Nám. 1. mája 18, 811 06 Bratislava
Ing. Zoltán Kovács - riaditeľ sekretariátu
zoltan.kovacs@vlada.gov.sk
Telefón: 02/ 20925165

Odbor postavenia a práv národnostných menšín

Park One, Nám. 1. mája 18, 811 06 Bratislava
PhDr. Petra Palková - poverená riadením odboru
petra.palkova@vlada.gov.sk
Telefón: 02/ 20925968

Splnomocnenec vlády SR pre mládež a šport
Nám. slobody 1, 81370 Bratislava
Karol Kučera - splnomocnenec vlády SR
splnomocnenec_ms@vlada.gov.sk
Telefón: 02/ 209 25 154

Splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity
Nám. slobody 1, 81370 Bratislava
Ján Hero - splnomocnenec vlády SR
splnomocnenec_rk@vlada.gov.sk
Telefón: 02/ 20925429

Kancelária splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity

Nám. slobody 1, 81370 Bratislava
Mgr. Iveta Duchoňová - riaditeľka kancelárie
iveta.duchonova@vlada.gov.sk
Telefón: 02/ 20925429

Odbor koncepcií a analýz

Nám. slobody 1, 81370 Bratislava
Mgr. Marek Chomanič - poverený vykonávaním funkcie riaditeľa
marek.chomanic@vlada.gov.sk
Telefón: 02/ 20925342

Odbor regionálnej koordinácie

Nám. slobody 1, 81370 Bratislava
Mgr. Eduard Čonka - riaditeľ odboru
eduard.conka@vlada.gov.sk
Telefón: 02/ 20925343

Oddelenie regionálnej koordinácie

Nám. slobody 1, 81370 Bratislava
Mgr. Ingrid Lukáčová - vedúca oddelenia
ingrid.lukacova@vlada.gov.sk
Telefón: 055/ 6004255

Odbor implementácie projektov

Nám. slobody 1, 81370 Bratislava
Mgr. Adriana Ďatková - riaditeľka odboru
adriana.datkova@vlada.gov.sk
Telefón: 02/ 20925344

26079

Dátum poslednej aktualizácie: 08.01.2019