Telefónny zoznam vedúcich predstaviteľov ÚV SR

Korešpondenčná adresa všetkých organizačných útvarov Úradu vlády SR je:
Úrad vlády Slovenskej republiky
Námestie slobody 1
813 70 Bratislava
Predseda vlády SR
Nám. slobody 1, 81370 Bratislava
Robert Fico - predseda vlády SR
premier@vlada.gov.sk

Kancelária predsedu vlády SR

Nám. slobody 1, 81370 Bratislava

Telefón: 02/ 20925981

Tlačový a informačný odbor

Nám. slobody 1, 81370 Bratislava
Mgr. Alexander Kováč - poverený zastupovaním riaditeľa odboru
alexander.kovac@vlada.gov.sk
Telefón: 02/20925248

Odbor protokolu

Nám. slobody 1, 81370 Bratislava
Mgr. Denisa Ďurišová - riaditeľka odboru
denisa.durisova@vlada.gov.sk
Telefón: 02/ 20925191
Fax: 02/ 52492795

Oddelenie styku predsedu vlády s verejnosťou

Nám. slobody 1, 81370 Bratislava

Telefón: 02/ 20925336

Podpredseda vlády SR
Námestie 1. mája 14, 81370 Bratislava
Peter Kmec - podpredseda vlády SR
podpredseda@vlada.gov.sk
Telefón: 02/ 209 25 199

Kancelária podpredsedu vlády

Námestie 1. mája 14, 81370 Bratislava
Peter Baláž - generálny riaditeľ kancelárie
peter.balaz@vlada.gov.sk
Telefón: 02/ 209 25 223

Hovorkyňa podpredsedu vlády SR

Nám. slobody 1, 81370 Bratislava
Loretta Pinke - hovorkyňa podpredsedu vlády SR
loretta.pinke@vlada.gov.sk
Telefón: 02/ 209 25 839

Štátna tajomníčka podpredsedu vlády SR

Lakeside Park 02, Tomášikova 6, 83104 Bratislava-Nové Mesto
Alena Sabelová - štátna tajomníčka
statny.tajomnik@vlada.gov.sk
Telefón: 02 / 209 25 218

Kancelária štátnej tajomníčky

Lakeside Park 02, Tomášikova 6, 83104 Bratislava-Nové Mesto
Martin Tokár - generálny riaditeľ
martin.tokar@vlada.gov.sk
Telefón: 02/20925965

Sekcia strategických iniciatív EÚ

Nám. slobody 1, 81370 Bratislava
Juraj Toporčák - poverený riadením sekcie
juraj.toporcak@vlada.gov.sk
Telefón: 02 / 209 25 613

Personálny odbor

Lakeside Park 02, Tomášikova 6, 83104 Bratislava-Nové Mesto
Dagmar Majerníková - vedúca oddelenia
dagmar.majernikova@vlada.gov.sk
Telefón: 02/20925205

Sekcia plánu obnovy

Park One, Nám. 1. mája 18, 811 06 Bratislava

Telefón: 02 /209 25 829

Odbor koordinácie a komunikácie

Park One, Nám. 1. mája 18, 811 06 Bratislava
Adrián Staňo - riaditeľ odboru
adrian.stano@vlada.gov.sk
Telefón: 02 / 209 25 850

Odbor metodicko - právny

Park One, Nám. 1. mája 18, 811 06 Bratislava
Lenka Gabrhelová - riaditeľka odboru
lenka.gabrhelova@vlada.gov.sk
Telefón: 02 / 209 25 890

Odbor zelená ekonomika

Park One, Nám. 1. mája 18, 811 06 Bratislava


Odbor efektívna verejná správa a digitalizácia

Park One, Nám. 1. mája 18, 811 06 Bratislava
Patrik Kováč - riaditeľ odboru
patrik.kovac@vlada.gov.sk
Telefón: 02 / 209 25 834

Odbor vzdelávanie, inovácie a verejné financie

Park One, Nám. 1. mája 18, 811 06 Bratislava
Peter Goliaš - riaditeľ odboru
peter.golias@vlada.gov.sk
Telefón: 02 / 209 25 905

Odbor zdravotníctva

Park One, Nám. 1. mája 18, 811 06 Bratislava


Výskumná a inovačná autorita

Park One, Nám. 1. mája 18, 811 06 Bratislava
Michaela Kršková - generálna riaditeľka sekcie
michaela.krskova@vlada.gov.sk

Sekcia podporných služieb

Lakeside Park 02, Tomášikova 6, 83104 Bratislava-Nové Mesto

Telefón: 02/ 209 25

Legislatívno – právny odbor

Lakeside Park 02, Tomášikova 6, 83104 Bratislava-Nové Mesto
Viktor Klincko - riaditeľ odboru
viktor.klincko@vlada.gov.sk
Telefón: 02/20925943

Odbor programov a služieb

Lakeside Park 02, Tomášikova 6, 83104 Bratislava-Nové Mesto
Ivan Jamnický - riaditeľ odboru
ivan.jamnicky@vlada.gov.sk
Telefón: 02/20925860

Oddelenie elektronizácie procesov verejného obstarávania

Lakeside Park 02, Tomášikova 6, 83104 Bratislava-Nové Mesto


Odbor finančno - ekonomický

Lakeside Park 02, Tomášikova 6, 83104 Bratislava-Nové Mesto
Margita Füleova - vedúca oddelenia
margita.fuleova@vlada.gov.sk
Telefón: 02/20925714

Odbor verejného obstarávania

Lakeside Park 02, Tomášikova 6, 83104 Bratislava-Nové Mesto
Mária Kuklicová - riaditeľka odboru
maria.kuklicova@vlada.gov.sk
Telefón: 02/20925432

Kancelária zboru poradcov
Nám. slobody 1, 81370 Bratislava
Mgr. Erik Kaliňák - riaditeľ kancelárie
erik.kalinak@vlada.gov.sk
Telefón: 02/ 20925106

Vedúci Úradu vlády SR
Nám. slobody 1, 81370 Bratislava
Juraj Gedra - vedúci Úradu vlády SR
sekretariat.vuv@vlada.gov.sk
Telefón: 02/ 20925196
Fax: 02/ 52492603

Kancelária vedúceho Úradu vlády SR

Nám. slobody 1, 81370 Bratislava
Scarlett Filipovičová - generálna riaditeľka
scarlett.filipovicova@vlada.gov.sk
Telefón: 02/ 20925262
Fax: 02/ 52492603

Oddelenie pre obnovu regiónov SR

Nám. slobody 1, 81370 Bratislava
Mgr. Veronika Murková - vedúca oddelenia
veronika.murkova@vlada.gov.sk
Telefón: 02/ 20925791

Oddelenie ochrany utajovaných skutočností a rezortný šifrový orgán

Nám. slobody 1, 81370 Bratislava
Ing. Ivan Mičian - vedúci oddelenia
ivan.mician@vlada.gov.sk
Telefón: 02/ 20925146

Odbor vládnej agendy

Nám. slobody 1, 81370 Bratislava
Ing. Lucia Greškovitsová, MBA - riaditeľka odboru
lucia.greskovitsova@vlada.gov.sk
Telefón: 02/ 20925130

Kancelária Bezpečnostnej rady Slovenskej republiky

Nám. slobody 1, 81370 Bratislava


Situačné centrum Slovenskej republiky

Nám. slobody 1, 81370 Bratislava


Zástupkyňa vedúceho úradu vlády
Nám. slobody 1, 81370 Bratislava
Ing. Mgr. Tatiana Janečková - zástupkyňa vedúceho úradu vlády
tatiana.janeckova@vlada.gov.sk
Telefón: 02/20925351

Generálna tajomníčka služobného úradu
Nám. slobody 1, 81370 Bratislava
JUDr. Marcela Virágová, MBA - generálna tajomníčka služobného úradu
kvsu@vlada.gov.sk
Telefón: 02/ 20925181, 02/ 20925473

Kancelária generálneho tajomníka služobného úradu

Nám. slobody 1, 81370 Bratislava
JUDr. Lucia Dubravská - riaditeľka kancelárie
lucia.dubravska@vlada.gov.sk
Telefón: 02/ 20925186

Osobný úrad

Nám. slobody 1, 81370 Bratislava
Ing. Tatiana Palková - generálna riaditeľka sekcie
tatiana.palkova@vlada.gov.sk
Telefón: 02/ 20925721

Sekcia štátnej služby a verejnej služby

Park One, Nám. 1. mája 18, 811 06 Bratislava
JUDr. Zuzana Dzurendová - generálna riaditeľka sekcie
sssvsmail@vlada.gov.sk
Telefón: 02/20925636

Odbor štátnej služby

Park One, Nám. 1. mája 18, 811 06 Bratislava
Mgr. Monika Krajčírová - riaditeľka odboru
monika.krajcirova@vlada.gov.sk
Telefón: 02/20925642

Odbor verejnej služby

Park One, Nám. 1. mája 18, 811 06 Bratislava
PhDr. Gabriel Forgáč - riaditeľ odboru
gabriel.forgac@vlada.gov.sk
Telefón: 02/ 20925638

Centrum vzdelávania a hodnotenia

Park One, Nám. 1. mája 18, 811 06 Bratislava
doc. PhDr. Eva Letovancová. PhD. - riaditeľka
eva.letovancova@vlada.gov.sk
Telefón: 02 /209 25 637

Odbor monitoringu a kontroly štátnej služby

Park One, Nám. 1. mája 18, 811 06 Bratislava
Ing. Adriana Lužicová - riaditeľka odboru
adriana.luzicova@vlada.gov.sk
Telefón: 02/ 20925757

Odbor účelových zariadení

Nám. slobody 1, 81370 Bratislava

Telefón: 02/ 20925201

Odbor verejného obstarávania
Nám. slobody 1, 81370 Bratislava
Ing. Renáta Hajko Remeňová - riaditeľka odboru
renata.remenova@vlada.gov.sk
Telefón: 02/ 20925765

Odbor vnútorného auditu
Nám. slobody 1, 81370 Bratislava
Ing. Zuzana Bátovská - riaditeľka odboru
zuzana.batovska@vlada.gov.sk
Telefón: 02/ 20925846

Expozitúra Prešov

Kúpeľná 3, 080 01 Prešov
JUDr. Helena Bissová - vedúca expozitúry
helena.bissova@vlada.gov.sk
Telefón: 02/ 20925844

Sekcia informačných technológií
Nám. slobody 1, 81370 Bratislava
Ing. Branislav Világi - generálny riaditeľ sekcie
branislav.vilagi@vlada.gov.sk
Telefón: 02/ 20925257

Odbor prevádzky a kybernetickej bezpečnosti

Nám. slobody 1, 81370 Bratislava
Mgr. Marian Németh - riaditeľ odboru
marian.nemeth@vlada.gov.sk
Telefón: 02 /209 25 257

Odbor projektového riadenia, vývoja a architektúry

Nám. slobody 1, 81370 Bratislava
Mgr. Ján Krajči - riaditeľ odboru
jan.krajci@vlada.gov.sk
Telefón: 02 / 209 25 257

Sekcia kontroly
Park One, Nám. 1. mája 18, 811 06 Bratislava
Ing. Jozef Ulrich - poverený vykonávaním funkcie generálneho riaditeľa
sekretariat.sk@vlada.gov.sk
Telefón: 02/ 20925544

Odbor kontroly

Park One, Nám. 1. mája 18, 811 06 Bratislava
Ing. Richard Horský - riaditeľ odboru
sekretariat.sk@vlada.gov.sk
Telefón: 02/ 20925589, 02/ 20925559

Odbor petícií, sťažností a ostatných podaní

Park One, Nám. 1. mája 18, 811 06 Bratislava
Ing. Rudolf Mozolík - riaditeľ odboru
sekretariat.sk@vlada.gov.sk
Telefón: 02/ 20925561, 02/ 20925539

Národný úrad pre OLAF

Park One, Nám. 1. mája 18, 811 06 Bratislava
Ing. Lucia Lacková - poverená vykonávaním funkcie riaditeľky odboru
sekretariat.sk@vlada.gov.sk
Telefón: 02/ 20925562

Oddelenie metodickej činnosti OLAF

Park One, Nám. 1. mája 18, 811 06 Bratislava
JUDr. Sylvia Sklenárová - poverená vykonávaním funkcie vedúcej oddelenia

Telefón: 02/ 20925562

Oddelenie kontroly a projektovej činnosti OLAF

Park One, Nám. 1. mája 18, 811 06 Bratislava
Ing. Ivana Anoškinová - vedúca oddelenia

Telefón: 02/ 20925598

Sekcia bezpečnosti štátu
Nám. slobody 1, 81370 Bratislava
Ing. Mgr. Andrea Pobocik, PhD. - poverená vykonávaním funkcie generálnej riaditeľky
andrea.pobocik@vlada.gov.sk
Telefón: 02/ 20925 615

Odbor prevencie korupcie

Nám. slobody 1, 81370 Bratislava
Mgr. Marcel Vereš - riaditeľ odboru
marcel.veres@vlada.gov.sk
Telefón: 02/ 20925543

Odbor krízového manažmentu a kontroly bezpečnosti štátu

Nám. slobody 1, 81370 Bratislava
Ing. Michal Porubský - riaditeľ odboru
michal.porubsky@vlada.gov.sk
Telefón: 02/ 20925788

Odbor pre strategickú komunikáciu

Nám. slobody 1, 81370 Bratislava


Sekcia správy majetku, služieb a investícií
Nám. slobody 1, 81370 Bratislava
Ing. Peter Antalík - generálny riaditeľ sekcie
peter.antalik@vlada.gov.sk
Telefón: 02/ 20925679

Odbor investícií

Park One, Nám. 1. mája 18, 811 06 Bratislava
Ing. Peter Ochodničan - riaditeľ odboru
peter.ochodnican@vlada.gov.sk
Telefón: 02/20925109

Oddelenie autodopravy

Nám. slobody 1, 81370 Bratislava
Bohuslav Erben - vedúci oddelenia
bohuslav.erben@vlada.gov.sk
Telefón: 02/ 20925246

Oddelenie stravovacích služieb

Nám. slobody 1, 81370 Bratislava
Adam Křeček - vedúci oddelenia
adam.krecek@vlada.gov.sk
Telefón: 02/ 20925264

Oddelenie správy majetku štátu

Nám. slobody 1, 81370 Bratislava
Blažena Fuňáková - poverená vykonávaním funkcie vedúcej oddelenia
blazena.funakova@vlada.gov.sk
Telefón: 02/ 20925273

Odbor správy budov a prevádzky

Nám. slobody 1, 81370 Bratislava
Ing. Rastislav Varchol - riaditeľ odboru
rastislav.varchol@vlada.gov.sk
Telefón: 02 / 209 25 144

Sekcia ekonomiky
Nám. slobody 1, 81370 Bratislava
Ing. Peter Orolín - generálny riaditeľ sekcie
peter.orolin@vlada.gov.sk
Telefón: 02/ 20925185, 02/ 20925222

Odbor financovania a rozpočtu

Nám. slobody 1, 81370 Bratislava

Telefón: 02/ 20925185
Fax: 02/ 52494158

Odbor projektovej podpory

Nám. slobody 1, 81370 Bratislava
Mgr. Matea Bucalo - riaditeľka odboru
matea.bucalo@vlada.gov.sk
Telefón: 02/ 20925692
Fax: 02/ 52494158

Sekcia vládnej legislatívy
Nám. slobody 1, 81370 Bratislava
JUDr. Zuzana Gálisová, PhD. - generálna riaditeľka sekcie
zuzana.galisova@vlada.gov.sk
Telefón: 02/ 209 25 460, 02/ 209 25 462

Legislatívny odbor

Nám. slobody 1, 81370 Bratislava
JUDr. Michal Malatinský, PhD. - poverený vykonávaním funkcie riaditeľa odboru
michal.malatinsky@vlada.gov.sk
Telefón: 02/ 209 25 389

Odbor aproximácie práva

Nám. slobody 1, 81370 Bratislava
JUDr. Ľubica Wirghová - poverená vykonávaním funkcie riaditeľky odboru
lubica.wirghova@vlada.gov.sk
Telefón: 02/ 209 25 605

Oddelenie SOLVIT centrum

Nám. slobody 1, 81370 Bratislava
Mgr. Ľubomír Stipovič - poverený riadením odboru
lubomir.stipovic@vlada.gov.sk
Telefón: 02/ 209 25 643

Odbor legislatívy ostatných ústredných orgánov štátnej správy

Nám. slobody 1, 81370 Bratislava
Mgr. Lucia Held - riaditeľka odboru
lucia.held@vlada.gov.sk
Telefón: 02/ 209 25 406

Redakcia Slov-Lex

Nám. slobody 1, 81370 Bratislava
JUDr. Miloš Matúšek, PhD. - riaditeľ odboru
milos.matusek@vlada.gov.sk
Telefón: 02/ 209 25 271

Splnomocnenec vlády SR pre národnostné menšiny
Park One, Nám. 1. mája 18, 811 06 Bratislava
Ákos Horony - splnomocnenec vlády SR
splnomocnenec_nm@vlada.gov.sk
Telefón: 02/ 20925165

Sekretariát splnomocnenca vlády SR pre národnostné menšiny

Park One, Nám. 1. mája 18, 811 06 Bratislava
Ing. Zoltán Kovács - vedúci sekretariátu
zoltan.kovacs@vlada.gov.sk
Telefón: 02/ 20925165

Odbor postavenia a práv národnostných menšín

Park One, Nám. 1. mája 18, 811 06 Bratislava
Andrea Brunnerová - riaditeľka odboru
andrea.brunnerova@vlada.gov.sk
Telefón: 02/ 20925261

Splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity
Nám. slobody 1, 81370 Bratislava
Alexander Daško - splnomocnenec vlády SR
alexander.dasko@vlada.gov.sk
Telefón: 02/ 20925341

Kancelária splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity

Nám. slobody 1, 81370 Bratislava


Mediálny odbor

Nám. slobody 1, 81370 Bratislava
Mgr. Mária Mičková - riaditeľka odboru
maria.mickova@vlada.gov.sk
Telefón: 02/ 20925608

Odbor implementácie projektov

Nám. slobody 1, 81370 Bratislava
Mgr. Adriana Ďatková - riaditeľka odboru
adriana.datkova@vlada.gov.sk
Telefón: 02/ 20925344

Sekcia koncepcií, analýz a regionálnej podpory

Nám. slobody 1, 81370 Bratislava


Odbor koncepcií a analýz

Nám. slobody 1, 81370 Bratislava
Mgr. Daniela Repková - riaditeľka odboru
daniela.repkova@vlada.gov.sk
Telefón: 02/ 20925712

Odbor regionálnej koordinácie

Nám. slobody 1, 81370 Bratislava
Mgr. Eduard Čonka - riaditeľ odboru
eduard.conka@vlada.gov.sk
Telefón: 02/ 20925343

Oddelenie regionálnej koordinácie

Nám. slobody 1, 81370 Bratislava
Mgr. Ingrid Lukáčová - vedúca oddelenia
ingrid.lukacova@vlada.gov.sk
Telefón: 055/ 6004255

Odbor technickej asistencie Plánu obnovy a odolnosti

Nám. slobody 1, 81370 Bratislava
Mgr. Ladislav Baláž - poverený riadením odboru
ladislav.balaz@vlada.gov.sk
Telefón: Telefón: 02/ 20925645

Odbor programovej jednotky

Nám. slobody 1, 81370 Bratislava
Mgr. Ján Slimák - riaditeľ odboru
jan.slimak@vlada.gov.sk
Telefón: Telefón: 02/ 20925649

Sekcia európskych programov

Nám. slobody 1, 81370 Bratislava
PaedDr. Ingrid Zubková - poverená riadením sekcie
ingrid.zubkova@vlada.gov.sk; sep@vlada.gov.sk
Telefón: 02/20925346

Právny odbor
Nám. slobody 1, 81370 Bratislava
JUDr. Michal Grobarčík - riaditeľ odboru
michal.grobarcik@vlada.gov.sk
Telefón: 02/ 20925995

26079

Dátum poslednej aktualizácie: 08.01.2019