ÚLOHA ŠTÁTU A VEREJNÉHO SEKTORA

Volebný systém

Vláda bude iniciovať diskusiu o potrebe zmeny volebného systému pre jednotlivé druhy volieb a v prípade dohody relevantných politických síl navrhne aj ich úpravu. Bude dbať na zjednotenie základných inštitútov volebných predpisov a zavedenie jednotnej terminológie, transparentnú úpravu pravidiel volebnej kampane a dôslednú kontrolu prostriedkov použitých na jej vedenie kandidujúcimi subjektmi vrátane ich verejnej kontroly.
 
Celospoločenskú diskusiu si vyžaduje aj prehodnotenie financovania politických strán smerom k precíznejším a transparentnejším pravidlám financovania, identifikácie poskytovateľov príspevkov a zverejňovania údajov o financovaní. Zmena právnej úpravy prinesie efektívnejšie postupy a pravidlá kontroly, ako aj zodpovednosť predstaviteľov politických strán za transparentnosť financovania, čo pre Slovenskú republiku vyplýva aj z medzinárodných záväzkov. Vláda preskúma možnosti vytvorenia stálych volebných orgánov, ktoré by nezávisle kontrolovali financovanie politických strán a navrhne účinné sankcie za porušovanie volebných pravidiel.
 
 

Uplatňovanie verejnej moci

Cieľom vlády je optimalizovať úlohu štátu, ktorá bude primerane eliminovať vplyv krízy a prehlbovať komplexnú tvorbu podmienok na zvyšovanie kvality života na Slovensku. Štát a jeho orgány musia udržiavať v optimálnom chode všetky spoločensky významné funkcie verejného sektora týkajúce sa života ľudí a celej spoločnosti. Identifikovať nerovnovážne procesy a obnovovať rovnováhu predovšetkým vo vzťahu k nerovnostiam vyvolaným globálnym vývojom.
 
Problémy vyvolané finančnou a hospodárskou krízou ovplyvňujú a hýbu štátmi, svetovým spoločenstvom, ekonomikou, ale aj ostatným spoločensko-politickým dianím. Najmä, keď nejde o obyčajnú cyklickú alebo štrukturálnu krízu, ale o krízu hodnôt, cieľov spoločnosti, polarizácie sveta a globálnej spotreby.
 
Štát musí predovšetkým eliminovať negatívne vonkajšie a vnútorné javy a procesy a zároveň efektívne chrániť ekonomické záujmy, garantovať obranu republiky, bezpečnosť a ochranu života a zdravia osôb, verejný poriadok, zabezpečovať sociálne istoty a poskytovať verejné služby.
 
Vláda navrhne posilnenie rozsahu, obsahu a intenzity činnosti štátu, ktorého funkcie boli v nedávnej minulosti neprimerane oslabované. Je nevyhnutné nanovo definovať priestor na intervenciu štátu, jeho nezastupiteľné miesto pri prekonávaní krízy a riešení problémov, typických pre začiatok 21. storočia. Vytvoria sa tak predpoklady prechodu na moderné vládnutie vykonávané v súlade so základnými hodnotami a cieľmi EÚ.
 
Vláda presadí komplexnejší a viac systémový prístup k plneniu niektorých funkcií štátu. Ide najmä o:
 
 • ekonomickú funkciu štátu v trhovom hospodárstve,
 • funkciu organizácie a riadenia vzťahov vnútornej štruktúry spoločnosti,
 • funkciu vytvárania politických, právnych a ekonomických podmienok na rozvoj jednotlivých sfér spoločenského života,
 • zabezpečenie dôsledného rešpektovania práva a boja proti organizovanému zločinu a korupcii.
Vykonávanie týchto funkcií musí byť vyvážené, trhovo konformné a zabezpečovať podmienky na kvalitnejší život občanov.
 
Dôležité smery uplatňovania úlohy štátu:
 
 • garantovať fungovanie právneho štátu,
 • priblížiť štát k občanovi, vrátane politiky a rozhodovacej činnosti inštitúcií EÚ,
 • vytvárať vhodné podnikateľské prostredie,
 • s cieľom trvalej udržateľnosti verejných financií a pri súčasnom uplatnení účinnej sociálnej politiky zefektívniť verejný sektor,
 • posilniť úlohu štátu vo vzťahu k optimálnej verejnej spotrebe ako faktora trvalo udržateľného rastu,
 • posilniť komplexnosť pohľadu na jednotlivé zložky bezpečnosti,
 • pri rešpektovaní kľúčovej úlohy odborových organizácií a zamestnávateľských organizácií zmeniť spôsob vedenia sociálneho dialógu a zapojiť do dôležitých spoločenských rozhodovacích procesov aj intelektuálne vrstvy, cirkvi a náboženské spoločnosti,
 • podporiť aktívny dialóg s občianskou spoločnosťou a so zástupcami z neziskového sektora, vrátane jeho viaczdrojového financovania a individuálneho darcovstva, ako aj rozvoj dobrovoľníctva.

Strategická dimenzia vládnutia
 

Slovenská republika sa počas celého transformačného obdobia nemohla vymaniť z problémov spôsobených absolútnym nedocenením významu dlhodobých trendov a rozhodnutí. Riešením je zefektívňovať našu schopnosť adekvátne reagovať na zmeny a prispôsobovať tomu ciele spoločnosti, nástroje poznávania a spôsoby riadenia.
 
Vláda zdôrazňuje potrebu strategickej dimenzie vládnutia vytvárajúcej podmienky na to, aby sa prognózovanie vývoja, stanovovanie priorít a rozvíjanie strategického vládnutia stalo trvalou súčasťou fungovania štátu a spoločenského dialógu. Rozhodujúcim predpokladom realizácie tohto cieľa je efektívna tvorba kvalitných vízií a stratégií. Čo korešponduje s požiadavkami Európskej komisie na uplatnenie strategického plánovania a programovania.
 
Vláda vyslovuje politickú podporu strategickému vládnutiu ako základnému predpokladu uplatnenia tohto inštitútu. Uprednostňujeme prostredie politickej stability, silnej a stabilnej vlády zameranej nie na veľký počet operatívnych úloh, ale skôr na koncepčnú, systémovú a efektívnu prácu.
 
Vláda považuje za nevyhnutné, aby sa formovali vedecké kapacity orientované na skúmanie budúcnosti krajiny. Bude uvažovať aj o vytvorení centra pre strategické riadenie na úrovni vlády. Vláda postupne zavedie systém strategického plánovania a riadenia v štátnej správe a zaistí jeho previazanosť na systém financovania. Bude dbať na vecnú, priestorovú a časovú previazanosť odvetvových stratégií a koncepcií. Tiež bude iniciovať prepojenie týchto dokumentov do strategických zámerov územnej samosprávy. Zintenzívni zapájanie vedeckého potenciálu, osobitne vysokých škôl do koncepčných aktivít orgánov štátnej správy.
 
Je nevyhnutné akcentovať potrebu zvýšenej koordinácie politík a úzkej previazanosti sociálnych, hospodárskych a environmentálnych cieľov a politík na ich dosiahnutie.
 
Vláda bude pokračovať v ucelenej tvorbe strategického smerovania slovenskej spoločnosti s využitím vedeckého potenciálu SR.
 

Štát a ekonomika

Dôsledky globálnej finančnej a hospodárskej krízy viedli k odmietnutiu nadradenej úlohy trhu a názorov o minimálnej úlohe štátu v hospodárskej sfére. To automaticky predpokladá potrebu komplexnejšieho pohľadu na problematiku národného hospodárstva v rámci celého štátu.
 
Vláda kladie dôraz na čo najkomplexnejšiu národohospodársku politiku, na lepšie využitie systémového prístupu a opatrení zameraných na koordináciu ekonomiky predovšetkým vo vzťahu k zlepšovaniu podmienok na pôsobenie kľúčových faktorov výkonnosti národného hospodárstva. Rovnako aj k riešeniu otázok trvalo udržateľného ekonomického rastu, vrátane stabilizácie trhu práce a zvýšenia miery zamestnanosti. Ide o opatrenia, ktoré nebudú deformovať trh.
 
Vláda podčiarkuje nevyhnutnosť zabezpečenia jednoty ekonomického, sociálneho a environmentálneho rozvoja Slovenska. Preto treba intenzívnejšie uplatňovať ekonomické funkcie štátu v trhovom hospodárstve.
 
Vláda považuje za rozhodujúci predpoklad úspešného smerovania k spoločensko-hospodárskej prosperite pokračovanie v budovaní rovnovážneho trhového prostredia a rovnováhy medzi verejnými a súkromnými záujmami pri garantovaní sociálnej spravodlivosti.
 
 

Význam verejného sektora

Vláda vychádza z poznania, že Slovensko potrebuje kvalitný verejný sektor ako produkt verejnej politiky štátu, ktorý v rámci efektívneho hospodárenia s verejnými zdrojmi zabezpečí kvalitné a dobre fungujúce systémy vzdelávania, zdravotnej starostlivosti a sociálneho zabezpečenia. Iba dobre fungujúci a dostatočne efektívny verejný sektor dokáže účinne podporiť kvalitatívny rozvoj spoločnosti, sociálno-ekonomickú rovnováhu a životné istoty obyvateľstva.
 
Vláda bude podľa náročnosti a akútnosti problematiky neodkladne riešiť reformy systémov vzdelávania, zdravotnej starostlivosti a sociálneho zabezpečenia. Dôraz bude kladený na zvyšovanie ich efektívnosti a kvality pri rešpektovaní možností determinovaných dlhodobou udržateľnosťou verejných financií. Vychádzať pritom bude z lepšieho uspokojovania potrieb občanov, ako aj z potrieb formujúcej sa vedomostnej spoločnosti.
 
 

Úlohy verejnej správy

Významným nástrojom na dosiahnutie potrebných zmien, ktoré povedú k zásadnému zefektívneniu štátu vo všetkých jeho rozmeroch, bude modernizácia a zefektívnenie verejnej správy.
 
Globálnym cieľom činnosti vlády pri riadení verejnej správy je skvalitnenie činnosti subjektov verejnej správy a verejných služieb na podporu sociálno-ekonomického rastu SR a zvýšenie kvalitatívnych parametrov života občanov. Piliermi tohto cieľa budú ekonomizácia, informatizácia a personálny rozvoj vo všetkých štruktúrach verejnej správy.
 
Občana uspokojenie jeho životných potrieb musí byť stredobodom pozornosti organizovania výkonu verejnej správy. Zároveň je potrebné verejnú správu pre občana sprehľadniť a umožniť tak občanom podieľať sa primeranou formou na jej rozhodovaní a kontrole. Je dôležité, aby čo najviac svojich potrieb v kontakte s úradmi vyriešili na jednom kontaktnom mieste podľa zásady, aby „obiehali informácie, a nie občan“.
 
Naplnenie uvedených cieľov si vyžaduje systematicky skvalitňovať právny rámec verejnej správy. Jeho uplatňovanie v praxi by nemalo prinášať neprimeranú byrokratickú záťaž občanom a komplikovanie pracovných postupov v úradoch. Právny poriadok a represívne orgány musia zároveň podstatne razantnejšie potláčať negatívne javy dlhodobo pretrvávajúce v spoločenskom a hospodárskom živote.
 
Vláda postupne zavedie systém strategického plánovania a riadenia v štátnej správe a zaistí jeho previazanosť na systém financovania.
 
Vláda navrhne legislatívne opatrenia  k vytvoreniu novej štruktúry orgánov miestnej štátnej správy, ktorej dôležitým princípom bude integrácia pôsobnosti tzv. špecializovanej štátnej správy do jednotného štátneho úradu na čele s predstaviteľom vymenovaným vládou. Táto štruktúra zachová odborné a personálne riadenie a zodpovednosť odvetvových ústredných orgánov štátnej správy. Jednotný úrad štátnej správy sleduje zjednodušenie kontaktu občana so štátnou správou a zároveň zodpovedá záujmom transparentnosti, zodpovednosti za rozhodovacie procesy, efektívnosti vynakladania verejných prostriedkov a účinnosti kontroly. Občanovi i podnikateľovi sa tak umožní  vybaviť svoje záležitosti prostredníctvom jedného obslužného miesta. Vláda zároveň posúdi, v ktorých prípadoch sa integrácia v minulosti neosvedčila.
 
Základ ekonomizácie verejnej správybude postavený na skúmaní nákladovosti jednotlivých produktov, resp. činností verejnej správy. Táto analýza bude tiež východiskom pre racionalizáciu správy majetku štátu a jeho centralizáciu. Tieto opatrenia vlády a zníženie počtu riadiacich štruktúr v miestnej štátnej správe musia umožniť efektívnejšie riadenie a využiť uvoľnené personálne zdroje na posilnenie odborného výkonu tak, aby ekonomizácia verejnej správy neznamenala len zníženie stavu zamestnancov za účelom šetrenia verejných financií. Vláda  podporí odborné vzdelávanie zamestnancov orgánov verejnej moci, ale tiež zavedie také pravidlá prijímania zamestnancov, ktoré preveria odbornú spôsobilosť uchádzačov na kvalitatívne vyššej úrovni.V riadiacich procesoch vlády sa postupne uplatníjednotný systém riadenia ľudských zdrojov vo verejnej správe.
 
            Vláda je rozhodnutá výrazne zefektívniť štruktúru ústredných orgánov štátnej správy. Vláda vykoná dôkladnú analýzu nákladovosti rozhodovacej a riadiacej činnosti týchto orgánov, vrátane správy majetku štátu, v záujme zefektívnenia všetkých prebiehajúcich procesov. Následne vláda navrhne opatrenia smerujúce k zjednodušeniu štruktúry ústredných orgánov štátnej správy tak, aby sa prekonala súčasná roztrieštenosť, prípadne duplicita výkonu ústrednej štátnej správy.
 
V kontexte rozpracovanej „Koncepcie modernizácie územnej samosprávy“ vláda podporí vybudovanie siete „Spoločných obecných úradovní“ a ich vybavenie informačnými a komunikačnými technológiami. Tieto by mali vytvoriť základnú sieť na komunikáciu „občan – úrad“ na miestnej úrovni. Zároveň by prispeli k racionalizácii a k skvalitneniu činnosti miestnej samosprávy.
 
Vláda bude viesť permanentný dialóg so samosprávnymi orgánmi s cieľom nájsť cesty ku skvalitneniu výkonu verejnej správy, k čomu budú využité aj výsledky komplexného auditu verejnej správy. Niekoľkoročné skúsenosti s prenosom výkonu štátnej správy na samosprávu ukazujú na viaceré nedostatky existujúceho systému. Bez ohľadu na to, ktorý stupeň samosprávy alebo štátnej správy bude hodnotený, vedúcim kritériom bude kvalita služby občanom a podnikateľom, efektivita vynakladania verejných prostriedkov, odbornosť a transparentnosť výkonu verejnej správy. Vláda považuje za nevyhnutné aj zastúpenie predstaviteľov územnej samosprávy v jej poradných orgánoch.
 
Vláda bude zvyšovať štandard transparentnosti verejnej správy a verejnej využiteľnosti informácií, ktoré má verejná správa, napríklad rozširovaním funkčnosti verejne dostupných databáz, akými je Katastrálny portál, Obchodný register, Centrálny register zmlúv. Vláda bude intenzívne využívať portál otvorených informácií data.gov.sk, aby sa uľahčilo využívanie informácií verejnosťou. Vláda navrhne zmeny v zákone o slobodnom prístupe k informáciám tak, aby sa pri zachovaní súčasného štandardu práva na informácie odstránili nedostatky, ktoré bránia tak efektívnemu získavaniu požadovaných informácií ako aj efektívnej práci orgánov verejnej správy.
 
Chronické protiprávne konania nesmú zostať bez primeranej reakcie štátu. Vláda navrhne opatrenia, na základe ktorých niektoré dávky a iné plnenia od štátu nebudú poskytované osobám dopúšťajúcim sa protiprávnych konaní alebo budú poskytované alternatívnymi formami.
 
Vláda bude dôsledne presadzovať preventívne a represívne opatrenia v boji s korupciou, minimalizovať tak množstvo korupčných príležitostí a nastaviť účinný sankčný systém. Bude dbať, aby kvalita štátnych evidencií a činnosť kontrolných inštitúcií dôraznejšie zabezpečovala zlepšovanie korektného podnikateľského prostredia a zároveň vytvárala podmienky na zvýšenie finančných príjmov verejných rozpočtov.
 
Vláda navrhne legislatívne opatrenia, ktorými  zvýši výpovednú hodnotu majetkových priznaní verejných funkcionárov.
 
Vláda bude dbať, aby príslušné orgány dôraznejšie odstraňovali stále pretrvávajúce nedostatky a vážne negatívne javy v procesoch verejného obstarávania na všetkých úrovniach verejnej správy. Na tento účel sa plošne uplatní elektronické verejné obstarávanie, ktoré bude postupne centralizované, s cieľom zabrániť obchádzaniu súťaží a ich manipulácii. Súčasne vláda navrhne také zmeny vo verejnom obstarávaní, aby bol tento proces na jednej strane transparentný a zjednodušený, na druhej strane však dostatočne pružný.
 

Vláda prehodnotí právnu, vecnú a finančnú stránku všetkých neprehľadných zmluvných vzťahov uzavretých v minulosti s cieľom zefektívnenia činnosti orgánov verejnej moci. Vláda prijme systémové riešenie uplatňovania náhrady škody spôsobenej pri výkone verejnej moci. V konaniach o žalobách o náhradu škody majú súdy nejednotný prístup, o čom svedčia protichodné súdne rozhodnutia a nepredvídateľné kritériá na určenie výšky nemajetkovej ujmy. 

Vláda vytvorí podmienky na zefektívnenie vymáhania pohľadávok štátu s cieľom ich jednotného a centrálneho vymáhania. Vláda rovnako zavedie centrálnu správu nehnuteľného majetku štátu, v záujme zefektívnenia jeho užívania, odstránenia existujúcich duplicít a hospodárnosti budúcich investícií a údržby. Vláda navrhne vytvorenie nezávislého Centrálneho stavebného dozoru, ktorý bude dohliadať nad kvalitou stavieb realizovaných pre verejný sektor. Najdôležitejšie informácie o nehnuteľnom majetku štátu alebo v užívaní štátu budú prehľadne sprístupnené verejnosti.

Elektronizácia verejnej správy

Strategickým cieľom vlády je v plnom rozsahu vybudovaťe-government, čo predstavuje komplexnú a efektívnu digitalizáciu administratívnych, správnych, rozhodovacích a riadiacich procesov, ako aj normotvorby v rámci všetkých odvetví a foriem správy.
 
Vláda využije elektronizáciu a možnosti informačných a komunikačných technológií pre zásadné zlepšenie úrovne služieb verejnej správy. Prijme opatrenia pre zjednodušenie a zrýchlenie komunikácie občana so štátnou správou a samosprávou zvýšením automatizácie komunikácie s využitím moderných informačných a komunikačných prostriedkov. Zrýchli vybavovanie úradných záležitostí  a zníži administratívne zaťaženie občanov a podnikateľov vytvorením elektronických služieb, vrátane vybudovania siete integrovaných obslužných miest.
 
Pri realizácii projektov informatizácie spoločnosti bude vláda dôsledne dodržiavať princípy na verejnosť orientovaných služieb v zmysle Národnej koncepcie informatizácie verejnej správy tak, aby sa minimalizovalo množstvo návštev na úradoch s koncentráciou úkonov na jednom mieste.
 
Kríza vyvolaná v daňovom informačnom systéme musí byť operatívne, ale aj koncepčne vyriešená. Vláda stabilizuje situáciu tak, aby nebol ohrozený chod štátu, navrhne a zrealizuje riešenie, ktoré zabezpečí trvalé a udržateľné informačné a komunikačné technológie, ktoré neslúžia len zamestnancom finančnej správy, ale aj všetkým občanom.

Spravodlivosť

Vláda istôt pre občanov si je vedomá, že ďalší rozvoj spoločnosti nie je možný bez pružnej tvorby práva reagujúceho na zmeny. Právny systém musí nielen reagovať, ale aj predvídať vývoj spoločnosti, jej záujmy a potreby. Musí si však zachovať potrebnú stabilitu a  zabezpečiť tak optimálnu mieru právnej istoty, nakoľko každá zmena právneho predpisu zasahuje do každodenného života jednotlivcov i celej spoločnosti.
 
Vláda posilní prepojenie prognózovania ekonomického, sociálneho, enviromentálneho a vedecko-technického rozvoja s rozhodovaním o opatreniach prijatých na realizáciu zásadných otázok hospodárskej, sociálnej, vnútornej a zahraničnej politiky a s tvorbou ucelenej predstavy o objektívnych potrebách zmien v právnom poriadku. Podporí prijatie takých opatrení, ktoré obnovia dôveru v právo, vytvoria predpoklady pre kvalitný a stabilný právny systém. Ako predpoklad pre skvalitnenie rozhodovacej činnosti súdov a ostatných orgánov verejnej moci, zabezpečenie účinnej ochrany základných práv a slobôd, zvýšenie vymožiteľnosti práva,  odstránenia prieťahov v konaniach  a  zabezpečenie rozvoja a prosperity štátu a spoločnosti.
 
Dôležitým zmenám bude predchádzať rovnocenný dialóg so zainteresovanými stranami, sociálnymi partnermi a odbornou i širokou verejnosťou, vrátane účasti zástupcov sociálnych partnerov na činnosti Legislatívnej rady vlády.
 
Vláda v snahe zabrániť zneužívaniu skrátených foriem legislatívnych konaní príjme prísnejšie legislatívne pravidlá tvorby právnych predpisov.

Súdnictvo

Vláda vypracuje novú koncepciu stabilizácie a modernizácie súdnictva, ktorá bude základom pre novú právnu úpravu. Zároveň prehodnotí zásahy do justičného systému uskutočnené v rokoch 2010 – 2011 tak, aby  všetky zákony týkajúce sa justície plne korešpondovali s Ústavou Slovenskej republiky a odporúčaniami medzinárodných inštitúcií.
 
Pri tvorbe zásadných zmien v súdnictve vláda bude uskutočňovať odbornú diskusiu a konzultácie so zainteresovanými subjektmi, stavovskými organizáciami sudcov a so zástupcami vedeckej a akademickej obce.
 
Vláda vytvorí právne, organizačné, personálne a materiálno-technické predpoklady na:

 • obnovenie dôvery v súdnictvo a zabezpečenie informovania verejnosti o celkovej činnosti súdov,
 • zabezpečenie práva pre každého na nezávislý a nestranný súd,
 • zvýšenie vymožiteľnosti práva,
 • stabilizáciu súdnictva – inštitucionálnu i personálnu,
 • zabezpečenie riadnej funkčnosti súdnictva,
 • zabezpečenie plynulosti a dôstojnosti súdneho konania a na eliminovanie prieťahov v súdnych konaniach.
V záujme efektívneho súdnictva vláda bude prijímať systémové opatrenia na posilňovanie práva občanov na včasné súdne rozhodnutia, a to najmä v podobe podstatnej revízie Občianskeho súdneho poriadku.
 
Zintenzívnia sa práce na elektronizácii súdov v záujme komfortu účastníkov súdneho konania. Rezort spravodlivosti starostlivo pristúpi k projektu elektronického doručovania súdnych rozhodnutí do povinných dátových schránok tak, aby sa obmedzili možnosti obštrukcií a zároveň boli primerane chránené procesné práva všetkých účastníkov konania.
 
Vláda stabilizuje činnosť Centra právnej pomoci.
 
Vláda posilní predpoklady pre nezávislosť sudcov pri ich rozhodovacej činnosti. A to jednak nezávislosť od ostatných zložiek štátnej moci, ale aj nezávislosť od orgánov riadenia a správy súdov. Svoje nenahraditeľné miesto v činnosti justície musí mať aj vyvodzovanie zodpovednosti v prípadoch morálneho a odborného zlyhania. V oblasti ochrany nezávislosti sudcov pri rozhodovacej činnosti ako aj v oblasti zákonnej regulácie vyvodzovania zodpovednosti za zlyhanie sudcov bude vláda vychádzať z odporúčaní medzinárodných inštitúcii (Benátska komisia, Medzinárodná asociácia sudcov), najlepších praktík v zahraničí a tiež z dialógu s domácimi sudcovskými organizáciami.
 
Vláda sa bude cielenými úpravami v oblasti trestnej politiky usilovať o to, aby bolo možné účinne a rýchlo postihovať trestné činy, aby sa zvyšovala autorita súdov a obmedzovali sa obštrukcie zo strany obvinených. Úprave trestných sadzieb bude predchádzať dôsledné štatistické analyzovanie udelených trestov a vývoja trestnej činnosti. V rámci analyzovania možností zlepšenia situácie v oblasti väzenstva sa rezort spravodlivosti osobitne zameria na otázku možností ukladania alternatívnych trestov.
 
Vláda za dôležité považuje tvoriť takú legislatívu, v ktorej bude vytvárať priaznivejšie podmienky pre slobodné a bezpečné podnikanie, odstraňovať administratívne bariéry v podnikaní a bude chrániť spotrebiteľa.
 
V oblasti ochrany rodiny vláda nanovo definuje priestor na intervencie štátu.
 
Na zabezpečenie priorít vláda vytvorí predpoklady pre kvalitný výkon súdnictva, a okrem doteraz uvedených opatrení:
 • prijme opatrenia, ktoré prispejú k zvýšeniu informovanosti verejnosti o činnosti súdov,
 • v rozsahu ekonomických možností zlepší priestorové podmienky na výkon súdnictva na súdoch, kde sú výrazne poddimenzované,
 • prehodnotí doterajší systém hodnotenia sudcov tak, aby objektívne odrážal výkonnosť sudcov a kvalitu ich rozhodovacej činnosti s cieľom vytvoriť sudcovský zbor na vysokej odbornej úrovni,
 • prijme protikorupčné opatrenia,  najmä zriadi trvalú telefónnu linku, na ktorú bude možné oznámiť korupčné správanie sudcov a zamestnancov súdov, prijme legislatívne opatrenia na vyhodnocovanie oznámení o korupčnom správaní, na podávanie  trestných oznámení, podnetov na začatie disciplinárneho konania a navrhovanie ďalších potrebných opatrení,
 • obnoví inštitút justičných čakateľov, sprísni pravidlá čakateľskej praxe a prijme účinné opatrenia na riadnu odbornú prípravu na výkon funkcie sudcu,
 • posúdi opatrenia na personálnu stabilizáciu administratívneho aparátu súdov,
 • analyzuje a vykoná opatrenia na účely úpravy riadneho výkonu záložného práva a dobrovoľných dražieb a znemožnenia ich zneužitia,
 • zvýši transparentnosť vlastníckych vzťahov k nehnuteľnostiam v Slovenskej republike verejne dostupnými službami aj v záujme ochrany vlastníkov nehnuteľností,
 • posilní postavenie poškodeného v trestnom konaní,
 • bude pokračovať v zabezpečovaní dôslednej harmonizácie a úprave noriem trestného práva s právnymi aktmi EÚ a v zmysle platných medzinárodných záväzkov SR,
 • posúdi efektivitu platnej právnej úpravy Trestného zákona a Trestného poriadku, navrhne riešenia na odstránenie pretrvávajúcich aplikačných nedostatkov,
 • sústredí väčšiu pozornosť na otázky kriminológie a prevencie páchania trestnej činnosti.

Prokuratúra

Vláda prehodnotí legislatívne zásahy do postavenia a pôsobnosti prokuratúry uskutočnené v roku 2011, ktoré umožňujú priame i nepriame zásahy výkonnej moci do činnosti generálneho prokurátora a ostatných prokurátorov.  Prijaté legislatívne opatrenia budú garantovať nezávislosť prokuratúry Slovenskej republiky. V zmysle odporúčaní a záverov prijatých Európskou komisiou na presadzovanie demokracie pomocou práva, Benátskou komisiou v Správe o európskych normách týkajúcich sa nezávislosti justičného systému posilní funkčnú autonómiu generálneho prokurátora.
 
Vláda bude podporovať prijatie takej legislatívnej zmeny, ktorá:
 
 • ustanoví a bude garantovať nezávislé postavenie prokuratúry v systéme štátnych orgánov,
 • bude garantovať funkčnú autonómiu generálneho prokurátora pri výkone prokurátorských oprávnení,
 • modernizuje právnu úpravu prokurátorskej samosprávy, ktorú v zmysle záverov Benátskej komisie postupne spojí s výkonom verejnej kontroly prokuratúry,
 • bude garantovať vymenovanie do funkcie prokurátora na časovo neobmedzené  obdobie a ustanoví spôsoby a dôvody zániku funkcie prokurátora,
 • bude garantovať právo prokurátorov na všetkých stupňoch prokuratúry vykonávať svoje právomoci nezávisle  od iných štátnych orgánov.
Vláda vytvorí právne, organizačné, personálne a materiálno-technické predpoklady na:
 
 • obnovenie dôvery v prokuratúru a zabezpečenie informovania verejnosti o celkovej činnosti prokuratúry,
 • zvýšenie efektívnosti činnosti prokuratúry a zabezpečenie účinnejšej ochrany práv a zákonom chránených záujmov fyzických osôb, právnických osôb a štátu,
 • zabezpečenie plynulosti a dôstojnosti  trestného konania a eliminovanie prieťahov v trestnom konaní,
 • zvýšenie vymožiteľnosti práva,
 • rozšírenie oprávnení prokuratúry zameraných na ochranu majetkových a iných práv štátu.
Na zabezpečenie uvedených priorít vláda vytvorí podmienky pre kvalitný výkon prokurátorských činností, a to predovšetkým:
 
 • prijme opatrenia, ktoré prispejú k zvýšeniu informovanosti verejnosti o činnosti prokuratúry,
 • prijme protikorupčné opatrenia,  najmä zriadi trvalú telefónnu linku, na ktorú bude možné oznámiť korupčné správanie prokurátorov a  zamestnancov prokuratúry a prijme legislatívne opatrenia na vyhodnocovanie oznámení o korupčnom správaní, na podávanie  trestných oznámení, podnetov na začatie disciplinárneho konania a navrhovanie ďalších potrebných opatrení,
 • ponechá inštitút právnych čakateľov prokuratúry, sprísni pravidlá ich prípravnej praxe a prijme účinné opatrenia na riadnu odbornú prípravu na výkon funkcie prokurátora,
 • navrhne, aby generálny prokurátor bol oprávnený podať na súd sťažnosť pre porušenie zákona  proti právoplatnému rozhodnutiu súdu vydanému v trestnom konaní, ktorým bol porušený zákon alebo ktoré bolo urobené na podklade chybného postupu konania.

Vnútorný poriadok a bezpečnosť

Každý demokratický a právny štát chráni vnútorný poriadok a bezpečnosť ako dôležité atribúty budovania usporiadanej spoločnosti, v ktorej sa nezákonnosť nahrádza dodržiavaním zákona a kde sú chránené životy, zdravie, majetok, práva a slobody občanov. Vláda považuje za prvoradé presviedčať svojimi činmi obyvateľov Slovenska o schopnosti štátu budovať stabilnú a usporiadanú spoločnosť. Bude viesť policajtov k tomu, aby výkon činnosti uskutočňovali ako službu verejnosti na jednej strane a nekompromisný postup voči porušovateľom zákona na strane druhej.
 
Vláda urobí maximum pre bezpečnosť a ochranu obyvateľov a ich rodín, pokojný život v obciach a mestách, pričom nadviaže na pozitívne výsledky z rokov 2006 až 2010. Bude klásť dôraz na znižovanie všetkých druhov kriminality a zvyšovanie jej objasnenosti. Vzrastie počet policajtov v základných útvaroch, lebo sa ukazuje, že vyšší počet policajtov na uliciach prispieva k zníženiu kriminality a nehodovosti na cestách. V tejto súvislosti vláda posilní najmä útvary dopravnej a poriadkovej polície, ako aj rady vyšetrovateľov. Podporí prevenciu kriminality ako dôležitú súčasť ochrany života, zdravia a majetku osôb najmä prostredníctvom financovania účinných projektov ako súčasť dotačnej politiky.
 
Vláda bude uskutočňovať opatrenia v záujme posilnenia boja proti korupcii a závažnej ekonomickej kriminalite, najmä daňovým podvodom, a to  predovšetkým zefektívnením práce špecializovaných útvarov Policajného zboru. Súčasne navrhne nové legislatívne opatrenia a zabezpečí technické nástroje, ktoré významne pomôžu pri odhaľovaní a objasňovaní tejto mimoriadne spoločensky nebezpečnej trestnej činnosti. Posilní ochranu oznamovateľov korupčného správania, a to aj prijatím nových legislatívnych opatrení.    
 
Vláda bude aj naďalej nekompromisne bojovať proti akýmkoľvek prejavom extrémizmu, rasizmu, neznášanlivosti, xenofóbie, antisemitizmu a agresívneho nacionalizmu. Zameria sa najmä na systematické vzdelávanie príslušných profesijných skupín, ktoré majú pri výkone svojho povolania vplyv na predchádzanie extrémizmu a  rasovo motivovanej trestnej činnosti, zvyšovanie právneho vedomia a informovanie verejnosti a implementáciu záväzkov vyplývajúcich z medzinárodných dohovorov v oblasti boja proti extrémizmu a rasovo motivovanej trestnej činnosti. 
 
Vláda zvýši úsilie v boji s nebezpečným fenoménom, ktorým je počítačová kriminalita a zneužívanie internetu. Efektívnymi a modernými metódami tak bude prispievať k zvyšovaniu úrovne kybernetickej bezpečnosti v Európskej únii.
 
Vláda sa zaväzuje v oblasti cestnej premávky pokračovať v nastúpenom trende a naďalej zavádzať opatrenia na  znižovanie počtu obetí, zranených a dopravných nehôd na cestách, ochranu všetkých slušných vodičov a razantné zasahovanie proti cestným pirátom. Zameria sa aj na plynulosť cestnej premávky, ktorá je základným predpokladom bezpečnosti a zníženia nehodovosti na cestách.
 
Vláda presadí stabilizáciu sociálneho systému policajtov a príslušníkov ostatných ozbrojených zložiek tak, aby boli dlhodobo ich pevnou oporou s cieľom posilniť spoločenskú prestíž tohto povolania. Naďalej bude vytvárať podmienky pre poskytovanie duchovnej služby v ozbrojených zložkách SR.
 
Vláda zabezpečí zvýšenie úrovne odbornej prípravy príslušníkov Policajného zboru cestou aplikácie najnovších vedeckých poznatkov a bude podporovať spojenie vedeckého výskumu s bezpečnostnou praxou pri maximálnom využití programov Európskej únie.
 
Vláda bude pokračovať v modernizácii bezpečnostných zborov, najmä v obmene techniky a výstroje a v rekonštrukcii objektov Policajného zboru a Hasičského a záchranného zboru, v maximálnej možnej miere s využitím zdrojov Európskej únie. Vláda SR bude pri inovačných a modernizačných programoch bezpečnostných zborov vyhľadávať spoluprácu so slovenskými výskumnými, vývojovými a výrobnými organizáciami v relevantných odvetviach.
 
Vláda bude pokračovať v uskutočňovaní všetkých opatrení potrebných pre náležitú ochranu slovenských úsekov vonkajšej hranice Európskej únie, v záujme ochrany verejného poriadku a vnútornej bezpečnosti Slovenskej republiky i v duchu zodpovednosti voči spoločným cieľom Európskej únie. Bude sa aktívne podieľať na rozvoji politík Európskej únie zameranom na zvýšenie úrovne ochrany vonkajšej hranice pri súčasnom uľahčení legitímnych ciest občanov tretích štátov. Vo vízovej politike bude prioritou vlády redukcia rozsahu vízovej povinnosti pre občanov Slovenskej republiky, zachovanie a dosiahnutie recipročných podmienok vo vízových vzťahoch s tretími štátmi.
 
Vláda navrhne právnu úpravu zjednocujúcu právne i organizačne všetky prvky krízového manažmentu, vrátane civilnej ochrany a hospodárskej mobilizácie. Prijme opatrenia s cieľom dobudovať funkčný Integrovaný záchranný systém na úroveň zodpovedajúcu súčasným európskym štandardom.
 
Vláda masívnejšie podporí spoluprácu s dobrovoľnými hasičskými zbormi, aby bol využitý potenciál tisícov ich členov, ktorí sú okamžite pripravení pomáhať pri ochrane života, zdravia a majetku.
 
Vláda prijme opatrenia na zvýšenie akcieschopnosti príslušníkov Horskej záchrannej služby pri záchrane a pátraní v horských oblastiach, vytvorenie podmienok na zlepšenie výkonu záchrannej činnosti v horskom prostredí s dôrazom na bezpečnosť záchranárov ako aj postihnutých. Vláda sa zameria aj na vytvorenie podmienok výkonu kontrolnej a preventívnej činnosti v horských oblastiach s cieľom zabezpečiť zníženie úrazovosti a skvalitnenie záchrany v horských oblastiach a na lyžiarskych tratiach.
 
  Vláda pripraví zmeny vo fungovaní a organizácii spravodajských služieb  s cieľom predchádzať únikom utajovaných materiálov a zabezpečiť rast dôveryhodnosti tajných služieb. Vláda navrhne zlúčenie vojenských spravodajských služieb a efektívnejšie mechanizmy kontroly spravodajských služieb a ostatných zložiek pracujúcich spravodajskými metódami.
 
 

Ozbrojené sily

Vláda istôt pre občanov pristupuje k obrane štátu ako k jednej zo základných a nezastupiteľných funkcií štátu. Presadí komplexný prístup pri dobudovaní integrovaného bezpečnostného systému štátu a zefektívni fungovanie systému obrany. Zároveň bude dôsledne klásť dôraz na hospodárnosť a transparentnosť pri využívaní zdrojov. Na zefektívnenie činnosti rezortu obrany vykoná racionalizáciu všetkých jeho organizačných štruktúr. V procese obstarávania využije spoločné projekty vyzbrojovania s ostatnými bezpečnostnými zložkami, ako aj so zahraničnými partnermi.Takto získané finančné prostriedky prednostne využije na rozvoj Ozbrojených síl Slovenskej republiky.
 
Vláda prehodnotí stav úrovne slovenských ozbrojených síl, ich modernizáciu a ďalší rozvoj, aby boli schopné:
 
 • zabezpečiť obranu územia a obyvateľstva SR pred vojenským i nevojenským ohrozením,
 • zabezpečiť účasť Slovenskej republiky na medzinárodných operáciách pod vedením NATO, EÚ a OSN.
Zároveň vláda posilní účasť ozbrojených síl pri živelných pohromách a iných udalostiach.
 
Vláda zachová kontinuitu plnenia spojeneckých a ďalších medzinárodných záväzkov. Bude prispievať do posilňovania obranného potenciálu NATO, ktoré považuje za hlavného garanta zaručenia obrany SR a bezpečnosti jej občanov. Bude pokračovať v aktívnej účasti na tvorbe a realizácii Spoločnej bezpečnostnej a obrannej politiky EÚ. Podporí efektívnu účasť SR v mnohonárodných projektoch budovania vojenských spôsobilostí.
 
Ani v zložitých podmienkach konsolidácie verejných financií nie je možné ďalšie zhoršovanie úrovne pripravenosti a bojaschopnosti ozbrojených síl. Do konca roku 2012 bude pripravený rozvojový plán rezortu obrany vrátane Ozbrojených síl SR s výhľadom do roku 2024, ktorý umožní rozvojspôsobilostí ozbrojených síl potrebných na zvládnutie budúcich možných hrozieba plnenie spojeneckých a ostatných medzinárodných záväzkov SR. Vláda na prekonanie dlhodobých deficitov v rozvoji ozbrojených síl v nadväznosti na vývoj verejných financií podporí viacročnú stabilitu obranných výdavkov.
 
Vláda pripraví plán pôsobenia OS SR v operácii ISAF do roku 2014 s výhľadom po roku 2014. Pri uplatnení komplexného prístupu pripraví nový rámec vysielania ozbrojených síl do operácií a misií medzinárodného krízového manažmentu. Vytvorí podmienky pre stabilizáciu najkvalitnejších profesionálnych vojakov. Upraví možnosti prípravy a použitia aktívnych záloh pri plnení úloh ozbrojených síl v stave bezpečnosti.
 
Vláda vytvorí podmienky pre uskutočnenie reformy vojenského spravodajstva zameranej na podporu rozhodovania na všetkých úrovniach riadenia obrany štátu a zlepšenie kontroly jeho činnosti.
 
Na dosiahnutie vyššej účinnosti pomoci orgánom verejnej moci pri ochrane životov a majetku občanov a štátu v krízových situáciách na území SR zintenzívni spoločnú prípravu prvkov krízového velenia ozbrojených síl s krízovými štábmi a záchrannými zložkami.
 
Vláda bude pokračovať v udržiavaní a ochrane potrebnej obrannej infraštruktúry, zefektívni činnosť subjektov obranného priemyslu vo vlastníctve štátu. Bude podporovať uplatnenie produktov bezpečnostného a obranného priemyslu SR v zahraničí vrátane jeho zapájania do mnohonárodných projektov.
 
Vláda vytvorí podmienky na širší spoločenský a politický dialóg s cieľom dosahovania konsenzu v zásadných a dlhodobých otázkach zaručovania obrany SR. Bude usilovať o udržanie vysokej úrovne dôvery občanov ozbrojeným silám zodpovedným plnením úloh rezortom obrany a realizáciou verejných odpočtov dosahovaných výsledkov.
 

Štátna štatistika
 

Vláda považuje potrebu spoľahlivej a dôveryhodnej štátnej  štatistiky ako podkladu pre tvorbu, realizáciu a aktualizáciu programov štátneho i  súkromného sektora v národnom a medzinárodnom kontexte, ako aj pre fyzické a právnické osoby. Podporí kroky k posilneniu spoľahlivosti, objektívnosti, nestrannosti a odbornej nezávislosti štátnej štatistiky a Štatistického úradu SR.
 
Vláda sa pripojí k záväzku vlád členských krajín EÚ zabezpečiť kvalitu štatistík a dôveru v štatistiku v súlade s Oznámením Komisie Európskemu Parlamentu a Rade „Snaha o spoľahlivé riadenie kvality európskej štatistiky“.
7617