Úplná žiadosť

obsahuje:
 
1.    žiadosť o poskytnutie dotácie (formulár elektronickej registrácie),
2.    popis projektu (formulár elektronickej registrácie),
3.    štruktúrovaný rozpočet projektu (formulár elektronickej registrácie), NOVÉ!
4.    doklad preukazujúci právnu subjektivitu žiadateľa, ak je žiadateľom právnická osoba, s výnimkou žiadateľa podľa § 3 ods. 1 písm. a), b), h) a i)  zákona - samostatná príloha,
•    a potvrdenie z príslušného registra alebo od zriaďovateľa nie staršie ako tri  mesiace podľa § 6 ods. 2 písm. c) zákona - samostatná príloha, NOVÉ!
5.    doklad preukazujúci oprávnenie prevádzkovať živnosť  alebo iný doklad preukazujúci oprávnenie podnikať, ak je žiadateľom fyzická osoba podľa § 3 ods. 1 písm. m) zákona - samostatná príloha,
•    a potvrdenie z príslušného registra nie staršie ako tri mesiace podľa § 6 ods. 2 písm. c) zákona- samostatná príloha, NOVÉ!
6.    výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace ku dňu podania žiadosti, ak je žiadateľom fyzická osoba - samostatná príloha,
7.    doklad identifikujúci štatutárneho zástupcu žiadateľa, ak ide o  právnickú osobu (napr.: menovací dekrét, zápisnica z valného zhromaždenia a pod. - kópia) - samostatná príloha,

Poznámka k bodom 4 - 7 : dokladom o právnej subjektivite sa rozumie:
•    fyzická osoba – jednotlivec, ktorá je občanom Slovenskej republiky, má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a dovŕšila vek 18 rokov – výpis z registra trestov, nie starší ako tri mesiace,
•    fyzická osoba alebo právnická osoba oprávnená na podnikanie – aktuálny výpis  a potvrdenie zo živnostenského registra (predkladajú živnostníci) alebo z obchodného registra (predkladajú obchodné spoločnosti) nie staršie ako tri mesiace,
•    rozpočtová organizácia alebo príspevková organizácia, ktorej zriaďovateľom je vyšší územný celok alebo obec – zriaďovacia listina, potvrdenie od zriaďovateľa preukazujúce  právnu subjektivitu  organizácie nie staršie ako tri mesiace a potvrdenie o tom, že osoba uvedená v žiadosti ako štatutár je oprávnená konať za žiadateľa,
•    občianske združenie – stanovy, potvrdenie z príslušného registra preukazujúce právnu subjektivitu nie staršie ako tri mesiace a potvrdenie o tom, že osoba uvedená v žiadosti ako štatutár je oprávnená konať za žiadateľa napr. zápisnica o zvolení štatutára, poverenie štatutára a pod.,
•    nadácia – nadačná listina, potvrdenie z príslušného registra preukazujúce právnu subjektivitu nie staršie ako tri mesiace a potvrdenie o tom, že osoba uvedená v žiadosti ako štatutár je oprávnená konať za žiadateľa,
•    záujmové združenie právnických osôb – stanovy, potvrdenie z príslušného registra preukazujúce právnu subjektivitu nie staršie ako tri mesiace a potvrdenie o tom, že osoba uvedená v žiadosti ako štatutár je oprávnená konať za žiadateľa,
•    nezisková organizácia – výpis z registra neziskových organizácií, potvrdenie z príslušného registra preukazujúce právnu subjektivitu nie staršie ako tri mesiace a potvrdenie o tom, že osoba uvedená v žiadosti ako štatutár je oprávnená konať za žiadateľa,
•    neinvestičný fond – výpis z registra neinvestičných fondov, potvrdenie z príslušného registra preukazujúce právnu subjektivitu nie staršie ako tri mesiace a potvrdenie o tom, že osoba uvedená v žiadosti ako štatutár je oprávnená konať za žiadateľa,
•    registrovaná cirkev alebo náboženská spoločnosť –  potvrdenie o tom, že osoba uvedená v žiadosti ako štatutár je oprávnená konať za žiadateľa,
•    právnická osoba zriadená osobitným zákonom (napr. vysoká škola) – potvrdenie o tom, že osoba uvedená v žiadosti ako štatutár je oprávnená konať za žiadateľa,
•    medzinárodná organizácia registrovaná na území Slovenskej republiky - stanovy (štatút) organizácie, potvrdenie z príslušného registra preukazujúce právnu subjektivitu nie staršie ako tri mesiace a potvrdenie o tom, že osoba uvedená v žiadosti ako štatutár je oprávnená konať za žiadateľa,
•    obec a vyšší územný celok - potvrdenie o tom, že osoba uvedená v žiadosti ako štatutár je oprávnená konať za žiadateľa

8.    doklad o pridelení IČO (vydáva Štatistický úrad) - kópia; táto povinnosť sa nevzťahuje na žiadateľa podľa § 3 ods. 1 písm. l) zákona (t.j. fyzická  osoba) - samostatná príloha, NOVÉ!
9.    doklad o zriadení bežného účtu žiadateľa v banke alebo pobočke zahraničnej banky, na ktorý sa má dotácia poskytnúť (t. j. kópia zmluvy o zriadení účtu alebo potvrdenie banky o vedení účtu, ktorého názov musí byť v súlade s názvom žiadateľa; výpis z účtu nie je dostačujúcim dokladom). Doklad predkladajú aj obce a organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti vyšších územných celkov. Zriadenie samostatného účtu  nie je podmienkou - samostatná príloha,
10.    potvrdenie príslušného konkurzného súdu nie staršie ako tri mesiace o tom, že žiadateľ nie je ku dňu predloženia žiadosti v konkurze alebo v reštrukturalizácii alebo že na neho nebol zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku - samostatná príloha,
11.    potvrdenie miestne príslušného daňového úradu nie staršie ako tri mesiace o tom, že správca dane neeviduje voči žiadateľovi daňové nedoplatky - samostatná príloha,
12.    potvrdenie o tom, že žiadateľ nemá evidované nedoplatky na poistnom na sociálne poistenie a na príspevkoch na starobné dôchodkové sporenie po lehote splatnosti nie staršie ako tri mesiace - samostatná príloha,
13.    potvrdenie o tom, že žiadateľ nemá evidované nedoplatky na poistnom na povinné verejné zdravotné poistenie po lehote splatnosti nie staršie ako tri mesiace. Je potrebné doložiť potvrdenia zo všetkých zdravotných poisťovní  - samostatná príloha,

Poznámka k bodom 10 – 13: k žiadosti je potrebné doložiť originály alebo úradne osvedčené kópie potvrdení.

14.    čestné vyhlásenie žiadateľa o tom, že má na financovanie projektu, na ktorý požaduje dotáciu, zabezpečené krytie výdavkov z vlastných zdrojov alebo iných zdrojov najmenej vo výške 5 % z celkového rozpočtu projektu,
15.    čestné vyhlásenie žiadateľa o tom, že voči nemu nie je vedený výkon rozhodnutia,
16.    čestné vyhlásenie žiadateľa o tom, že má vysporiadané finančné vzťahy so štátnym rozpočtom,
17.    čestné vyhlásenie žiadateľa o tom, že neporušil zákaz nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania podľa osobitného predpisu,
18.    čestné vyhlásenie žiadateľa o tom, že poskytuje/poskytne súčinnosť v štátnom štatistickom zisťovaní v oblasti kultúry národnostných menšín podľa osobitného predpisu,
19.    čestné vyhlásenie žiadateľa o tom, že má vysporiadané finančné vzťahy s rozpočtami obcí; táto povinnosť sa nevzťahuje na žiadateľa, ktorým je obec alebo vyšší územný celok,
20.    čestné vyhlásenie žiadateľa o tom, že mu na rovnaký projekt nebola v minulosti poskytnutá dotácia od úradu vlády (táto povinnosť sa nevzťahuje na projekty, ktoré sa realizujú vo viacerých na seba nadväzujúcich obdobiach),
21.    čestné vyhlásenie žiadateľa o tom, že  dotáciu na tento projekt nežiada  aj od iného subjektu alebo mu na tento projekt nebola od iného subjektu dotácia poskytnutá; (ak žiadateľ žiada na tento projekt dotáciu aj od iného subjektu alebo mu bola na tento projekt dotácia poskytnutá od iného subjektu, uvedie názov a sídlo tohto subjektu a výšku poskytnutej dotácie),

Poznámka k bodom 14 – 21: čestné vyhlásenia sú jedným z dokumentov elektronickej registrácie.

22.    prehľad o poskytnutých finančných prostriedkoch za posledné tri roky (formulár elektronickej registrácie),
23.    ostatné doplňujúce náležitosti potrebné na posúdenie žiadosti podľa jednotlivých podprogramov:
1.1 živá kultúra 
-   komplexný realizačný plán projektu (formulár elektronickej registrácie),
1.2 periodická tlač
-   doplňujúce údaje a technické parametre periodickej tlače (formulár elektronickej  registrácie),
-   ukážka dvoch periodík z predchádzajúceho ročníka - samostatná príloha,
-   adresár odberateľov pri nepredajných periodikách - samostatná príloha,
-   pri nových projektoch podpísaný odborný posudok od odborníka pôsobiaceho v oblasti posudzovaného projektu, nie starší ako tri mesiace, a návrh vzorového vydania novovznikajúceho periodika v zmysle uvedených technických parametrov - samostatná príloha,
1.3 neperiodická tlač
-   doplňujúce údaje a technické parametre neperiodickej tlače (formulár elektronickej  registrácie),
-    ďalšie povinné náležitosti:
 a) v prípade kníh:
-     ukážka rukopisu v rozsahu najmenej desiatich strán, ak ide o prózu, alebo v rozsahu piatich básní, ak ide o poéziu, a ukážka v rozsahu dvoch až troch ilustrácií alebo fotografií vo formáte 9 x 13 cm alebo iné ukážky obrazovej časti publikácie - samostatná príloha,
-  stručný obsah publikácie v rozsahu najviac jednej strany - samostatná príloha,
-  odborný posudok od odborníka pôsobiaceho v oblasti posudzovaného projektu, nie starší ako tri mesiace - samostatná príloha,
-  platná autorská zmluva uzatvorená medzi autorom a žiadateľom, ak žiadateľom nie je autor - samostatná príloha,
-  recenzia pri reedíciách a prekladoch, alebo iné odborné odporúčania a jeden výtlačok,  alebo jeho fotokópia z predchádzajúcej edície - samostatná príloha,
 b) pri CD nosičoch:
-   demonahrávka elektronického nosiča v bežnom formáte – CD nosič - samostatná príloha,
 c) pri web stránkach
-   návrh novovznikajúcej webovej stránky alebo rozvojový plán už existujúcej webovej stránky - samostatná príloha,
1.4 kultúrna politika
- komplexný realizačný plán projektu (formulár elektronickej registrácie).

Kontrolný list povinných náležitostí žiadosti a kontrolný list ostatných doplňujúcich náležitostí žiadosti (formuláre elektronickej registrácie) majú len informatívny charakter. 314