Upozornenie na povinnosť uviesť link na verejné obstarávanie v CRZ

01.04.2022
1.4.2022 je účinné nariadenie Vlády SR, ktoré nariaďuje uviesť link na verejné obstarávanie pri zverejňovaní nových zmlúv v Centrálnom registri zmlúv.

V tento deň nadobúda účinnosť nariadenie vlády SR č. 48/2022 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády SR č. 498/2011 Z. z, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o zverejňovaní zmlúv v Centrálnom registri zmlúv a náležitosti informácie o uzatvorení zmluvy. Ku zmluve je potrebné uviesť priamy odkaz vo forme Uniform Resource Locator (URL) na profil verejného obstarávateľa alebo obstarávateľa v časti určenej na sprístupnenie informácií o verejnom obstarávaní, v ktorom bola zmluva uzatvorená, ak je zmluva uzatvorená na základe verejného obstarávania.

Ide teda o link na profil verejného obstarávateľa na portáli ÚVO - konkrétny predmet zákazky resp. konkrétne verejné obstarávanie. Pokiaľ verejný obstarávateľ / obstarávateľ / osoba podľa § 8 zákona o verejnom obstarávaní využíva iný elektronický prostriedok (na zákazky s nízkou hodnotou, ktoré nezverejňuje na portáli UVO), využije link z tohto elektronického prostriedku. Opäť uvedie presný odkaz na konkrétnu zákazku. Pokiaľ na zákazku s nízkou hodnotou nevyužíva žiaden elektronický prostriedok, môže uviesť link na svoje webové sídlo do časti, kde zverejnil informácie o konkrétnom verejnom obstarávaní (ak je to relevantne). Pokiaľ neurobil ani to, link neuvedie.

Viac informácií nájdete v sekcii Najčastejšie kladené otázky.
29256