Upozornenie pre obce, VÚC a iné organizácie k povinnosti zverejňovania zmlúv v CRZ

29.03.2022
Od 31.3.2022 sú povinné zverejňovať zmluvy v Centrálnom registri zmlúv (CRZ) aj obce, vyššie územné celky a iné organizácie. Pred začatím uverejňovania zmlúv musia samosprávy a organizácie požiadať o registráciu.

Od 31.3.2022 sú povinné zverejňovať zmluvy v Centrálnom registri zmlúv (CRZ) aj obce, vyššie územné celky a iné organizácie. Pred začatím uverejňovania zmlúv musia samosprávy a organizácie požiadať o registráciu.

Informácie: https://crz.gov.sk/faq/
Registrácia: https://crz.gov.sk/ziadost-o-registraciu-povinnej-osoby/

V centrálnom registri zmlúv zverejňujú zmluvy povinné osoby podľa § 2 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“), s výnimkou Národnej banky Slovenska, obcí, vyšších územných celkov a povinných osôb, ktoré sú ich rozpočtovou alebo príspevkovou organizáciou a povinných osôb, v ktorých majú viac ako 50% účasť.

Pozor zmena k 31.3.2022 v § 5a ods. 6: Vo vyššie spomínanej výnimke zostáva už len Národná banka Slovenska. Povinnosť zverejňovať zmluvy v zmysle tohto zákona majú teda aj povinné osoby, ktorými sú obce, vyššie územné celky, povinné osoby, ktoré sú ich rozpočtovou alebo príspevkovou organizáciou, a povinné osoby, v ktorých majú viac ako 50% účasť.

Povinné osoby, na ktoré sa do 31.3.2022 vzťahovala výnimka a nemuseli zverejňovať svoje zmluvy prostredníctvom CRZ, do registra nahrávajú len nové zmluvy. Nie je ich povinnosťou zverejňovať v registri straré zmluvy.

V Centrálnom registri zmlúv sú povinné zverejňovať zmluvy:
- štátne orgány, od 31.3.2022 aj obce, vyššie územné celky
- právnické osoby a fyzické osoby, ktorým zákon zveruje právomoc rozhodovať o právach a povinnostiach fyzických osôb alebo právnických osôb v oblasti verejnej správy (napr. súkromné školy), tieto sprístupňujú informácie iba v rozsahu  ich rozhodovacej činnosti,
- právnické osoby zriadené zákonom (tzv. verejnoprávne inštitúcie ako napr. Sociálna poisťovňa a iné právnické osoby zriadené zákonom ako napr. Fond národného majetku),
- právnické osoby zriadené  štátnym orgánom,
- právnické osoby založené povinnými osobami podľa § 2 ods. 1 a 2 zákona,
- od 31.3.2022 aj tie povinné osoby, na ktoré sa doteraz vzťahovala výnimka podľa § 5a ods. 6

29237