ÚRAD PRE NORMALIZÁCIU, METROLÓGIU A SKÚŠOBNÍCTVO SR

Štefanovičova 3, P.O.Box 76, 810 05 Bratislava
Telefón: 02 / 52496 847, 52498 030 Fax: 02 / 52491 050
E-mail:
Internetová stránka: http://www.unms.sk/