Úrad vlády SR koná vo veci hromadného podania o.z. Pro Civis pre podozrenie z porušenia zákona o používaní jazykov národnostných menšín

14.11.2016

Úrad vlády Slovenskej republiky ako orgán príslušný vo veciach správnych deliktov na úseku používania jazykov menšín v zmysle zákona č. 184/1999 Z. z. o používaní jazykov národnostných menšín v znení neskorších predpisov v spolupráci so splnomocnencom vlády SR pre národnostné menšiny Lászlóom Bukovszkym začal konať na základe hromadného podania o. z. Pro Civis vo veci 117 prípadov podozrenia z porušenia zákona o používaní jazykov národnostných menšín v obciach dunajskostredského okresu.  
 
K porušeniu zákona má podľa občianskeho združenia dochádzať na elektroenergetických zariadeniach, na ktorých sa informácie týkajúce sa ohrozenia života, zdravia, bezpečnosti alebo majetku majú uvádzať na miestach prístupných pre verejnosť popri štátnom jazyku aj v jazyku menšiny. Takáto povinnosť vzniká na území obcí, v ktorých občania Slovenskej republiky patriaci k národnostnej menšine tvoria najmenej 20 % obyvateľstva.
 
Úrad vlády Slovenskej republiky spoločnosti, ktorá podľa tvrdení o. z. Pro Civis porušila zákon o používaní jazykov národnostných menšín, zaslal výzvu, v ktorej spoločnosť žiada o stanovisko k uvedenému podaniu o.z. Pro Civis  a k odstráneniu týchto nedostatkov spolu s predložením príslušnej fotodokumentácie do 30 dní od doručenia výzvy. 
 
Úrad vlády Slovenskej republiky vo veci dodržiavania zákona o používaní jazykov národnostných menšín  nielen reaguje na podnety fyzických a právnických osôb, ale aktívne vykonáva priebežné kontroly a monitoring  na národnostne zmiešaných územiach.
 
 
Úrad vlády SR
www.vlada.gov.sk
 
Úrad splnomocnenca vlády SR pre národnostné menšiny
www.narodnostnemensiny.gov.sk
21429