Úrad vlády SR prijíma nominácie na členstvo v novej Rade vlády SR pre vedu, techniku a inovácie

26.08.2022

Hlavný poradný orgán vlády SR pre oblasť výskumu a inovácií bude mať nové zloženie. Transformovanú radu pod vedením predsedu vlády obsadia kvalifikovaní experti. Rada bude dohliadať na plnenie novej inovačnej stratégie do roku 2030, ktorú schváli vláda na jeseň tohto roku v rámci prebiehajúcej reformy riadenia politík výskumu a inovácií.

Nové členstvo rady bude mať jedinečnú príležitosť svojimi skúsenosťami prispieť k dôležitej transformácií slovenskej ekonomiky. Pôvodná rada mala dvadsaťšesť členov a tvorili ju hlavne zástupcovia inštitúcií podľa princípu “ex offo”.  Nová rada má už len pätnásť členov a jej členmi sú desiati významní odborníci v oblasti výskumu a inovácií, štyria ministri a predseda vlády. Na plnenie rozhodnutí rady je v rámci reformy zriadený sekretariát, ktorý zabezpečuje analytické podklady, hodnotí a monitoruje implementáciu politík v oblasti výskumu, vývoja a inovácií. Zmena vyplýva z prebiehajúcej reformy riadenia štátnej podpory výskumu a inovácií pod vedením Úradu vlády SR.

Navrhujúce organizácie môžu nominovať významných odborníkov v oblasti výskumu, vývoja a inovácií, inovačného manažmentu, rizikového kapitálu a tvorby výskumných a inovačných politík. Funkčné obdobie je 4 roky a trvá maximálne dve po sebe nasledujúce obdobia.

Nominácie je možné zaslať do 9. septembra 2022 (vrátane) v elektronickej podobe prostredníctvom vyplneného formulára na webe Úradu vlády SR: https://www.vlada.gov.sk/vyzva-na-predkladanie-nominacii-na-clenstvo-v-rade-vlady-sr-pre-vedu-techniku-a-inovacie/
Úrad vlády SR

29452