Usmernenie k obstarávaniu HW a SW

Dávame do pozornosti  verejných obstarávateľov,
v prípade obstarávania zákaziek podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“), ktorých predmetom sú hardvéry a softvéry v oblasti informačno – komunikačných technológií vo verejnom sektore, aby pri opise predmetu uvedených zákaziek dôsledne aplikovali usmernenia v týchto dokumentoch:
12356