ÚV SR podpísal zmluvu s víťazným uchádzačom súťaže na odborné poradenské služby

10.10.2019

Verejné obstarávanie vyhlásil Úrad vlády SR ešte vlani na jeseň a jeho  cieľom je najmä skvalitniť procesy riadenia a implementácie programov, projektov a iných finančných mechanizmov v aktuálnych obdobiach ich implementácie, zlepšiť čerpanie, predchádzať korekciám, vhodne a flexibilne dopĺňať interné kapacity a nepriamo zvýšiť aj odbornosť zamestnancov verejného obstarávateľa prenosom know-how a skúseností expertov dodávateľa.
 
Víťazom súťaže, do ktorej sa prihlásili 3 uchádzači, sa stala skupina dodávateľov na čele s  Ernst&Young Slovakia, s.r.o.  Realizácia zákazky bude spočívať v poskytnutí konzultačných a poradenských služieb vo viacerých oblastiach, a to tak pre Úrad vlády SR, ako aj  pre NASES, príspevkovú organizáciu Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu.  Je dôležité uviesť, že Úrad vlády SR, resp. NASES bude vyplácať konzorcium len podľa skutočne objednaných a poskytnutých služieb. Zmluva s víťazným uchádzačom bude mať totiž podobu rámcovej dohody, ktorá  nezabezpečuje poskytovateľovi právny nárok na vyčerpanie celého rozsahu zmluvy. 
 
Služby, ktoré sú predmetom verejného obstarávania, bude možné využívať v období 48 mesiacov (4 roky) od nadobudnutia účinnosti zmluvy.  Úrad vlády SR pripravil súťažné podklady tak, aby v rámci verejnej súťaže dosiahol čo najlepší pomer ceny a kvality zákazky pri uplatnení tzv. M.E.A.T. kritérií, akými  sú  kvalita tímu expertov (zabezpečenie kvality projektového tímu) a kvalita riadenia projektu (zabezpečenie kvalitného a včasného plnenia úloh). Ponuky sa vyhodnocovali bodovým hodnotením.  Súťaž prešla administratívnou kontrolou Úradu pre verejné obstarávanie a Riadiaceho orgánu pre Operačný program Integrovaná Infraštruktúra (Ministerstva dopravy a výstavby SR).
 
Úrad vlády SR pôsobí v aktuálnom programovom období 2014 – 2020  ako Riadiaci orgán pre Operačný program Technická pomoc, ako orgán zabezpečujúci stratégiu riadenia a vzdelávania administratívnych kapacít zapojených do implementácie eurofondov, ako aj horizontálnu komunikáciu o strategickom smerovaní a čerpaní finančných prostriedkov EÚ. Úrad vlády SR plní množstvo úloh v oblasti  štátnozamestnaneckých vzťahov a právnych vzťahov zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a  zabezpečuje aj implementáciu Nórskeho finančného mechanizmu a Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru, atď. Ide o vysoko špecifické a odborné činnosti (tvorba a stratégia projektov, riadenie programov, riadenie ľudských zdrojov a ich vzdelávania, analytické procesy a ich bezpečnosť a pod.
 

27026