V4 sa dohodla na spoločnom odmietnutí kvót pre migrantov

23.06.2015

Krajiny V4 sa na základe iniciatívy Slovenskej republiky dohodli na spoločnom odmietnutí povinných kvót pre migrantov zo severnej Afriky.
 
 
Vyhlásenie krajín V4 k migrácií v súvislosti s júnovým zasadnutím Európskej rady
 
Krajiny V4 potvrdzujú svoj záväzok nájsť systémovejšie a geograficky komplexné riešenie migračnej krízy, založené na koordinovanej činnosti EÚ a členských štátov, v súlade s vyhlásením hláv štátov a predsedov vlád prijatom na mimoriadnom zasadnutí Európskej rady v apríli. Krajiny V4 zdieľajú názor, že je potrebná okamžitá reakcia a všetky členské štáty by mali participovať na opatreniach s cieľom zmierniť kritickú situáciu na vonkajších hraniciach EÚ.
 
Sme pripravení podniknúť kroky v duchu solidarity, avšak opakovane vyjadrujeme svoj názor, že opatrenia týkajúce sa premiestnenia a presídlenia by mali byť prijaté na základe dobrovoľnosti - v súlade s vyhlásením hláv štátov a predsedov vlád prijatým dňa 23. apríla 2015, rešpektujúc špecifiká a kapacity jednotlivých členských štátov. Potvrdzujeme, že akýkoľvek odkaz v zmysle povinných kvót je neprijateľný.
 
Vyjadrujúc solidaritu s členskými štátmi, ktoré sú najviac vystavené migračným tlakom, zároveň zdôrazňujeme zodpovednosť členských štátov prvej línie za dôsledné uplatňovanie v súčasnosti platných mechanizmov.
 
Je nevyhnutné jasne rozlišovať medzi osobami, ktoré vyžadujú medzinárodnú ochranu a ekonomickými migrantmi – v tejto súvislosti by mala byť návratová a readmisná politika náležite implementovaná, preskúmaná a posilnená.
 
 
Declaration of V4 countries on migration in view of June European Council
 
We confirm our commitment to find more systemic and geographically comprehensive solution to migration crisis based on coordinated action of the EU and Member States in line with the statement of Heads of States and Governments adopted in April at special meeting of the European Council. V4 countries share the view that immediate response is needed and all Member States should participate in order to alleviate the critical situation at the external borders of the EU.
 
We are ready to undertake actions in the spirit of solidarity, however V4 countries restate their opinion that the measures with regard to relocation and resettlement shall be taken on voluntary basis in line with the statement of Heads of States and Governments adopted on 23 April 2015 while respecting the specificities and the reception capacities of individual Member States. We confirm that any point of reference in terms of mandatory quotas is unacceptable.
 
While expressing solidarity to Member States mostly exposed to migratory pressures, we underline the responsibility of frontline Member States to fully implement mechanisms currently in place.
 
There is a clear necessity to make a distinction between persons in need of international protection and economic migrants – with this regard the return and readmission policy shall be duly implemented, reviewed and strengthened.
 

18113