Vďaka projektu programu Central Europe prichádzajú nové návrhy na zmiernenie následkov povodní či sucha a znečistenia

25.11.2019

V utorok 26. novembra 2019 sa vo Výskumnom ústave vodného hospodárstva, Nábrežie arm. gen. L. Svobodu 5 v Bratislave  uskutoční Druhý dialóg o národnej politike (National policy dialogue) projektu FramWatVyužívanie prírode blízkych opatrení na zadržiavanie vody v krajine“ v slovenskom jazyku.
 
Projektoví partneri počas riešenia projektu vyvinuli metódu na valorizáciu (hodnotenie) krajiny spolu s online nástrojom FroGIS a navrhli metódu na hodnotenie efektívnosti prírode blízkych (malých) opatrení na zadržiavanie vody, zostavili návrh Koncepčného plánu opatrení relevantných v podmienkach príslušného povodia. Práve tieto výsledky spolu s návrhmi ďalších výstupov predstavia realizátori projektu zo Slovenského vodohospodárskeho podnku, š.p. a Global Water Partnerschip – Central and Eastern Europe  na Druhom dialógu o národnej politike a zapoja zúčastnených do diskusie o nich a ich aplikovateľnosti v každodennej praxi. 
 
Projekt FramWat je spolufinancovaný z Interreg Central Europe, ktorého národným kontaktným  bodom je Úrad vlády SR. Participuje na ňom 9 organizácií zo šiestich krajín strednej Európy a cieľom projektu je posilniť spoločný regionálny rámec pre zmiernenie následkov povodní, sucha a znečistenia zvýšením absorpčnej kapacity krajiny. Práve prírode blízke (malé) opatrenia na zadržiavanie vody v krajine a ich systematický návrh ponúkajú možnosť, ako absorpčnú kapacitu krajiny zvýšiť. Viac informácií o projekte je možné nájsť na: http://www.interreg-central.eu/Content.Node/FramWat.html .
 
Správu zo Second Regional Round Table, ktorý sa uskutočnil dňa 21. mája 2019 za účasti predstaviteľov Poľska, Rakúska a Slovenska v anglickom jazyku nájdete na: https://www.svp.sk/sk/second-round-table-framwat-bratislava/.
 
Informácie o priebehu Prvého národného dialógu projektu FramWat, ktorý sa uskutočnil dňa  10. mája 2018 v Banskej Bystrici vrátane prezentácií, si môžete pozrieť na: https://www.svp.sk/sk/narodny-dialog-k-projektu-framwat-banska-bystrica/.
 
Kontakty pre médiá: Tatiana Kmecová, tatiana.kmecova@vlada.gov.sk; mobil: +421 915 984 227;  Monika Supeková,Monika.Supekova@svp.sk,  tel.: +421456945251.
 
 
Úrad vlády SR
www.vlada.gov.sk
www.centraleurope.gov.sk
 
Slovenský vodohospodársky podnik,š.p.
www.svp.sk
 
Global Water Partnerschip – Central and Eastern Europe  
www.gwp.org
27148