Úrad vlády SR vyhlasuje na obsadenie voľného štátnozamestnaneckého miesta:

Vedúci oddelenia správy budov

oddelenie správy budov

Informácie o štátnozamestnaneckom mieste

Druh štátnej služby:

Odbor štátnej služby:

Miesto výkonu štátnej služby:

Organizačný útvar:
Hlavné úlohy:
Počet obsadzovaných miest: 0

Požiadavky na zamestnanca

Vzdelanie:

Osobitné kvalifikačné predpoklady:
Oprávnenie na oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami:
Ďalšie požiadavky:
Jazykové znalosti:
Zoznam požadovaných dokladov:
Termín podania žiadostí spolu s požadovanými dokladmi:
Do 10.03.2023. Rozhodujúci je dátum podania na poštovej pečiatke.
S označením na obálke a v žiadosti: VK/2023/01/VS

Na adresu:
Úrad vlády Slovenskej republiky, Osobný úrad, Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava alebo e-mailom na adresu: praca@vlada.gov.sk. Ak uchádzač podal žiadosť e-mailom, je povinný doručiť ju služobnému úradu aj písomne, najneskôr v deň uskutočnenia výberu. Ak uchádzač túto povinnosť nesplní, nebude mu umožnené zúčastniť sa výberu.
Adresa služobného úradu:
Úrad vlády Slovenskej republiky
Námestie slobody 1
813 70 Bratislava
Kontaktná osoba:
Tel.: 02 / 209 25 0
Fax: 02 / 5729 5290
www adresa: http://www.vlada.gov.sk