Vedúci pracovníci útvarov zodpovedných za koncepčné riadenie a management regionálneho rozvoja sa stretli v Žiline

12.09.2017
Na podnet generálnej riaditeľky Sekcie regionálneho rozvoja Úradu vlády SR sa 12. septembra 2017 v Žiline konalo pracovné stretnutie vedúcich pracovníkov útvarov zodpovedných za koncepčné riadenie a management regionálneho rozvoja. Zúčastnili sa ho zástupcovia vyšších územných celkov, Sekcie regionálneho rozvoja Úradu vlády SR ako aj pozvaní hostia z Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu a z organizácie Vidiecke partnerstvo Banskobystrického kraja.

Počas stretnutia boli predstavené výstupy zo Správ o napĺňaní priorít a cieľov Národnej stratégie regionálneho rozvoja SR od jednotlivých vyšších územných celkov za rok 2016, a taktiež analýza trendov v problematikách regionálneho rozvoja. Odzneli informácie o aktuálnom stave príprav a východiskách novej stratégie regionálneho rozvoja do roku 2030, o Národnom investičnom pláne, o postupe implementácie Agendy 2030 na Slovensku, ako aj informácie o inštitucionálnej infraštruktúre v oblasti regionálneho rozvoja. Hovorilo sa aj o úlohách a kompetenciách samospráv i štátnej správy v regionálnom rozvoji, ako aj o ich odbornej podpore. Diskutovalo sa tiež o výzve na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie v oblasti podpory regionálneho rozvoja.

Ďakujeme všetkým, ktorí sa tohto pracovného stretnutia zúčastnili, a najmä hostiteľom zo Žilinského samosprávneho kraja za vynikajúce organizačné zabezpečenie stretnutia.

Možnosť stiahnutia materiálov zo stretnutia je odsúhlasená u prezentujúcich.

Vedúci pracovníci útvarov zodpovedných za koncepčné riadenie a management regionálneho rozvoja sa stretli v Žiline

Späť na fotogalériu