Verejná služba

Na pracovnoprávne vzťahy zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme sa ako hmotnoprávny predpis vzťahuje zákon č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 552/2003 Z. z.“). Odmeňovanie týchto zamestnancov sa riadi zákonom č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon „č. 553/2003 Z. z.“). Tieto právne predpisy nadobudli účinnosť v roku 2004 a nahradili dovtedajší zákon č. 313/2001 Z. z. o verejnej službe v znení neskorších predpisov.

Pracovnoprávne vzťahy pri výkone práce vo verejnom záujme sú špecifické a odlišné od súkromnoprávnych vzťahov. Táto špecifickosť, ktorá je determinovaná hlavným cieľom právnej úpravy pri výkone práce vo verejnom záujme – zabezpečiť ochranu verejného záujmu -  spočíva predovšetkým v tom, že podmienky odmeňovania zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme sú upravené zákonom č. 553/2003 Z. z., títo zamestnanci majú ďalej okrem povinností stanovených v Zákonníku práce aj povinnosti určené v zákone č. 552/2003 Z. z. Odchýlky sú zrejmé taktiež pri obsadzovaní miest vedúcich zamestnancov výberovým konaním, ale napríklad aj v tom, že osoby blízke nie je možné zaradiť do priamej podriadenosti alebo nadriadenosti alebo tak, aby jeden z nich podliehal pokladničnej alebo účtovnej kontrole toho druhého. Prostriedkom takejto ochrany je v neposlednom rade aj povinnosť podávať majetkové priznanie, ktorá sa viaže na vedúcich zamestnancov.

Zákon č. 552/2003 Z. z. vytvára podmienky zamestnávania vo verejnom sektore tak, aby zohľadňovali sledovaný cieľ, ktorým je ochrana verejného záujmu pri vykonávaní a zabezpečovaní vecí vo verejnom záujme, profesionalita a efektívne vykonávanie práce vo verejnom záujme za účelom skvalitnenia verejnej správy. Tento zákon ustanovuje práva, povinnosti a obmedzenia zamestnancov a zamestnávateľov pri výkone práce vo verejnom záujme. Zákon č. 552/2003 Z. z. ďalej upravuje predpoklady, ktoré musí fyzická osoba splniť, ak sa má stať zamestnancom pri výkone práce vo verejnom záujme. Uvedený zákon sa neuplatní u zamestnancov, ktorí vykonávajú remeselné, manuálne alebo manipulačné pracovné činnosti s prevahou fyzickej práce, aj napriek tomu, že by boli zamestnancami zamestnávateľov uvedených v pôsobnosti tohto zákona.

Zákon č. 553/2003 Z. z. upravuje podmienky odmeňovania niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a určuje pôsobnosť tohto zákona. Tento zákon vymedzuje záväzné kvalifikačné predpoklady, plat zamestnanca a jeho zložky (tarifný plat a jednotlivé príplatky vrátane ich výpočtu), platové triedy a platové stupne, zaraďovanie zamestnancov do platových tried. Kvalifikačné predpoklady na vykonávanie pracovných činností sú jednak uvedené v prílohách č. 1 a č. 2 k tomuto zákonu v rámci charakteristík platových tried a pre jednotlivé pracovné činnosti taktiež v katalógoch pracovných činností. Tieto katalógy sú ustanovené nariadením vlády SR č. 341/2004 Z. z., ktorým sa ustanovujú katalógy pracovných činností pri výkone práce vo verejnom záujme a o ich zmenách a dopĺňaní v znení neskorších predpisov.

Legislatíva

Analytické listy platné od 1.1.2019

Analytické listy platné do 31.12.2018

22722

Dátum poslednej aktualizácie: 20.11.2023