Verejné vypočutie kandidáta na predsedu PMÚ

10.12.2021

V piatok 10. decembra 2021 o 9.00 h sa na Úrade vlády SR v Bratislave uskutoční verejné vypočutie kandidáta na predsedu Protimonopolného úradu SR.

Úrad vlády SR v októbri vyhlásil verejnú výzvu na predkladanie návrhov na kandidáta na predsedu PMÚ, do ktorej sa prihlásil jeden kandidát - Matúš Medvec. Viac informácií o procese výberu kandidáta na predsedu PMÚ nájdete tu: https://www.vlada.gov.sk/vyzva-pmu-2021/.

Verejné vypočutie bude možné sledovať online na facebookovej stránke Úradu vlády SR. Členovia komisie budú klásť aj otázky občanov zasielané cez aplikáciu slido.

Nového predsedu Protimonopolného úradu SR navrhne päťčlenná výberová komisia, ktorej predsedom je vedúci Úradu vlády SR, ďalšími členmi sú zástupcovia Ministerstva hospodárstva SR, Ministerstva spravodlivosti SR, Národnej rady SR a Najvyššieho kontrolného úradu SR. Vybraného uchádzača navrhne vláda na vymenovanie prezidentke SR.

Funkčné obdobie šéfa protimonopolného úradu je päťročné, pričom ho môže zastávať najviac dve obdobia po sebe.

Protimonopolný úrad SR je nezávislý ústredný orgán štátnej správy Slovenskej republiky pre ochranu hospodárskej súťaže a koordináciu štátnej pomoci. Úrad zasahuje v prípadoch kartelov, zneužívania dominantného postavenia, vertikálnych dohôd, kontroluje koncentrácie, ktoré spĺňajú notifikačné kritériá a posudzuje konanie orgánov štátnej správy a samosprávy v prípade, že sa dopustia obmedzenia súťaže a taktiež zabezpečuje ochranu hospodárskej súťaže v oblasti štátnej pomoci. Protimonopolný úrad SR aplikuje okrem slovenského aj európske súťažné právo. V rámci Európskej siete pre hospodársku súťaž plní úlohy, ktoré vyplývajú SR z členstva v Európskej únii.
29014