Vláda SR sa ospravedlnila za vojnový Židovský kódex

08.09.2021

Ministri vlády Eduarda Hegera na dnešnom rokovaní prijali vyhlásenie k tzv. Židovskému kódexu, ktorý pred 80 rokmi na základe rasového pôvodu pozbavil židov ľudských a občianskych práv, znemožnil im prístup k vzdelaniu i k slobodnému spoločenskému uplatneniu.

„Vláda Slovenskej republiky dnes cíti mravnú povinnosť verejne prejaviť žiaľ nad zločinmi, ktorých sa dopustila vtedajšia štátna moc, osobitne nad tým, že 9. septembra 1941 prijala hanebné nariadenie obmedzujúce základné ľudské práva a slobody občanov židovského pôvodu,“ uvádza sa vo vyhlásení.

Židovský kódex obmedzoval nielen občianske, náboženské a spoločenské práva. Zaoberal sa aj majetkovoprávnym postavením židov. V najrozsiahlejšej časti kódexu bol upravený prevod židovského majetku do „árijského“ vlastníctva.

Členovia vlády vo vyhlásení odsúdili konanie vtedajšej štátnej moci a vyjadrili hlbokú ľútosť nad tragédiou, ktorá postihla nevinné obete. „V čase smutného 80. výročia prijatia tzv. Židovského kódexu si spytujeme svedomie za zločiny spáchané na našich spoluobčanoch, ktoré vyvrcholili deportáciami do táborov smrti.“

Ministri sú presvedčení, že len pluralitná demokratická spoločnosť je schopná skutočne garantovať dodržiavanie ľudských a občianskych práv a prijaté vyhlásenie chápu ako záväzok slobodného a demokratického Slovenska, že už nikdy nesmie dôjsť k zneužitiu legislatívy na dehumanizáciu občanov. Ministri vo vyhlásení zároveň vzdávajú úctu tým, ktorí sa postavili na odpor voči prenasledovaniu židovských spoluobčanov, pričom riskovali stratu vlastnej slobody či života.

Nariadenie č. 198/1941 Sl. z. o právnom postavení Židov, známe aj ako tzv. Židovský kódex, prijala vtedajšia slovenská vláda 9. septembra 1941. Vyvrcholilo tým ročné obdobie platnosti ústavného zákona č. 210 z 3. septembra 1940, ktorým snem SR splnomocnil vládu vykonávať opatrenia „potrebné na vyradenie židov zo sociálneho a hospodárskeho života“. Kódex obsahoval 270 paragrafov, bol jedným z najrozsiahlejších právnych predpisov prijatých na Slovensku medzi rokmi 1939 až 1945 a patril medzi najkrutejšie protižidovské zákony v Európe.
28819