Výberová komisia neurčila finálne poradie a odporučila vláde SR dvoch kandidátov na predsedu ÚVO

23.09.2022

Dnes sa na Úrade vlády SR uskutočnilo verejné vypočutie kandidátov na predsedu Úradu pre verejné obstarávanie. Prítomných kandidátov vypočúvala výberová komisia. Predsedom komisie bol vedúci Úradu vlády SR Július Jakab a jej členmi boli zástupcovia štátnych inštitúcií či predstavitelia neziskového sektora.

Do výberového konania sa prihlásili štyria kandidáti, dvaja z nich však v stanovenom termíne nepredložili potvrdenie o bezpečnostnej previerke na stupeň tajné. Na verejné vypočutie boli prizvaní len Peter Kubovič a Tomáš Lepieš.

Výberová komisia udeľovala body za prezentáciu, projekt a odpovede na otázky. Kandidátom mohla otázky klásť aj verejnosť, či už osobne na verejnom vypočutí alebo cez webovú aplikáciu.

Na základe súčtu dosiahnutých bodov pridelených členmi výberovej komisie a určenia poradia jednotlivými členmi komisie podľa odovzdaných hárkov, vyhotovil predseda výberovej komisie sumárny hodnotiaci hárok. Členovia komisie udeľovali zároveň aj body aj určovali poradie kandidátov.

Po sčítaní bodov skončil na 1. mieste Tomáš Lepieš s rozdielom jedného bodu.

Záznam o bodovom hodnotení jednotlivých kandidátov

Uchádzač: Sumárny počet bodov za pohovor
JUDr. Peter Kubovič 858
Mgr. Tomáš Lepieš  859

Pri hodnotení poradia kandidátov v hodnotiacich hárkoch, skončil na 1. mieste Peter Kubovič v pomere hlasov 5 (Kubovič) ku 4 (Lepieš) ku 2 (nerozhodne).

Záznam o určení poradia jednotlivých kandidátov

Uchádzač                  1. miesto      2. miesto     Neurčené
JUDr. Peter Kubovič    5 hlasov       4 hlasy        2 hlasy
Mgr. Tomáš Lepieš      4 hlasy         5 hlasov      2 hlasy

Výberová komisia neurčila finálne poradie, ale rozhodla, že vláde Slovenskej republiky odporučí oboch kandidátov na predsedu Úradu pre verejné obstarávanie.

Záznam transparentného výberového konania je dostupný: https://sk-sk.facebook.com/UradVladySR/

Úrad pre verejné obstarávanie bol zriadený 1. januára 2000. Úrad je nezávislý ústredný orgán štátnej správy, na čele ktorého je predseda, ktorého na návrh vlády Slovenskej republiky volí a odvoláva Národná rada Slovenskej republiky. Funkčné obdobie predsedu Úradu pre verejného obstarávanie je päťročné. Úrad v oblasti verejného obstarávania zastupuje Slovenskú republiku navonok, pracuje v odborných pracovných komisiách Európskej únie a aktívne spolupracuje so zahraničnými partnerskými inštitúciami.

Tlačový a informačný odbor Úradu vlády SR
29489