Vyhlásenie dopytovo-orientovanej výzvy zameranej na vysporiadanie pozemkov formou jednoduchých pozemkových úprav

15.04.2024

Úrad vlády SR/Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity ako sprostredkovateľský orgán pre Program Slovensko 2021 – 2027 pre oblasť inklúzie marginalizovaných rómskych komunít vyhlásil dňa 12. apríla 2024 dopytovo-orientovanú výzvu s názvom  „Podpora usporiadania právnych vzťahov k pozemkom v obciach s prítomnosťou MRK formou jednoduchých pozemkových úprav.“

Cieľom vyhlásenej výzvy je usporiadanie vlastníckych a užívacích pomerov k pozemkom v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít (ďalej len „MRK“) formou jednoduchých pozemkových úprav prioritne v osídleniach MRK.

Legalizáciou stavieb v prospech obyvateľov MRK sa domácnostiam vytvoria základné predpoklady na zlepšenie štandardov hygieny bývania realizáciou následných opatrení v oblasti občianskej vybavenosti obce (kanalizácia, vodovod, prístupové komunikácie a pod.). Vysporiadaním pozemkov a následnými infraštruktúrnymi investíciami sa zabezpečí komplexný rozvoj obce a osídlenia.

Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity pripravil a vyhlásil výzvu v nadväznosti na programové obdobie 2014-2020 so zapracovaním dôležitých zmien pre efektívnejší proces vysporiadania pozemkov v obciach. Po splnení podmienok vo výzve môžu obce pokračovať už v začatom v procese vysporiadania pozemkov, ale zároveň sa môžu zapojiť nové obce, keďže oprávnenosť žiadateľa sa rozšírila na všetky obce z Atlasu rómskych komunít z roku 2019. Formou jednoduchých pozemkových úprav môžu byť vysporiadané tie pozemky, ktoré sú vo vlastníctve obce.

Výzva je prepojená s aktivitami národného projektu „Asistencia obciam s prítomnosťou MRK pri usporiadaní právnych vzťahov k pozemkom pod osídlením,“ ktorého prijímateľom je Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity.  Národný projekt okrem podpory obcí pri príprave samotnej žiadosti o jednoduché pozemkové úpravy, zabezpečil  aj posilnenie personálnych kapacít okresných úradov, pozemkového a lesného odboru. Pripravenosťou obcí a posilnením personálnych kapacít sa očakáva zjednodušenie procesu vysporiadania vlastníckych a užívacích pomerov k pozemkom v obciach s prítomnosťou MRK.

Výška finančných prostriedkov zo zdrojov Európskej únie vyčlenených na výzvu je 5 927 955 eur.

Výzva je zverejnená tu: www.eurofondy.gov.sk  a www.romovia.vlada.gov.sk. 
Pre viac informácií, prosím, kontaktujte úrad splnomocnenca: vyzvy.mrk@vlada.gov.sk. 


Úrad vlády Slovenskej republiky
Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity 

30201