Výročná správa o aktivitách sieťových partnerov v oblasti ochrany finančných záujmov EÚ v Slovenskej republike za rok 2021

03.05.2022

Odbor Národný úrad pre OLAF sekcie kontroly Úradu vlády SR (ONÚ OLAF) vydal v spolupráci s  ostatnými partnermi siete AFCOS Výročnú správu o aktivitách sieťových partnerov v oblasti  ochrany finančných záujmov EÚ v Slovenskej republike za rok 2021, ktorá bola vypracovaná členmi Pracovnej skupiny pre komunikáciu zriadenej pod Riadiacim výborom pre ochranu finančných záujmov Európskej únie v Slovenskej republike (ďalej len "Riadiaci výbor") na Úrade vlády SR.

ONÚ OLAF plní úlohu koordinačného útvaru pre boj proti podvodom v SR (tzv. Anti-Fraud Coordination Service – AFCOS-u) podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 883/2013 o vyšetrovaniach vykonávaných Európskym úradom pre boj proti podvodom (OLAF) a spolupracuje s OLAF-om. Na národnej úrovni spolupracuje s príslušnými orgánmi štátnej a verejnej správy, ktorých združuje do siete AFCOS a koordinuje ich činnosti súvisiace s OFZ EÚ.

Cieľom Výročnej správy je informovať širokú a odbornú verejnosť o činnosti ONÚ OLAF a ostatných sieťových partnerov v oblasti ochrany finančných záujmov Európskej únie a boja proti podvodom pri využívaní finančných prostriedkov z EÚ na Slovensku, ako aj o spolupráci ONÚ OLAF a ostatných sieťových partnerov s Európskym úradom pre boj proti podvodom (OLAF).
Výročnú správu schválil Riadiaci výbor dňa 28. 04. 2022.

Viac informácií nájdete v samotnej výročnej správe, ktorú nájdete TU.


Národný úrad pre OLAF

29306