Výzva na predkladanie návrhov na kandidáta na člena Rady Úradu pre verejné obstarávanie

Úrad vlády Slovenskej republiky a Úrad pre verejné obstarávanie v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v súlade s uznesením vlády č. 536 z 22. septembra 2021 k návrhu na zmenu uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 269 z 30. apríla 2020 vyhlasujú výzvu na predkladanie návrhov na kandidáta na člena Rady Úradu pre verejné obstarávanie. 
 

Požiadavky na kandidáta

Doklady predkladané uchádzačom/kandidátom:     
 1. štruktúrovaný životopis,
 2. čestné vyhlásenie o občianstve Slovenskej republiky,
 3. čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony,
 4. čestné vyhlásenie o splnení podmienky podľa § 143 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní,
 5. originál alebo úradne overená fotokópia výpisu z registra trestov, nie staršieho ako tri mesiace,
 6. úradne overená fotokópia diplomu preukazujúceho vysokoškolské vzdelanie najmenej 2. stupňa,
 7. doklady preukazujúce minimálne 5 ročnú prax vo verejnom obstarávaní (najmä: potvrdenie zamestnávateľa, že sa kandidát na člena rady aktívne zaoberal/zaoberá oblasťou verejného obstarávania, čestné vyhlásenia o odborných znalostiach a požadovanej praxi, odkazy na realizované verejné obstarávania),
 8. súhlas kandidáta na člena rady so zverejnením životopisu a so spracovaním osobných údajov podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov na účely výberu členov Rady Úradu pre verejné obstarávanie,
 9. súhlas s kandidatúrou, ak ide o návrh na kandidáta iný ako na základe vlastného návrhu,

Doplňujúce informácie

 • počet obsadzovaných miest člena Rady Úradu pre verejné obstarávanie: 2 
 • lehota na doručenie návrhov: do 28. septembra 2021 do 12:00 hod s označením obálky: „Návrh na kandidáta člena Rady ÚVO“ (v stanovenej lehote je rozhodujúci dátum doručenia, nie odoslania návrhu s požiadavkami na kandidáta),
 • adresa na doručovanie návrhov: Úrad vlády Slovenskej republiky, Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava
  alebo elektronicky na e-mailovú adresu podatelna@vlada.gov.sk

Životopisy kandidátov

Dátum poslednej aktualizácie: 28.09.2021