Výzva na predkladanie nominácií na členstvo v Rade vlády SR pre vedu, techniku a inovácie (2022)

Úrad vlády SR vyhlasuje v zmysle čl. 3 ods. 7 štatútu Rady vlády SR pre vedu, techniku a inovácie (ďalej len „Rada”) výzvu na predkladanie nominácií na členstvo v Rade, ktorá je centrálnym koordinačným a poradným orgánom vlády Slovenskej republiky pre jednotnú tvorbu politiky v oblasti výskumu, vývoja a inovácií1.

Čo je Rada vlády pre vedu, techniku a inovácie?

Rada je hlavným koordinačným a poradným orgánom vlády Slovenskej republiky v oblasti výskumných a inovačných politík a bude hrať zásadnú úlohu pri zlepšovaní slovenského inovačného ekosystému. Slovensko sa musí nevyhnutne transformovať na krajinu, ktorá je schopná reagovať na prichádzajúce výzvy a vyťažiť maximum zo svojho existujúceho potenciálu. Toto je možné dosiahnuť iba naliehavejším dôrazom na úlohu vedy a inovácií v našej ekonomike. Rade preto predsedá predseda vlády a výkonná zložka Rady sídli priamo na Úrade vlády.

Úlohou členov a členiek Rady je nezávisle a odborne dohliadať na plnenie verejného záujmu, ktorým je rozvoj slovenskej ekonomiky a spoločnosti cez efektívnejšiu a adresnejšiu podporu výskumu a inovácií s merateľným dopadom. Členovia a členky Rady budú mať unikátnu príležitosť svojimi skúsenosťami a znalosťami podporiť jednu z najdôležitejších transformácií slovenskej ekonomiky v čase naliehavých globálnych problémov v oblasti zdravia, životného prostredia a bezpečnosti a prispieť tak k priaznivejšej budúcnosti nás všetkých.

1. Aké má Rada úlohy a kompetencie?

Základnou úlohou Rady je koordinovať úlohy a ciele vyplývajúce z Národnej stratégie pre výskum, vývoj a inovácie2, a predovšetkým dohliadať na jej plnenie. Členovia a členky Rady v tejto úlohe nepôsobia sami - majú k dispozícii Sekretariát, ktorý zabezpečuje podklady, analýzy a technickú podporu.

Rada zároveň riadi stratégiu inteligentnej špecializácie a schvaľuje kľúčové dokumenty, ktoré identifikujú prioritné oblasti výskumu, vývoja a inovácií, predbežné plány financovania a ďalšie významné strategické či metodické dokumenty3.

Funkčné obdobie člena a členky Rady na základe tohto nominačného procesu je štyri roky a trvá maximálne dve po sebe nasledujúce obdobia. Počas prvého funkčného obdobia v rámci novej Rady bude funkčné obdobie piatich členov/členiek vybraných na základe tohto procesu skrátené na dva roky a to náhodným výberom (žrebovaním). Rokovacím jazykom zasadnutí Rady je slovenčina, pričom rokovania Rady môžu prebiehať aj hybridnou formou, t.j. prezenčne aj online.

2. Aké sú požiadavky na kandidátov/kandidátky?

Členom/Členkou Rady môže byť významný odborník / významná odborníčka v oblasti:

 • výskumu, vývoja a inovácií,
 • inovačného manažmentu,
 • rizikového kapitálu alebo,
 • tvorby výskumných a inovačných politík.

Predkladanie nominácií

Návrhy kandidátov/kandidátiek na členov/členky Rady môžu predkladať subjekty z nasledovných sektorov:

 • sektora verejných výskumných inštitúcií,  
 • sektora vysokých škôl,  
 • podnikateľského sektora,  
 • neziskového sektora,  
 • štátneho sektora vrátane ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy,
 • samosprávy,
 • zastupujúce, resp. združujúce organizácie v rámci jednotlivých sektorov.  

Nominácia sa predkladá najneskôr do 15. septembra 2022 (vrátane) v elektronickej podobe prostredníctvom vyplneného formulára obsahujúceho:

 • informácie o nominujúcej organizácii (navrhovateľovi),
 • informácie o kvalifikácii a profile kandidáta/kandidátky v kontexte nominácie na členstvo v Rade, a to v nasledovnom rozsahu:
  • relevantné odborné skúsenosti (napr. v rámci pôsobenia na univerzitách, vedeckých inštitúciách, inovatívnych/výskumno-vývojových spoločnostiach, medzinárodných inštitúciách atď. súvisiacich s výskumno-vývojovou, resp. inovačnou politikou),
  • významné publikácie, patenty, získané významné ocenenia, resp. iné významné výsledky v oblasti výskumu, vývoja a inovácií,
 • stručný popis dôvodov nominácie zo strany navrhovateľa,
 • súhlas kandidáta s nomináciou na členstvo v Rade,
 • vyhlásenie o spracúvaní osobných údajov.  

Návrhy kandidátov/kandidátky na členov/členky Rady podáva štatutárny orgán navrhovateľa (subjekt oprávnený predkladať návrhy podľa tejto výzvy).

3. Nezlučiteľnosť funkcie člena/členky Rady

Funkcia člena/členky Rady je nezlučiteľná s funkciou poslanca/poslankyne Národnej rady Slovenskej republiky, člena/členky vlády SR (s výnimkou členov/členiek vlády SR, ktorí/é sú súčasťou predsedníctva Rady) a štátneho tajomníka/štátnej tajomníčky.

Funkcia člena/členky Rady je nezlučiteľná:

 • so štátnozamestnaneckým pomerom v služobnom úrade, ktorým je ministerstvo, resp. Úrad vlády SR,
 • s pracovným pomerom s ministerstvom, Úradom vlády SR alebo nimi zriadenou rozpočtovou, resp. príspevkovou organizáciou.

Nezlučiteľnosť člena/členky Rady s funkciami uvedenými vyššie bude potrebné preukázať v momente vymenovania do funkcie.

4. Posudzovanie nominácií

Predložené nominácie posudzuje nezávislá expertná komisia zložená z odborníkov a odborníčok v oblastiach relevantných pre posúdenie predložených nominácií so zohľadnením:

 • excelentnosti kandidáta/kandidátky,
 • medzinárodných skúseností kandidáta/kandidátky,
 • štruktúry hospodárstva SR,
 • domén inteligentnej špecializácie (Inovatívny priemysel pre 21. storočie, Mobilita pre 21. storočie, Digitálna transformácia Slovenska, Zdravá spoločnosť, Zdravé potraviny a životné prostredie).

5. Výber a menovanie členov/členiek Rady

Nezávislá expertná komisia zložená z odborníkov vyberie vhodných kandidátov/kandidátok spĺňajúcich podmienky vyššie a zostaví zoznam maximálne 20 odporúčaných kandidátov/kandidátok na členov/členky Rady spolu so zdôvodnením vhodnosti kandidáta/kandidátky a predloží ho predsedovi Rady.

Predseda vlády SR, ktorý je zároveň predsedom Rady, vyberie zo zoznamu 10 kandidátov/kandidátok na členov/členky, ktorých predloží na menovanie vláde SR.

6. Spracúvanie osobných údajov

Bližšie informácie o spracúvaní osobných údajov v súvislosti s nominovaním kandidátov/kandidátok na členov/členky Rady sú uvedené v nasledovnom dokumente „Informácie o spracúvaní osobných údajov týkajúce sa nominácií na členstvo v Rade vlády slovenskej republiky pre vedu, techniku a inovácie“.

Prípadné otázky posielajte na rvvti@vlada.gov.sk.

Prílohy:

 1. Nominácia na členstvo v Rade - vzor
 2. Súhlas kandidáta/kandidátky s nomináciou na členstvo v Rade - vzor
 3. Vyhlásenie o spracúvaní osobných údajov

FORMULÁR

1) Dňa 13.7.2022 bol vládou SR schválený nový štatút RVVTI ako súčasť reformy riadenia, hodnotenia a podpory v oblasti vedy, výskumu a inovácií implementovanej v rámci komponentu 9 Plánu obnovy a odolnosti SR „Efektívnejšie riadenie a posilnenie financovania výskumu, vývoja a inovácií“.
2) Táto stratégia je jedným z míľnikov Plánu obnovy a odolnosti a bude schválená vládou do konca roku 2022.
3) Pre plné znenie úloh a kompetencií pozri Štatút Rady vlády SR pre vedu, techniku a inovácie.

29447

Dátum poslednej aktualizácie: 06.09.2022