Výzva na prihlásenie kandidátov na predsedu ÚVO

Výzva

Verejné vypočutie vládou SR - návrhy kandidátov na predsedu ÚVO

Životopisy kandidátov s uvedením kde vykonávali odbornú prax vo VO
Návrh materiálu na rokovanie vlády SR 22072

Dátum poslednej aktualizácie: 16.05.2017