Výzva na prihlásenie záujemcov o kandidatúru na predsedu Úradu na ochranu oznamovateľov protispoločenskej činnosti (2019)

Komisia pre výber záujemcov o kandidatúru na predsedu Úradu na ochranu oznamovateľov protispoločenskej činnosti (ďalej len „úrad“) v súlade s § 15 ods. 2 zákona č. 54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) vyhlasuje výzvu na prihlásenie záujemcov o kandidatúru na predsedu úradu (ďalej len „záujemca“):
 

Požiadavky na záujemcu

Dokumenty predkladané záujemcom:
 1. štruktúrovaný životopis,
 2. najmenej 2 písomné referencie od spolupracovníkov záujemcu alebo od osobností spoločenského života,
 3. motivačný list,
 4. čestné vyhlásenie o občianstve Slovenskej republiky,
 5. čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony,
 6. povinné údaje v zmysle § 10 ods. 4 zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov v znení neskorších predpisov,
 7. úradne overená fotokópia diplomu preukazujúceho vysokoškolské vzdelanie najmenej 2. stupňa,
 8. čestné vyhlásenie záujemcu, že nie je členom politickej strany ani politického hnutia,
 9. čestné vyhlásenie záujemcu, že posledných 5 rokov pred podaním žiadosti nevykonával funkciu prezidenta Slovenskej republiky, poslanca Národnej rady Slovenskej republiky, poslanca Európskeho parlamentu, člena vlády, predsedu, vedúceho, riaditeľa alebo podpredsedu ostatného ústredného orgánu štátnej správy alebo orgánu s celoštátnou pôsobnosťou, štátneho tajomníka, verejného ochrancu práv, generálne tajomníka služobného úradu, predsedu samosprávneho kraja, primátora alebo starostu,
 10. súhlas záujemcu so zverejnením životopisu s uvedením svojej odbornej praxe a zverejnením koncepcie, 
 11. súhlas záujemcu so zverejnením a spracovaním osobných údajov podľa zákona č. 18/2018 Z. z.  o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na účely výberu kandidátov na predsedu úradu,
 12. čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých uvedených údajov,
 13. predloženie koncepcie rozvoja, fungovania a riadenia úradu v rozsahu do 5 strán.
 Hodnotiace kritériá:
 • odborné a osobnostné predpoklady záujemcu,
 • komplexnosť a vecnosť  koncepcie rozvoja, fungovania a riadenia úradu,
 • doterajšie pôsobenie záujemcu v osobnom, verejnom a profesijnom živote s cieľom posúdiť, či záujemca dáva záruku, že bude svoju funkciu vykonávať riadne, čestne a zodpovedne.
Doplňujúce informácie:
 • lehota na predkladanie prihlášok: do 24 . septembra 2019 do 14:00 hod. s označením (v prípade e-mailu v predmete správy): „Návrh na kandidáta na predsedu Úradu na ochranu oznamovateľov protispoločenskej činnosti“ - neotvárať - (rozhodujúce je doručenie návrhu s požiadavkami na kandidáta v stanovenej lehote),
 • adresa na doručovanie návrhov: Úrad vlády Slovenskej republiky, Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava alebo elektronicky na adresu komisia@vlada.gov.sk so zaručeným elektronickým podpisom,
 • v súlade s ustanovením § 15 zákona sa výber záujemcov uskutoční prostredníctvom verejného vypočutia. 
26434

Dátum poslednej aktualizácie: 10.07.2019