Výzvy na podporu výskumu, vývoja a inovácií z Plánu obnovy a odolnosti


Investícia - Podpora medzinárodnej spolupráce a zapájania sa do projektov Horizont Európa a EIT


Komponent 9 - Efektívnejšie riadenie a posilnenie financovania výskumu, vývoja a inovácií

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie prostriedkov mechanizmu, zameraná na podporu projektov, ktorým bola udelená známka excelentnosti za kvalitu (Seal of Excellence) v Bratislavskom kraji

Úrad vlády Slovenskej republiky ako Vykonávateľ komponentu 9 časti Plánu obnovy a odolnosti oznamuje, že v rámci investície 1. Podpora medzinárodnej spoluprácie a zapájania sa do projektov Horizont Európa a Európsky inovačný a technologický inštitút vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie prostriedkov mechanizmu, zameraná na podporu projektov, ktorým bola udelená známka excelentnosti za kvalitu (Seal of Excellence) v Bratislavskom kraji.

Úrad vlády Slovenskej republiky ako Vykonávateľ komponentu 9 časti Plánu obnovy a odolnosti oznamuje v rámci Výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti – Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie prostriedkov mechanizmu zameraná na podporu projektov, ktorým bola udelená známka excelentnosti za kvalitu (Seal of Excellence v Bratislavskom kraji), 09I01-03-V01 Zmenu výzvy č.1, ktorá nadobúda účinnosť 12.6.2023

Vzhľadom na vyššie uvedené rovnako navrhovaná zmena neovplyvní žiadosti, ktoré sú v štádiu posudzovania splnenia podmienok poskytnutia prostriedkov mechanizmu.

Viac o výzve a podaní žiadosti sa dozviete na webovom sídle Výskumnej a inovačnej autority:
Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie prostriedkov mechanizmu, zameraná na podporu projektov, ktorým bola udelená známka excelentnosti za kvalitu (Seal of Excellence) v Bratislavskom kraji


Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti zameraná na podporu prípravy projektov v Horizonte Európa

Úrad vlády Slovenskej republiky ako Vykonávateľ komponentu 9 časti Plánu obnovy a odolnosti oznamuje, že v rámci investície 1: Podpora medzinárodnej spolupráce a zapájania sa do projektov Horizont Európa a Európsky inovačný a technologický inštitút vyhlasuje výzvu na podporu žiadateľov, ktorí sa aktívne zapojili do výziev vyhlasovaných rámcovým programom EÚ pre výskum a inovácie Horizont Európa (ďalej len ako „Horizont Európa“) v role koordinátora alebo partnera.

Viac o výzve a podaní žiadosti sa dozviete na webovom sídle Výskumnej a inovačnej autority:
Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti zameraná na podporu prípravy projektov v Horizonte Európa


Výzva: Matching granty ku zdrojom získaným v rámci programu Horizont 2020 a Horizont Európa

Úrad vlády Slovenskej republiky ako Vykonávateľ komponentu 9 časti Plánu obnovy 
a odolnosti oznamuje, že v rámci investície 1: Podpora medzinárodnej spolupráce a zapájania sa do projektov Horizont Európa a Európsky inovačný a technologický inštitút vyhlasuje výzvu Matching granty ku zdrojom získaným v rámci programu Horizont 2020 a Horizont Európa.

Výzva je zameraná na podporu základného, priemyselného výskumu a experimentálneho vývoja realizovaného slovenskými inštitúciami, ktoré participovali alebo participujú v projektoch v Horizontu 2020 alebo Horizontu Európa. Cieľom výzvy je podporiť výskumné aktivity a zvýšiť účasť inštitúcií zo Slovenska v Európskom výskumnom priestore, a to predovšetkým v programe Horizont Európa.

Viac o výzve a podaní žiadosti sa dozviete na webovom sídle Výskumnej a inovačnej autority:
Výzva: Matching granty ku zdrojom získaným v rámci programu Horizont 2020 a Horizont Európa


Podpora excelentných projektov Horizontu Európa, ktoré získali ocenenie „Seal of Excellence“ alebo prešli úspešne hodnotením zo strany EK

Úrad vlády Slovenskej republiky ako Vykonávateľ komponentu 9 časti Plánu obnovy
a odolnosti oznamuje, že v rámci investície 1: Podpora medzinárodnej spolupráce a zapájania sa do projektov Horizont Európa a Európsky inovačný a technologický inštitút vyhlasuje výzvu na podporu kvalitných projektových zámerov hodnotených vo vybraných výzvach rámcového programu EÚ pre výskum a inovácie Horizont Európa.

Viac o výzve a podaní žiadosti sa dozviete na webovom sídle Výskumnej a inovačnej autority:
Podpora excelentných projektov Horizontu Európa, ktoré získali ocenenie „Seal of Excellence“ alebo prešli úspešne hodnotením zo strany EK


Investícia – Výskum a inovácie pre dekarbonizáciu ekonomiky


Komponent 9 - Efektívnejšie riadenie a posilnenie financovania výskumu, vývoja a inovácií

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti zameraná na podporu projektov, ktoré sú súčasťou významného projektu spoločného európskeho záujmu (IPCEI) v oblasti implementácie vodíkových technológií

Úrad vlády Slovenskej republiky ako Vykonávateľ komponentu 9 časti Plánu obnovy a odolnosti oznamuje, že v rámciinvestície 4: Výskum a inovácie pre dekarbonizáciu ekonomiky vyhlasuje výzvu v oblasti implementácie vodíkových technológií. Výzva sa zameriava špecificky na podporu rozvoja vodíkových technológií, ktoré sú považované za jednu z prioritných oblastí v oblasti dekarbonizácie ekonomiky a zelenej transformácie.

Viac o výzve a podaní žiadosti sa dozviete na webovom sídle Výskumnej a inovačnej autority:
Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti zameraná na podporu projektov, ktoré sú súčasťou významného projektu spoločného európskeho záujmu (IPCEI) v oblasti implementácie vodíkových technológií


Podpora výskumných projektov zameraných na dekarbonizáciu ekonomiky v TRL úrovniach 1-3

Úrad vlády Slovenskej republiky ako Vykonávateľ komponentu 9 časti Plánu obnovy
a odolnosti oznamuje, že v rámci investície 4: Výskum a inovácie pre dekarbonizáciu ekonomiky vyhlasuje výzvu Podpora výskumných projektov zameraných na dekarbonizáciu ekonomiky v TRL úrovniach 1-3.

Výzva je zameraná na podporu kvalitných projektov základného a priemyselného výskumu v úrovniach TRL 1 – 3 pre oblasť prechodu na zelenú a nízkouhlíkovú ekonomiku, adaptácie a zvyšovania odolnosti voči klimatickej zmene.

Viac o výzve a podaní žiadosti sa dozviete na webovom sídle Výskumnej a inovačnej autority:
Podpora výskumných projektov zameraných na dekarbonizáciu ekonomiky v TRL úrovniach 1-3


Investícia – Výskum a inovácie pre digitalizáciu ekonomiky


Komponent 9 - Efektívnejšie riadenie a posilnenie financovania výskumu, vývoja a inovácií

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti zameraná na podporu projektov, ktoré sú súčasťou významného projektu spoločného európskeho záujmu (IPCEI) v oblasti mikroelektroniky

Úrad vlády Slovenskej republiky ako Vykonávateľ komponentu 9 časti Plánu obnovy a odolnosti oznamuje, že v rámci investície 5: Výskum a inovácie pre digitalizáciu ekonomiky. Výzva sa zameriava špecificky na podporu prechodu na digitálne hospodárstvo.

Viac o výzve a podaní žiadosti sa dozviete na webovom sídle Výskumnej a inovačnej autority:
Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti zameraná na podporu projektov, ktoré sú súčasťou významného projektu spoločného európskeho záujmu (IPCEI) v oblasti mikroelektroniky


Podpora výskumných projektov zameraných na digitalizáciu ekonomiky v TRL úrovniach 1-3

Úrad vlády Slovenskej republiky ako Vykonávateľ komponentu 9 časti Plánu obnovy 
a odolnosti oznamuje, že v rámci investície 5: Výskum a inovácie pre digitalizáciu ekonomiky vyhlasuje výzvu Podpora výskumných projektov zameraných na digitalizáciu ekonomiky v TRL úrovniach 1-3.

Výzva je zameraná na podporu kvalitných projektov základného a priemyselného výskumu v úrovniach TRL 1 – 3 pre oblasť prechodu na digitálnu ekonomiku. 

Viac o výzve a podaní žiadosti sa dozviete na webovom sídle Výskumnej a inovačnej autority:
Podpora výskumných projektov zameraných na digitalizáciu ekonomiky v TRL úrovniach 1-3


Investícia – Excelentná veda


Komponent 9 - Efektívnejšie riadenie a posilnenie financovania výskumu, vývoja a inovácií

Štipendiá pre excelentných PhD. študentov a študentky (R1)

Úrad vlády Slovenskej republiky ako Vykonávateľ komponentu 9 časti Plánu obnovy a odolnosti oznamuje, že v rámci investície 3: Excelentná veda vyhlasuje na podporu excelentných výskumných pracovísk na univerzitách, vysokých školách a výskumných inštitúciách, ktoré poskytujú denné doktorandské študijné programy. Cieľom výzvy je prilákať a podporiť excelentných PhD. študentov a študentky, podporiť ich výskumné aktivity v špičkových pracoviskách na Slovensku a taktiež podporiť vytvorenie medzinárodne kompetitívneho prostredia pre najlepších vedcov a vedkyne.

Viac o výzve a podaní žiadosti sa dozviete na webovom sídle Výskumnej a inovačnej autority:
Štipendiá pre excelentných PhD. študentov a študentky (R1)


Štipendiá pre excelentných výskumníkov a výskumníčky R2-R4

Úrad vlády Slovenskej republiky ako Vykonávateľ komponentu 9 časti Plánu obnovy a odolnosti oznamuje, že v rámci investície 3: Excelentná veda vyhlasuje výzvu zameranú na podporu základného a aplikovaného výskumu realizovaného na Slovensku excelentnými domácimi a zahraničnými výskumníkmi vo fáze kariéry R2 až R4. Výzva sa podľa fázy kariéry podporovaných výskumníkov člení na 3 typy podpory:
 • štipendium výskumníka R2
 • štipendium výskumníka R3
 • štipendium výskumníka R4
Cieľom výzvy je podporiť excelentných vedcov naprieč všetkými sektormi výskumu a vývoja na Slovensku. Účelom výzvy je prilákať zahraničných špičkových výskumníkov a taktiež zamedziť odlivu domácich špičkových vedcov do zahraničia.

Viac o výzve a podaní žiadosti sa dozviete na webovom sídle Výskumnej a inovačnej autority:
Štipendiá pre excelentných výskumníkov a výskumníčky R2-R4


Veľké projekty pre excelentných výskumníkov

Úrad vlády Slovenskej republiky ako Vykonávateľ komponentu 9 časti Plánu obnovy a odolnosti oznamuje, že v rámci investície 3: Excelentná veda vyhlasuje výzvu na podporu špičkových vedeckých tímov pod vedením excelentných výskumníkov so Slovenska a zahraničia, ktoré budú svoj výskum realizovať na výskumných alebo inovačných inštitúciách na Slovensku.

Cieľom výzvy je pritiahnuť alebo udržať a podporiť individuálnych excelentných výskumníkov a ich tímy pri realizácii výskumu na výskumných inštitúciách na Slovensku.

Viac o výzve a podaní žiadosti sa dozviete na webovom sídle Výskumnej a inovačnej autority:
Veľké projekty pre excelentných výskumníkov


Investícia - Podpora spolupráce firiem, akademického sektora a organizácií výskumu a vývoja a Komponent 10 - Lákanie a udržanie talentov


Komponent 9 - Efektívnejšie riadenie a posilnenie financovania výskumu, vývoja a inovácií

Výzva: Transformačné a inovačné konzorciá

Cieľom výzvy je posilniť výskumné a inovačné prostredie na Slovensku prostredníctvom podpory malého počtu jasne tematicky zadefinovaných transformačných a inovačných konzorcií (TIK), ktoré budú prepájať verejných a súkromných aktérov zo Slovenska so špičkovými inštitúciami zo zahraničia a ktoré budú generovať nové výskumné a inovačné aktivity a projekty v rámci celej inovačnej reťaze. Cieľom je tak podporiť transformáciu kľúčových sektorov ekonomiky s vysokým inovačným potenciálom, ktoré budú zadefinované samotnými žiadateľmi v podaných žiadostiach.

Úrad vlády Slovenskej republiky ako Vykonávateľ komponentu 9 Plánu obnovy a odolnosti oznamuje v rámci výzvy Transformačné a inovačné konzorciá s kódom 09I02-03-V01 Zmenu výzvy č.1,  ktorá nadobúda účinnosť  22.8.2023. 

Oznámenie o zmene výzvy
 
Dokumenty dotknuté zmenou výzvy:

 • Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie prostriedkov mechanizmu
 • Príručka pre žiadateľa
 • Príloha 2 – Project description
 • Príloha 3 – Rozpočet projektu – Budget
 • Príloha 5A – Vyhlásenie o partnerstve
 • Príloha 5B – Partnership declaration
 • Príloha 7A – Individuálny test štátnej pomoci
 • Príloha 7B – State aid self-assessment form
 • Príloha 8B – Authorization form

Viac o výzve a podaní žiadosti sa dozviete na webovom sídle Výskumnej a inovačnej autority:
Výzva: Transformačné a inovačné konzorciá


Výzva: „Matching“ granty ku zdrojom získaným od súkromného sektora v rámci výskumnej spolupráce

Úrad vlády Slovenskej republiky ako Vykonávateľ Komponentu 9 Efektívnejšie riadenie a posilnenie financovania výskumu, vývoja a inovácií Plánu obnovy a odolnosti oznamuje, že v rámci Investície 2 Podpora spolupráce firiem, akademického sektora a organizácií výskumu a vývoja, vyhlasuje výzvu „Matching“ granty ku zdrojom získaným od súkromného sektora v rámci výskumnej spolupráce.

Viac o výzve a podaní žiadosti sa dozviete na webovom sídle Výskumnej a inovačnej autority:
Výzva: „Matching“ granty ku zdrojom získaným od súkromného sektora v rámci výskumnej spolupráce


Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie prostriedkov mechanizmu na podporu spolupráce podnikateľských subjektov a vedecko-výskumných pracovísk - digitálne vouchery

Úrad vlády Slovenskej republiky ako Vykonávateľ Komponentu 9 Efektívnejšie riadenie a posilnenie financovania výskumu, vývoja a inovácií Plánu obnovy a odolnosti oznamuje, že v rámci Investície 2 Podpora spolupráce firiem, akademického sektora a organizácií výskumu a vývoja, vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie prostriedkov mechanizmu na podporu spolupráce podnikateľských subjektov a vedecko-výskumných pracovísk - digitálne vouchery.

Cieľom investície je mobilizovať účasť súkromného sektora na výskume, vývoji a inováciách a zvýšiť podiel inovačných podnikov, ale aj uľahčiť prenos znalostí, technológií a inovácií a posilniť spoluprácu s podnikateľským sektorom. Podpora poskytovaná v rámci výzvy bude zameraná na individualizované riešenia pre podniky (predmetom podpory je vypracovanie návrhu individualizovaného riešenia, nie však jeho samotná realizácia) v konkrétnych oblastiach digitalizácie.

Viac o výzve a podaní žiadosti sa dozviete na webovom sídle Výskumnej a inovačnej autority:
Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie prostriedkov mechanizmu na podporu spolupráce podnikateľských subjektov a vedecko-výskumných pracovísk - digitálne vouchery


Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie prostriedkov mechanizmu na podporu spolupráce podnikateľských subjektov a vedecko-výskumných pracovísk - inovačné vouchery

Úrad vlády Slovenskej republiky ako Vykonávateľ Komponentu 9 Efektívnejšie riadenie a posilnenie financovania výskumu, vývoja a inovácií Plánu obnovy a odolnosti oznamuje, že v rámci Investície 2 Podpora spolupráce firiem, akademického sektora a organizácií výskumu a vývoja, vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie prostriedkov mechanizmu na podporu spolupráce podnikateľských subjektov a vedecko-výskumných pracovísk - inovačné vouchery.

Cieľom investície je mobilizovať účasť súkromného sektora na výskume, vývoji a inováciách a zvýšiť podiel inovačných podnikov, ale aj uľahčiť prenos znalostí, technológií a inovácií a posilniť spoluprácu s podnikateľským sektorom.

Viac o výzve a podaní žiadosti sa dozviete na webovom sídle Výskumnej a inovačnej autority:
Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie prostriedkov mechanizmu na podporu spolupráce podnikateľských subjektov a vedecko-výskumných pracovísk - inovačné vouchery


Komponent 10 Plánu obnovy a odolnosti v rámci Investície 2: Posilnenie vzťahov s diaspórou, podpora občianskych iniciatív: Výzva na podporu posilnenia vzťahov so slovenskou diaspórou

Úrad vlády Slovenskej republiky ako Vykonávateľ komponentu 10 časti Plánu obnovy a odolnosti oznamuje, že v rámci Investície 2: Posilnenie vzťahov s diaspórou, podpora občianskych iniciatív vyhlasuje výzvu na podporu posilnenia vzťahov so slovenskou diaspórou.

Cieľom výzvy je posilniť vzťahy a rozvíjať siete so Slovákmi v zahraničí, najmä s príslušníkmi novej diaspóry, zvýšiť pravdepodobnosť ich návratu domov a využiť ich know-how na modernizáciu Slovenska. Cieľom nie je brzdiť pohyb vysokokvalifikovaných pracovníkov, ale skôr podporovať "obeh mozgov". Výzva je zameraná na podporu organizovania podujatí na Slovensku a v zahraničí, kde žije slovenská diaspóra.

Viac o výzve a podaní žiadosti sa dozviete na webovom sídle Výskumnej a inovačnej autority:
Komponent 10 Plánu obnovy a odolnosti v rámci Investície 2: Posilnenie vzťahov s diaspórou, podpora občianskych iniciatív: Výzva na podporu posilnenia vzťahov so slovenskou diaspórou


Investícia 2: Posilnenie vzťahov s diaspórou, podpora občianskych iniciatív


Komponent 10 - Lákanie a udržanie talentov

Výzva na podporu posilnenia vzťahov so slovenskou diaspórou

Úrad vlády Slovenskej republiky ako Vykonávateľ komponentu 10 časti Plánu obnovy a odolnosti oznamuje, že v rámci Investície 2: Posilnenie vzťahov s diaspórou, podpora občianskych iniciatív vyhlasuje výzvu na podporu posilnenia vzťahov so slovenskou diaspórou.

Cieľom výzvy je posilniť vzťahy a rozvíjať siete so Slovákmi v zahraničí, najmä s príslušníkmi novej diaspóry, zvýšiť pravdepodobnosť ich návratu domov a využiť ich know-how na modernizáciu Slovenska. Cieľom nie je brzdiť pohyb vysokokvalifikovaných pracovníkov, ale skôr podporovať "obeh mozgov". Výzva je zameraná na podporu organizovania podujatí na Slovensku a v zahraničí, kde žije slovenská diaspóra.

Viac o výzve a podaní žiadosti sa dozviete na webovom sídle Výskumnej a inovačnej autority:
Výzva na podporu posilnenia vzťahov so slovenskou diaspórou