Výzvy na podporu výskumu, vývoja a inovácií z Plánu obnovy a odolnosti


Investícia - Podpora medzinárodnej spolupráce a zapájania sa do projektov Horizont Európa a EIT


Komponent 9 - Efektívnejšie riadenie a posilnenie financovania výskumu, vývoja a inovácií

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie prostriedkov mechanizmu, zameraná na podporu projektov, ktorým bola udelená známka excelentnosti za kvalitu (Seal of Excellence)

Úrad vlády Slovenskej republiky ako Vykonávateľ komponentu 9 časti Plánu obnovy a odolnosti oznamuje, že v rámci investície 1. Podpora medzinárodnej spoluprácie a zapájania sa do projektov Horizont Európa a Európsky inovačný a technologický inštitút vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie prostriedkov mechanizmu, zameraná na podporu projektov, ktorým bola udelená známka excelentnosti za kvalitu (Seal of Excellence).

Úrad vlády Slovenskej republiky ako Vykonávateľ komponentu 9 časti Plánu obnovy a odolnosti oznamuje v rámci Výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti – Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie prostriedkov mechanizmu zameraná na podporu projektov, ktorým bola udelená známka excelentnosti za kvalitu (Seal of Excellence v Bratislavskom kraji), 09I01-03-V01 Zmenu výzvy č.1, ktorá nadobúda účinnosť 12.6.2023

Vzhľadom na vyššie uvedené rovnako navrhovaná zmena neovplyvní žiadosti, ktoré sú v štádiu posudzovania splnenia podmienok poskytnutia prostriedkov mechanizmu.
 

Úrad vlády Slovenskej republiky ako Vykonávateľ komponentu 9 časti Plánu obnovy a odolnosti oznamuje v rámci Výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti – Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie prostriedkov mechanizmu zameraná na podporu projektov, ktorým bola udelená známka excelentnosti za kvalitu (Seal of Excellence), 09I01-03-V01 Zmenu výzvy č. 2, ktorá nadobúda účinnosť 20.10.2023

Viac o výzve a podaní žiadosti sa dozviete na webovom sídle Výskumnej a inovačnej autority:
Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie prostriedkov mechanizmu, zameraná na podporu projektov, ktorým bola udelená známka excelentnosti za kvalitu (Seal of Excellence)


Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti zameraná na podporu prípravy projektov v Horizonte Európa

Úrad vlády Slovenskej republiky ako Vykonávateľ komponentu 9 časti Plánu obnovy a odolnosti oznamuje, že v rámci investície 1: Podpora medzinárodnej spolupráce a zapájania sa do projektov Horizont Európa a Európsky inovačný a technologický inštitút vyhlasuje výzvu na podporu žiadateľov, ktorí sa aktívne zapojili do výziev vyhlasovaných rámcovým programom EÚ pre výskum a inovácie Horizont Európa (ďalej len ako „Horizont Európa“) v role koordinátora alebo partnera.

Úrad vlády Slovenskej republiky ako Vykonávateľ komponentu 9 Plánu obnovy a odolnosti oznamuje v rámci výzvy Podpora prípravy projektov v Horizonte Európa s kódom 09I01-03-V02 Zmenu výzvy č.2,  ktorá nadobúda účinnosť 17.5.2024.
 

Vzhľadom na vyššie uvedené navrhovaná zmena nebude mať vplyv na posudzovanie už predložených žiadostí o prostriedky mechanizmu. 

Viac o výzve a podaní žiadosti sa dozviete na webovom sídle Výskumnej a inovačnej autority:
Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti zameraná na podporu prípravy projektov v Horizonte Európa


Výzva: Matching granty ku zdrojom získaným v rámci programu Horizont 2020 a Horizont Európa

Úrad vlády Slovenskej republiky ako Vykonávateľ komponentu 9 časti Plánu obnovy 
a odolnosti oznamuje, že v rámci investície 1: Podpora medzinárodnej spolupráce a zapájania sa do projektov Horizont Európa a Európsky inovačný a technologický inštitút vyhlasuje výzvu Matching granty ku zdrojom získaným v rámci programu Horizont 2020 a Horizont Európa.

Výzva je zameraná na podporu základného, priemyselného výskumu a experimentálneho vývoja realizovaného slovenskými inštitúciami, ktoré participovali alebo participujú v projektoch v Horizontu 2020 alebo Horizontu Európa. Cieľom výzvy je podporiť výskumné aktivity a zvýšiť účasť inštitúcií zo Slovenska v Európskom výskumnom priestore, a to predovšetkým v programe Horizont Európa.

Viac o výzve a podaní žiadosti sa dozviete na webovom sídle Výskumnej a inovačnej autority:
Výzva: Matching granty ku zdrojom získaným v rámci programu Horizont 2020 a Horizont Európa


Podpora excelentných projektov Horizontu Európa, ktoré získali ocenenie „Seal of Excellence“ alebo prešli úspešne hodnotením zo strany EK

Úrad vlády Slovenskej republiky ako Vykonávateľ komponentu 9 časti Plánu obnovy
a odolnosti oznamuje, že v rámci investície 1: Podpora medzinárodnej spolupráce a zapájania sa do projektov Horizont Európa a Európsky inovačný a technologický inštitút vyhlasuje výzvu na podporu kvalitných projektových zámerov hodnotených vo vybraných výzvach rámcového programu EÚ pre výskum a inovácie Horizont Európa.

Úrad vlády Slovenskej republiky ako Vykonávateľ komponentu 9 Plánu obnovy a odolnosti oznamuje v rámci výzvy Podpora excelentných projektov Horizontu Európa, ktoré získali ocenenie „Seal of Excellence“ alebo prešli úspešne hodnotením zo strany EK s kódom 09I01-03-V03 Zmenu výzvy č. 2, ktorá nadobúda účinnosť 25.4.2024.

Vzhľadom na vyššie uvedené navrhovaná zmena nebude mať vplyv na posudzovanie už predložených žiadostí o prostriedky mechanizmu. 

Viac o výzve a podaní žiadosti sa dozviete na webovom sídle Výskumnej a inovačnej autority:
Podpora excelentných projektov Horizontu Európa, ktoré získali ocenenie „Seal of Excellence“ alebo prešli úspešne hodnotením zo strany EK


Preklenovacie ERC granty

Úrad vlády Slovenskej republiky ako Vykonávateľ komponentu 9 časti Plánu obnovy a odolnosti oznamuje, že v rámci 
investície 1: Podpora medzinárodnej spolupráce a zapájania sa do projektov Horizont Európa a Európsky inovačný a technologický inštitút vyhlasuje výzvu zameranú na podporu výskumníkov a výskumníčok, ktorí podali žiadosť o grant Európskej rady pre výskum (ERC) a získali hodnotenie minimálne „B“. V rámci tejto výzvy môžu žiadatelia (inštitúcie) požiadať o preklenovací grant pre takýchto výskumníkov a výskumníčky, ktorý im umožní pokračovať vo výskume a zároveň opätovne podať projekt do ERC.

Cieľom výzvy je:

 • podporiť kvalitné projektové zámery, ktoré nezískali financovanie
  v ERC, ale majú potenciál uspieť pri opätovnom podaní,
 • motivovať výskumníkov/výskumníčky pri podávaní žiadostí do ERC. 

Viac o výzve a podaní žiadosti sa dozviete na webovom sídle Výskumnej a inovačnej autority:
Preklenovacie ERC granty


ERC Visiting granty

Úrad vlády Slovenskej republiky ako Vykonávateľ komponentu 9 časti Plánu obnovy a odolnosti oznamuje, že v rámci 
investície 1: Podpora medzinárodnej spolupráce a zapájania sa do projektov Horizont Európa a Európsky inovačný a technologický inštitút vyhlasuje výzvu na podporu najlepších výskumníkov pracujúcich vo výskumných organizáciách na Slovensku, ktorí plánujú predkladať projekty vo výzvach Európskej rady pre výskum (ERC) a prostredníctvom podpory im umožniť  spoluprácu s držiteľmi ERC grantov pri príprave vlastného projektu.

Podpora v rámci výzvy umožní získať prostriedky mechanizmu prostredníctvom domovskej výskumnej organizácie, v ktorej sú výskumníci zamestnancami, pre účel pobytu výskumníka u držiteľa ERC grantu s cieľom získať skúsenosti a zručnosti na prípravu a podanie vlastného kvalitného ERC projektu. Výzva je zameraná na posilnenie účasti výskumníkov vo výzvach ERC a zvýšenia kvality podávaných projektov.

Viac o výzve a podaní žiadosti sa dozviete na webovom sídle Výskumnej a inovačnej autority:
ERC Visiting granty


Investícia – Výskum a inovácie pre dekarbonizáciu ekonomiky


Komponent 9 - Efektívnejšie riadenie a posilnenie financovania výskumu, vývoja a inovácií

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti zameraná na podporu projektov, ktoré sú súčasťou významného projektu spoločného európskeho záujmu (IPCEI) v oblasti implementácie vodíkových technológií

Úrad vlády Slovenskej republiky ako Vykonávateľ komponentu 9 časti Plánu obnovy a odolnosti oznamuje, že v rámciinvestície 4: Výskum a inovácie pre dekarbonizáciu ekonomiky vyhlasuje výzvu v oblasti implementácie vodíkových technológií. Výzva sa zameriava špecificky na podporu rozvoja vodíkových technológií, ktoré sú považované za jednu z prioritných oblastí v oblasti dekarbonizácie ekonomiky a zelenej transformácie.

Viac o výzve a podaní žiadosti sa dozviete na webovom sídle Výskumnej a inovačnej autority:
Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti zameraná na podporu projektov, ktoré sú súčasťou významného projektu spoločného európskeho záujmu (IPCEI) v oblasti implementácie vodíkových technológií


Podpora výskumných projektov zameraných na dekarbonizáciu ekonomiky v TRL úrovniach 1-3

Úrad vlády Slovenskej republiky ako Vykonávateľ komponentu 9 časti Plánu obnovy
a odolnosti oznamuje, že v rámci investície 4: Výskum a inovácie pre dekarbonizáciu ekonomiky vyhlasuje výzvu Podpora výskumných projektov zameraných na dekarbonizáciu ekonomiky v TRL úrovniach 1-3.

Výzva je zameraná na podporu kvalitných projektov základného a priemyselného výskumu v úrovniach TRL 1 – 3 pre oblasť prechodu na zelenú a nízkouhlíkovú ekonomiku, adaptácie a zvyšovania odolnosti voči klimatickej zmene.

Viac o výzve a podaní žiadosti sa dozviete na webovom sídle Výskumnej a inovačnej autority:
Podpora výskumných projektov zameraných na dekarbonizáciu ekonomiky v TRL úrovniach 1-3


Podpora vývoja inovatívnych riešení v oblasti dekarbonizácie

Úrad vlády Slovenskej republiky ako Vykonávateľ komponentu 9 časti Plánu obnovy a odolnosti oznamuje, že v rámci investície 4: Výskum a inovácie pre dekarbonizáciu ekonomiky vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti zameraná na podporu vývoja inovatívnych riešení v oblasti dekarbonizácie.
 
Účelom výzvy je podpora inovácií v podnikoch prostredníctvom výskumu a vývoja (od úrovne, ktorá zodpovedá úrovni technologickej pripravenosti 4) unikátnych technológií a riešení v oblasti dekarbonizácie.

Vykonávateľ komponentu 9 Plánu obnovy a odolnosti oznamuje v rámci výzvy Podpora vývoja inovatívnych riešení v oblasti dekarbonizácie s kódom 09I04-03-V03 Zmenu výzvy č.1,  ktorá nadobúda účinnosť 7.3.2024.   

Vzhľadom na vyššie uvedené navrhovaná zmena nebude mať vplyv na posudzovanie už predložených žiadostí o prostriedky mechanizmu. 

Viac o výzve a podaní žiadosti sa dozviete na webovom sídle Výskumnej a inovačnej autority:
Podpora vývoja inovatívnych riešení v oblasti dekarbonizácie


Investícia – Výskum a inovácie pre digitalizáciu ekonomiky


Komponent 9 - Efektívnejšie riadenie a posilnenie financovania výskumu, vývoja a inovácií

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti zameraná na podporu projektov, ktoré sú súčasťou významného projektu spoločného európskeho záujmu (IPCEI) v oblasti mikroelektroniky

Úrad vlády Slovenskej republiky ako Vykonávateľ komponentu 9 časti Plánu obnovy a odolnosti oznamuje, že v rámci investície 5: Výskum a inovácie pre digitalizáciu ekonomiky. Výzva sa zameriava špecificky na podporu prechodu na digitálne hospodárstvo.

Úrad vlády Slovenskej republiky ako Vykonávateľ komponentu 9 časti Plánu obnovy a odolnosti oznamuje v rámci Výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti –  Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti zameraná na podporu projektov, ktoré sú súčasťou významného projektu spoločného európskeho záujmu (IPCEI) v oblasti mikroelektroniky, 09I05-03-V01 Zmenu výzvy č.1, ktorá nadobúda účinnosť 15.11.2023.

Viac o výzve a podaní žiadosti sa dozviete na webovom sídle Výskumnej a inovačnej autority:
Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti zameraná na podporu projektov, ktoré sú súčasťou významného projektu spoločného európskeho záujmu (IPCEI) v oblasti mikroelektroniky


Podpora výskumných projektov zameraných na digitalizáciu ekonomiky v TRL úrovniach 1-3

Úrad vlády Slovenskej republiky ako Vykonávateľ komponentu 9 časti Plánu obnovy 
a odolnosti oznamuje, že v rámci investície 5: Výskum a inovácie pre digitalizáciu ekonomiky vyhlasuje výzvu Podpora výskumných projektov zameraných na digitalizáciu ekonomiky v TRL úrovniach 1-3.

Výzva je zameraná na podporu kvalitných projektov základného a priemyselného výskumu v úrovniach TRL 1 – 3 pre oblasť prechodu na digitálnu ekonomiku. 

Viac o výzve a podaní žiadosti sa dozviete na webovom sídle Výskumnej a inovačnej autority:
Podpora výskumných projektov zameraných na digitalizáciu ekonomiky v TRL úrovniach 1-3


Podpora vývoja inovatívnych digitálnych riešení

Úrad vlády Slovenskej republiky ako Vykonávateľ komponentu 9 časti Plánu obnovy a odolnosti oznamuje, že v rámci 
investície 5: Výskum a inovácie pre digitalizáciu ekonomiky vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti zameranú na podporu vývoja inovatívnych digitálnych riešení.

Účelom výzvy je podpora inovácií v podnikoch prostredníctvom výskumu a vývoja unikátnych digitálnych technológií a riešení v niektorej z nasledovných tematických oblastí:

 • priemyselné technológie (napr. automatizácia v priemysle),
 • kľúčové digitálne technológie (napr. kybernetická bezpečnosť, kvantové technológie, senzory, internet vecí, mikroelektronika, elektronické komponenty a cloudové riešenia),
 • vznikajúce umožňujúce/podporné technológie,
 • pokročilé materiály pre oblasť digitalizácie,
 • umelá inteligencia a robotika,
 • pokročilá výpočtová technika.  

Vykonávateľ komponentu 9 Plánu obnovy a odolnosti oznamuje v rámci výzvy Podpora vývoja inovatívnych digitálnych riešení s kódom 09I05-03-V03 Zmenu výzvy č.1,  ktorá nadobúda účinnosť 7.3.2024.   

Vzhľadom na vyššie uvedené navrhovaná zmena nebude mať vplyv na posudzovanie už predložených žiadostí o prostriedky mechanizmu. 

Viac o výzve a podaní žiadosti sa dozviete na webovom sídle Výskumnej a inovačnej autority:
Podpora vývoja inovatívnych digitálnych riešení


Investícia – Excelentná veda


Komponent 9 - Efektívnejšie riadenie a posilnenie financovania výskumu, vývoja a inovácií

Štipendiá pre excelentných PhD. študentov a študentky (R1)

Úrad vlády Slovenskej republiky ako Vykonávateľ komponentu 9 časti Plánu obnovy a odolnosti oznamuje, že v rámci investície 3: Excelentná veda vyhlasuje na podporu excelentných výskumných pracovísk na univerzitách, vysokých školách a výskumných inštitúciách, ktoré poskytujú denné doktorandské študijné programy. Cieľom výzvy je prilákať a podporiť excelentných PhD. študentov a študentky, podporiť ich výskumné aktivity v špičkových pracoviskách na Slovensku a taktiež podporiť vytvorenie medzinárodne kompetitívneho prostredia pre najlepších vedcov a vedkyne.

Viac o výzve a podaní žiadosti sa dozviete na webovom sídle Výskumnej a inovačnej autority:
Štipendiá pre excelentných PhD. študentov a študentky (R1)


Štipendiá pre excelentných výskumníkov a výskumníčky R2-R4

Úrad vlády Slovenskej republiky ako Vykonávateľ komponentu 9 časti Plánu obnovy a odolnosti oznamuje, že v rámci investície 3: Excelentná veda vyhlasuje výzvu zameranú na podporu základného a aplikovaného výskumu realizovaného na Slovensku excelentnými domácimi a zahraničnými výskumníkmi vo fáze kariéry R2 až R4. Výzva sa podľa fázy kariéry podporovaných výskumníkov člení na 3 typy podpory:
 • štipendium výskumníka R2
 • štipendium výskumníka R3
 • štipendium výskumníka R4
Cieľom výzvy je podporiť excelentných vedcov naprieč všetkými sektormi výskumu a vývoja na Slovensku. Účelom výzvy je prilákať zahraničných špičkových výskumníkov a taktiež zamedziť odlivu domácich špičkových vedcov do zahraničia.

Viac o výzve a podaní žiadosti sa dozviete na webovom sídle Výskumnej a inovačnej autority:
Štipendiá pre excelentných výskumníkov a výskumníčky R2-R4


Veľké projekty pre excelentných výskumníkov

Úrad vlády Slovenskej republiky ako Vykonávateľ komponentu 9 časti Plánu obnovy a odolnosti oznamuje, že v rámci investície 3: Excelentná veda vyhlasuje výzvu na podporu špičkových vedeckých tímov pod vedením excelentných výskumníkov so Slovenska a zahraničia, ktoré budú svoj výskum realizovať na výskumných alebo inovačných inštitúciách na Slovensku.

Cieľom výzvy je pritiahnuť alebo udržať a podporiť individuálnych excelentných výskumníkov a ich tímy pri realizácii výskumu na výskumných inštitúciách na Slovensku.

Viac o výzve a podaní žiadosti sa dozviete na webovom sídle Výskumnej a inovačnej autority:
Veľké projekty pre excelentných výskumníkov


Kapitálový booster pre schémy na podporu výskumu a vývoja

Úrad vlády Slovenskej republiky ako Vykonávateľ komponentu 9 časti Plánu obnovy a odolnosti oznamuje, že v rámci investície 3: Excelentná veda vyhlasuje výzvu na podporu prijímteľov realizujúcich kvalitné projekty základného a aplikovaného výskumu, ktorí získali finančné prostriedky vo verejnej výzve vyhlásenej Agentúrou na podporu výskumu a vývoja VV 2022.

Účelom podpory je dofinancovanie hmotného a nehmotného investičného majetku určeného na výskum, ktorý je vo všeobecnej výzve APVV neoprávnený, s cieľom umožniť prijímateľom realizovať kvalitnejšie projekty a maximalizovať výsledky a výstupy pri realizácii nezávislého výskumu a vývoja.
 

Úrad vlády Slovenskej republiky ako Vykonávateľ komponentu 9 Plánu obnovy a odolnosti oznamuje v rámci výzvy Kapitálový booster s kódom 09I03-03-V06 Zmenu výzvy č.1,  ktorá nadobúda účinnosť 23.10.2023.  

Vzhľadom na vyššie uvedené navrhovaná zmena nebude mať vplyv na posudzovanie už predložených žiadostí o prostriedky mechanizmu.

Viac o výzve a podaní žiadosti sa dozviete na webovom sídle Výskumnej a inovačnej autority:
Kapitálový booster pre schémy na podporu výskumu a vývoja


Early stage granty

Úrad vlády Slovenskej republiky ako Vykonávateľ komponentu 9 časti Plánu obnovy a odolnosti oznamuje, že v rámci 
investície 3: Excelentná veda vyhlasuje výzvu na podporu doktorandov a začínajúcich výskumníkov, a to prostredníctvom podpory interných inštitucionálnych schém na vysokých školách a Slovenskej akadémii vied.

Prostredníctvom tejto výzvy získajú mladí výskumníci a doktorandi podporu v naštartovaní  kariéry v ich vednej oblasti. Projekty im umožnia financovať začínajúci výskum, podporia ich účasť na vedeckých konferenciách a výmenu skúseností zo zahraničím.
 

Úrad vlády Slovenskej republiky ako Vykonávateľ komponentu 9 Plánu obnovy a odolnosti oznamuje v rámci výzvy Early stage granty s kódom 09I03-03-V05 Zmenu výzvy č.1,  ktorá nadobúda účinnosť 21.12.2023.   

Vzhľadom na vyššie uvedené navrhovaná zmena nebude mať vplyv na posudzovanie už predložených žiadostí o prostriedky mechanizmu. 

 

Viac o výzve a podaní žiadosti sa dozviete na webovom sídle Výskumnej a inovačnej autority:
Early stage granty


Investícia - Podpora spolupráce firiem, akademického sektora a organizácií výskumu a vývoja


Komponent 9 - Efektívnejšie riadenie a posilnenie financovania výskumu, vývoja a inovácií

Výzva: Transformačné a inovačné konzorciá

Cieľom výzvy je posilniť výskumné a inovačné prostredie na Slovensku prostredníctvom podpory malého počtu jasne tematicky zadefinovaných transformačných a inovačných konzorcií (TIK), ktoré budú prepájať verejných a súkromných aktérov zo Slovenska so špičkovými inštitúciami zo zahraničia a ktoré budú generovať nové výskumné a inovačné aktivity a projekty v rámci celej inovačnej reťaze. Cieľom je tak podporiť transformáciu kľúčových sektorov ekonomiky s vysokým inovačným potenciálom, ktoré budú zadefinované samotnými žiadateľmi v podaných žiadostiach.

Úrad vlády Slovenskej republiky ako Vykonávateľ komponentu 9 Plánu obnovy a odolnosti oznamuje v rámci výzvy Transformačné a inovačné konzorciá s kódom 09I02-03-V01 Zmenu výzvy č.1,  ktorá nadobúda účinnosť  22.8.2023. 

Oznámenie o zmene výzvy
 
Dokumenty dotknuté zmenou výzvy:

 • Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie prostriedkov mechanizmu
 • Príručka pre žiadateľa
 • Príloha 2 – Project description
 • Príloha 3 – Rozpočet projektu – Budget
 • Príloha 5A – Vyhlásenie o partnerstve
 • Príloha 5B – Partnership declaration
 • Príloha 7A – Individuálny test štátnej pomoci
 • Príloha 7B – State aid self-assessment form
 • Príloha 8B – Authorization form

Viac o výzve a podaní žiadosti sa dozviete na webovom sídle Výskumnej a inovačnej autority:
Výzva: Transformačné a inovačné konzorciá


Výzva: „Matching“ granty ku zdrojom získaným od súkromného sektora v rámci výskumnej spolupráce

Úrad vlády Slovenskej republiky ako Vykonávateľ Komponentu 9 Efektívnejšie riadenie a posilnenie financovania výskumu, vývoja a inovácií Plánu obnovy a odolnosti oznamuje, že v rámci Investície 2 Podpora spolupráce firiem, akademického sektora a organizácií výskumu a vývoja, vyhlasuje výzvu „Matching“ granty ku zdrojom získaným od súkromného sektora v rámci výskumnej spolupráce.

Úrad vlády Slovenskej republiky ako Vykonávateľ komponentu 9 Plánu obnovy a odolnosti oznamuje v rámci výzvy „Matching“ granty ku zdrojom získaným od súkromného sektora v rámci výskumnej spolupráce s kódom 09I02-03-V02 Zmenu výzvy č.1,  ktorá nadobúda účinnosť 15.5.2024.

Viac o výzve a podaní žiadosti sa dozviete na webovom sídle Výskumnej a inovačnej autority:
Výzva: „Matching“ granty ku zdrojom získaným od súkromného sektora v rámci výskumnej spolupráce


Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie prostriedkov mechanizmu na podporu spolupráce podnikateľských subjektov a vedecko-výskumných pracovísk - digitálne vouchery

Úrad vlády Slovenskej republiky ako Vykonávateľ Komponentu 9 Efektívnejšie riadenie a posilnenie financovania výskumu, vývoja a inovácií Plánu obnovy a odolnosti oznamuje, že v rámci Investície 2 Podpora spolupráce firiem, akademického sektora a organizácií výskumu a vývoja, vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie prostriedkov mechanizmu na podporu spolupráce podnikateľských subjektov a vedecko-výskumných pracovísk - digitálne vouchery.

Cieľom investície je mobilizovať účasť súkromného sektora na výskume, vývoji a inováciách a zvýšiť podiel inovačných podnikov, ale aj uľahčiť prenos znalostí, technológií a inovácií a posilniť spoluprácu s podnikateľským sektorom. Podpora poskytovaná v rámci výzvy bude zameraná na individualizované riešenia pre podniky (predmetom podpory je vypracovanie návrhu individualizovaného riešenia, nie však jeho samotná realizácia) v konkrétnych oblastiach digitalizácie.

Úrad vlády Slovenskej republiky ako Vykonávateľ komponentu 9 Plánu obnovy a odolnosti oznamuje v rámci výzvy Podpora spolupráce podnikateľských subjektov a vedecko-výskumných pracovísk – digitálne vouchery s kódom 09I02-03-V04 Zmenu výzvy č. 1, ktorá nadobúda účinnosť 24.05.2024

 


 

Viac o výzve a podaní žiadosti sa dozviete na webovom sídle Výskumnej a inovačnej autority:
Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie prostriedkov mechanizmu na podporu spolupráce podnikateľských subjektov a vedecko-výskumných pracovísk - digitálne vouchery


Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie prostriedkov mechanizmu na podporu spolupráce podnikateľských subjektov a vedecko-výskumných pracovísk - inovačné vouchery

Úrad vlády Slovenskej republiky ako Vykonávateľ Komponentu 9 Efektívnejšie riadenie a posilnenie financovania výskumu, vývoja a inovácií Plánu obnovy a odolnosti oznamuje, že v rámci Investície 2 Podpora spolupráce firiem, akademického sektora a organizácií výskumu a vývoja, vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie prostriedkov mechanizmu na podporu spolupráce podnikateľských subjektov a vedecko-výskumných pracovísk - inovačné vouchery.

Cieľom investície je mobilizovať účasť súkromného sektora na výskume, vývoji a inováciách a zvýšiť podiel inovačných podnikov, ale aj uľahčiť prenos znalostí, technológií a inovácií a posilniť spoluprácu s podnikateľským sektorom.

Úrad vlády Slovenskej republiky ako Vykonávateľ komponentu 9 Plánu obnovy a odolnosti oznamuje v rámci výzvy Podpora spolupráce podnikateľských subjektov a vedecko-výskumných pracovísk – inovačné vouchery s kódom 09I02-03-V03 Zmenu výzvy č. 1,  ktorá nadobúda účinnosť 24.05.2024
 

 

 

Viac o výzve a podaní žiadosti sa dozviete na webovom sídle Výskumnej a inovačnej autority:
Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie prostriedkov mechanizmu na podporu spolupráce podnikateľských subjektov a vedecko-výskumných pracovísk - inovačné vouchery


Investícia 2: Posilnenie vzťahov s diaspórou, podpora občianskych iniciatív


Komponent 10 - Lákanie a udržanie talentov

Výzva na podporu posilnenia vzťahov so slovenskou diaspórou

Úrad vlády Slovenskej republiky ako Vykonávateľ komponentu 10 časti Plánu obnovy a odolnosti oznamuje, že v rámci Investície 2: Posilnenie vzťahov s diaspórou, podpora občianskych iniciatív vyhlasuje výzvu na podporu posilnenia vzťahov so slovenskou diaspórou.

Cieľom výzvy je posilniť vzťahy a rozvíjať siete so Slovákmi v zahraničí, najmä s príslušníkmi novej diaspóry, zvýšiť pravdepodobnosť ich návratu domov a využiť ich know-how na modernizáciu Slovenska. Cieľom nie je brzdiť pohyb vysokokvalifikovaných pracovníkov, ale skôr podporovať "obeh mozgov". Výzva je zameraná na podporu organizovania podujatí na Slovensku a v zahraničí, kde žije slovenská diaspóra.

Viac o výzve a podaní žiadosti sa dozviete na webovom sídle Výskumnej a inovačnej autority:
Výzva na podporu posilnenia vzťahov so slovenskou diaspórou