Zabezpečenie a koordinácia ochrany finančných záujmov EÚ III.

7174_eu_optp

Údaje o realizovanom projekte technickej pomoci z OP TP:
Názov a sídlo prijímateľa: Úrad vlády SR, Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava – mestská časť Staré
Mesto, Slovenská republika
Konajúci: Ing. Július Jakab, vedúci Úradu vlády SR
IČO: 00 151 513
DIČ: 2020845057

Názov projektu: „Zabezpečenie a koordinácia ochrany finančných záujmov EÚ III.“
Druh projektu: neinvestičný projekt technickej pomoci
Miesto realizácie projektu: Slovensko

Obdobie realizácie projektu: január 2020 - december 2023

Výška poskytnutého NFP: 132 274,00 EUR

Stručný opis projektu

Projekt je zameraný na zabezpečenie implementácie systému ochrany finančných záujmov EÚ v SR (ďalej len "OFZ EÚ") a boj proti podvodom, ktorý je súčasťou správneho a transparentného systému kontroly EŠIF, a to realizáciou aktivít zameraných na zabezpečenie efektívneho výkonu úloh odboru Centrálny kontaktný útvar pre OLAF (ďalej len "OCKÚ OLAF") v oblasti OFZ EÚ, najmä koordinácie partnerov siete Anti Fraud Coordination Service (koordinačný útvar pre boj proti podvodom) a výkonu kontroly s cieľom dosiahnuť riadne využívanie finančnej pomoci v programovom období 2014 – 2020 ako aj súčasne prispením k splneniu povinnosti propagácie a informovanosti v oblasti OFZ EÚ a k plneniu úloh vyplývajúcich z národnej legislatívy a legislatívy EÚ.
Hlavnými aktivitami projektu sú činnosti spojené s realizáciou zasadnutí Riadiaceho výboru pre ochranu finančných záujmov EÚ v SR, jeho pracovných skupín a pracovných stretnutí so zástupcami OLAF-u a AFCOS-ov,  realizácia vzdelávacích a informačných aktivít OCKÚ OLAF a špecifické služby so zameraním na zabezpečenie IS, technickej a administratívnej podpory pre OCKÚ OLAF.

Financovaním aktivít projektu sa zabezpečí plnenie úloh vyplývajúcich z Národnej stratégie ochrany finančných záujmov EÚ v SR, posilní sa koordinačná úloha  OCKÚ OLAF voči sieťovým partnerom v oblasti OFZ EÚ, ako aj informovanosť o OFZ EÚ, boji proti podvodom, činnosti Európskeho úradu boja proti podvodom a činnosti OCKÚ OLAF