Zabezpečenie a koordinácia ochrany finančných záujmov EÚ

Údaje o realizovanom projekte technickej pomoci z OP TP

Názov a sídlo prijímateľa: Úrad vlády SR, námestie slobody 1, 813 70 Bratislava, SR
Konajúci:Ing. Igor Federič, vedúci Úradu vlády SR
IČO:00 151 513
DIČ:2020845057
 
Názov projektu : „Zabezpečenie a koordinácia ochrany finančných záujmov EÚ“
 
Miesto realizácie projektu: Bratislavský, Banskobystrický, Žilinský, Košický, Prešovský, Nitriansky, Trenčiansky a Trnavský kraj
 
Výška poskytnutého NFP: 233 000,- EUR
 

Stručný opis projektu

Projekt je zameraný na zabezpečenie implementácie systému ochrany finančných záujmov EÚ a boj proti podvodom vrátane boja proti korupcii, ktorý je súčasťou správneho a transparentného systému kontroly EŠIF. Cieľom projektu je umožniť riadne plnenie úloh vyplývajúcich z Národnej stratégie ochrany finančných záujmov EÚ v SR, posilnenie koordinačnej úlohy odboru OCKÚ OLAF voči sieťovým partnerom, upevnenie efektívnej odbornej spolupráce v oblasti ochrany finančných záujmov EÚ v SR a zlepšenie informovanosti o ochrane finančných záujmov EÚ v SR.
 
Hlavnými aktivitami projektu sú činnosti spojené s realizáciou zasadnutí Riadiaceho výboru pre ochranu finančných záujmov EÚ v SR, pracovných skupín, činností realizovaných pod záštitou RV a bilaterálnych stretnutí, realizácia vzdelávacích a informačných aktivít a služby podpory v súvislosti s analýzou právnych predpisov. Merateľnými ukazovateľmi sú počet zavedených opatrení na boj proti korupcii a podvodom, počet zrealizovaných podujatí a počet zamestnancov, ktorí využívajú výsledky projektu.
 
Projekt súčasne prispieva k splneniu povinnosti propagácie a prezentácie v oblasti OFZ EÚ, ako aj k plneniu úloh vyplývajúcich z národnej legislatívy a legislatívy EÚ.
23248