Zabezpečenie a prevádzkovanie bonifikačného a dochádzkového systému
Dátum zverejnenia: 30.04.2019
Lehota na predkladanie ponúk uplynie dňa: 14.05.2019 do 10.00 hod.