Základné informácie k verejnému obstarávaniu Úradu vlády Slovenskej republiky

Úrad vlády Slovenskej republiky je verejným obstarávateľom podľa § 6 ods. 1 písm. a) zákona č.25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (http://www.uvo.gov.sk/legislativaďalej len „zákonom o verejnom obstarávaní“) a pri zadávaní zákaziek na dodanie tovarov, uskutočnenie stavebných prác, zákazky na poskytnutie a súťaž návrhov služieb je povinné používať pravidlá a postupy určené zákonom o verejnom obstarávaní.

Postupy vo verejnom obstarávaní podľa § 24 zákona o verejnom obstarávaní sú
 1. Verejná súťaž
 2. Užšia súťaž
 3. Rokovacie konania
 4. Súťažný dialóg
Podľa § 4 zákona o verejnom obstarávanísa ustanovujú finančné limity pre tovary,
služby a stavebné práce v závislosti od predpokladanej hodnoty zákazky.
Zákazka je nadlimitná alebo podlimitná v závislosti od jej predpokladanej hodnoty.
Nadlimitnou zákazkouje zákazka zadávaná verejným obstarávateľom, ktorej predpokladaná hodnota je rovná alebo vyššia ako finančný limit ustanovený všeobecne záväzným predpisom, ktorý vydá Úrad pre verejné obstarávanie.
http://www.uvo.gov.sk/legislativa
Podlimitnou zákazkouje zákazka zadávaná verejným obstarávateľom, ktorej predpokladaná hodnota  je v priebehu kalendárneho roka alebo počas platnosti zmluvy, ak sa zmluva uzatvára na dlhšie obdobie ako jeden kalendárny rok nižšia  ako finančný limit nadlimitnej zákazky a ide o zákazku
 1. na dodanie tovaru bežne dostupného na trhu, okrem potravín, uskutočnenie stavebných prác alebo poskytnutie služby bežne dostupných na trhu a jej predpokladaná hodnota je rovnaká alebo vyššia ako  1 000 eur,
 2.  ktorá nie je zákazkou  podľa písmena a) a jej predpokladaná hodnota
  1. rovnaká alebo vyššia ako 20 000 eur, ak ide o zákazku na dodanie tovaru, okrem potravín, alebo o zákazku na poskytnutie služby alebo
  2. rovnaká alebo vyššia ako  30 000 eur, ak ide o zákazku na uskutočnenie stavebných prác,
 3. na dodanie tovaru, ktorým sú potraviny, ak predpokladaná hodnota zákazky je rovnaká alebo vyššia ako 40 000 eur.
 
Postupy zadávania nadlimitných zákaziek sú zverejňované:
Postupy zadávania podlimitných zákaziek sú zverejňované vo Vestníku verejného obstarávania.
Pri obstarávaní zákaziek  podľa § 9 ods. 9 zákona o verejnom obstarávaní verejný obstarávateľa je povinný zabezpečiť, aby  náklady na obstaranie predmetu zákazky boli primerané  jeho kvalite a cene. Verejný obstarávateľ eviduje všetky doklady a dokumenty päť rokov od uzavretia zmluvy.
Podľa § 9 ods. 9 zákona o verejnom obstarávaní ak je predpokladaná hodnota zákazkyrovná alebo vyššia ako  1 000 EUR, je verejný obstarávateľ povinný v profile verejného obstarávateľa na stránke http://www.uvo.gov.sk/profily/-/profil/adokumenty/234 zverejniť raz štvrťročne súhrnnú správu o týchto zákazkách, v ktorej prie každú zákazku uvedie hodnotu zákazky, predmet zákazky a identifikáciu dodávateľa.
Podľa § 9a  zákona o verejnom obstarávanízverejňuje Úrad vlády Slovenskej republikyreferencie o svojich dodávateľoch v profile na stránke Úradu  pre verejné obstarávanie na stránke http://www.uvo.gov.sk/profily/-/profil/referencie/234.
           Podľa § 49a zákona o verejnom obstarávanízverejňuje Úrad vlády Slovenskej republiky   v členení podľa jednotlivých zákaziek  dokumenty  verejného obstarávania zákaziek podľa tohto zákona  na stránke Úradu pre verejné obstarávaniehttp://www.uvo.gov.sk/profily/-/profil/pzakazky/234 
         
15414